Từ Vựng Unit 1 Lớp 12

     

Bài học Unit 1 Lớp 12 trang chủ life phần Vocabulary tổng hợptoàn bộ từ vựngtrong Unit 1 cùng được chia theo từng phần nhỏ Reading, Speaking, Listening, Writing với Language Focus. Qua đó giúp những em hệ thống từ vựng theo từng phần thuận lợi cho việctra cứu với ghi nhớtheo chủ đề bài xích học.
Bạn đang xem: Từ vựng unit 1 lớp 12

Tóm tắt lý thuyết

1. Trường đoản cú vựng Reading Unit 1

2. Từ vựng Speaking Unit 1

3. Tự vựng Listening Unit 1

4. Trường đoản cú vựng Writing Unit 1

5. Từ vựng Language Focus Unit 1

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Vocabulary


shift <∫ift> (n): ca, kíp

night shift: ca đêm

biologist (n): bên sinh thứ học

project <"prədʒekt> (n): đề án, dự án

to join hands: núm tay nhau, cùng nhau

caring (adj): quan tâm tới tín đồ khác; chu đáo

responsibility (n): trách nhiệm

to take/assume the responsibility to lớn sb for sth: phụ trách với ai về điều gì đó

household chores (n): bài toán nhà, việc vặt trong nhà-

to run the household <"haushould> (n): trông nom việc nhà

to leave trang chủ for school : mang lại trường

suitable <"su:təbl> (adj): phù hợp

to rush to lớn (v): xông tới, lao vào

to be willing (to vày sth) : sẵn sàng làm mẫu gì

to give a hand: giúp một tay

eel < i:l> (n): con lươn

eel soup: cháo lươn

attempt <ə"tempt>: sự cầm cố gắng

to win a place at university: thi đỗ vào ngôi trường đại học

to take out the garbage: đổ rác

mischievous <"mist∫ivəs> (adj): tinh nghịch, tai quái

mishief <"mist∫if> (n): trò tinh nghịch, trò tinh quáimischievously (adv)

obedient (to sb/sth) <ə"bi:djənt> (adj): biết vâng lời, ngoan ngõan, dễ bảo

obedience (n) /obediently (adv)

hard-working (adj): siêng chỉ

to mend (v): sửa chữa

close-knit <"klousnit> (adj): gắn bó với nhau (về tình cảm, quyền lợi)

to tư vấn (v): ủng hộ

supportive of

to giới thiệu one"s feeling: chia sẻ tình cảm với nhau

to come up (v): được để ra

frankly <"fræηkli> (adv) thẳng thắn, trung thực

to feel + adj: cảm thấy

secure (adj): an tâm

separately (adv): riêng rẽ, tách bóc biệt nhau

to shake hands: bắt tay

to play tricks (on sb): nghịch xỏ ai.


2. Tự Vựng Phần Speaking Unit 1 Lớp 12


to apply lớn sb <ə"plai>: thích phù hợp với ai; bao gồm hiệu quả

interest <"intrəst> (n): sở thích

interesting (a): thú vịEx: The film is very interestinginterested (a)cảm thấy thú vị Ex: I"m interested in the film

secret <"si:krit> (n): điều túng mật

to make a decision = lớn decide: quyết định

upbringing <"ʌpbriηiη> (n): sự giáo dục, sự bảo ban (trẻ con)

to get on well with: hòa đồng với

harmonious (adj) : không tồn tại sự bất đồng hoặc ác cảm


3. Từ bỏ Vựng Phần Listening Unit 1 Lớp 12
Xem thêm: Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Vòi Xịt Vệ Sinh Bị Rỉ Nước Tại Nhà

to reserve sth (for sb/sth) (v) = to book (v): để trước

coach : xe cộ chở khách con đường dài

spread out : cover a large area: trải dài, tản ra

leftover: thức ăn uống thừa

to sound + adj: nghe gồm vẻ

all over the place: khắp phần đông nơi

to get together: họp lại

a kid : đứa trẻ

to end up: kết thúc


4. Tự Vựng Phần Writing Unit 1 Lớp 12


family rule : qui tắc vào gia đình

let sb vì sth

allow + sb to bởi vì sth

be allowed khổng lồ + bởi vì sth

have to lớn + bởi sth

permit + sb/sth

+ sb to vì chưng sth+ doing sth+ of sth

5. Từ bỏ Vựng Phần Language Focus Unit 1 Lớp 12


great grandfather (n) : ông cố, ông cụ

message <"mesidʒ>: thông điệp, thông báo

exam result (n): tác dụng thi

address <ə"dres>: địa chỉ
Xem thêm: Anh Biết Anh Đã Sai Xin Em Hãy Cho Anh Một Lần Làm Lại, Lời Bài Hát Anh Đã Sai ( Remix)

If you continue to………………….the rules, you will be punished.Spoiled children are often up to………………….The more he fails, the more he loses………………….in his abilities.She is a research………………….for a pharmaceutical company.She was unable, or………………….to give me further details.Although he is nearly 80, he is still very………………….We are totally………………….of this idea.She is a very………………….woman. She is always helpful and sympathetic toward other people.He feels a strong sense of………………….towards his parents.They were seeking an ultimate………………….to the city’s traffic problem.Keydisobeymischiefconfidencebiologistunwillingactivesupportivecaringresponsibilitysolution