TRONG TỰ NHIÊN BROM CÓ 2 ĐỒNG VỊ

     
*

Trong thoải mái và tự nhiên Brom gồm 2 đồng vị bền: 79Br chiếm 50,69% số nguyên tử với 81Br chiếm phần 49,31% số nguyên tử. Hãy search nguyên tử khối mức độ vừa phải của brom.

Bạn đang xem: Trong tự nhiên brom có 2 đồng vị


*

Nguyên tử khối của Brom là :

 (overlineA=frac79.50,69+81.49,31100approx79,98u)

Vậy Nguyên tử khối trung bình của Brom là (79,98u)


*

Nguyên tử khối vừa đủ của Br là: 

(overlineA=frac79.50,69+81.49,3150,69+49,31=frac7998,62100=79,9862)

Vậy nguyên tử khối trung bình của Br là 79,9862


Trong thoải mái và tự nhiên Br gồm 2 đồng vị là 79Br, 81Br. Biết 79Br chiếm phần 54,5% số nguyên tử. Tìm khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của Br. A. 79,91. B. 80,09. C. 80,72. D. 79,10.

Trong tự nhiên Br có 2 đồng vị là 79Br, 81Br. Biết 79Br chiếm 54,5% số nguyên tử. Tìm trọng lượng nguyên tử mức độ vừa phải của Br.

A. 79,91.

B. 80,09.

C. 80,72.

D. 79,10.


Câu 1. Trong tự nhiên brom gồm hai đồng vị, đồng vị 79Br chỉ chiếm 54% số nguyên tử cùng nguyên tử khối mức độ vừa phải của brom là 79,92. Xem nguyên tử khối có giá trị thông qua số khối thì đồng vị vật dụng hai gồm số khối làA. 82. B. 83. C. 80. D. 81.

Câu 1. Trong thoải mái và tự nhiên brom tất cả hai đồng vị, đồng vị 79Br chiếm 54% số nguyên tử với nguyên tử khối vừa đủ của brom là 79,92. Coi nguyên tử khối có giá trị thông qua số khối thì đồng vị sản phẩm công nghệ hai gồm số khối là

A. 82. B. 83.

C. 80. D. 81.


Phần trăm số nguyên tử đồng vị còn lại là 100% -54% = 46%

Gọi A là số khối đồng vị còn lại

Ta gồm : 

$A.46\% + 79.54\% = 79,92 Rightarrow A = 81$

Đáp án D


Trong thoải mái và tự nhiên sắt gồm 4 đồng vị 54Fe chiếm phần 5,8%, 56Fe chỉ chiếm 91,72%, 57Fe chiếm 2,2% cùng 58Fe chiếm 0,28%. Brom là tất cả hổn hợp hai đồng vị 79Br chiếm 50,69% cùng 81Br chỉ chiếm 49,31%. Yếu tố % khối lượng của 56Fe vào FeBr3 là A. 17,36%. B. 18,92%. C. 27,03%. D. 27,55%.

Trong tự nhiên sắt có 4 đồng vị 54Fe chiếm phần 5,8%, 56Fe chiếm 91,72%, 57Fe chỉ chiếm 2,2% với 58Fe chiếm 0,28%. Brom là tất cả hổn hợp hai đồng vị 79Br chỉ chiếm 50,69% và 81Br chiếm phần 49,31%.

Thành phần % cân nặng của 56Fe trong FeBr3 là

A. 17,36%.

B. 18,92%.

C.

Xem thêm: Bài Thơ: Trẻ Em Như Búp Trên Cành, Trẻ Em Như Búp Trên Cành

 27,03%.

D. 27,55%.


Đáp án A

• cân nặng nguyên tử trung bình của sắt là

MFe = 0,058 x 54 + 0,9172 x 56 + 0,022 x 57 + 0,0028 x 58 = 55,9116.Khối lượng trung bình của Br là

MBr = 0,5069 x 79 + 0,4931 x 81 = 79,9862.Phần trăm trọng lượng của 56Fe trong FeBr3 là

*


Trong tự nhiên và thoải mái kali bao gồm 3 đồng vị 39K chỉ chiếm 93,26% và đồng vị 40K chỉ chiếm 0,012% với đồng vị 41K. Brom là các thành phần hỗn hợp hai đồng vị 79Br và 81Br cùng với nguyên tử khối vừa đủ của Br là 79,92. Thành phần % trọng lượng của 39K vào KBr là A. 30,56%. B. 29,92%. C. 31,03%. D. 30,55%.

Trong tự nhiên kali có 3 đồng vị 39K chiếm phần 93,26% cùng đồng vị 40K chiếm phần 0,012% và đồng vị 41K. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br cùng 81Br với nguyên tử khối trung bình của Br là 79,92. Thành phần % khối lượng của 39K vào KBr là

A. 30,56%.

B. 29,92%.

C. 31,03%.

D. 30,55%.


Đáp án D

%41K = 100 - 93,26 - 0,012 = 6,728%.Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của K là: MK = 39 x 0,9326 + 40 x 0,00012 + 41 x 0,06728 = 39,13468.Khối lượng nguyên tử vừa phải của Br là:

MBr = 79,92.Thành phần xác suất của 39K vào KBr là

*


Brom trong tự nhiên là các thành phần hỗn hợp 2 đồng vị: đồng vị 1 có số khối 79 chiếm 50,7% ; đồng vị 2 gồm số khối 81 chiếm 49,3%. Tính nguyên tử khối vừa đủ của brom.


Brom tất cả 2 đồng vị là 79br và71br Nguyên tử khối trung bình của Brom là 79,91.​a) Tính % số nguyên tử từng đồng vị của Brom?​b) Tính % khối lượng của79Br vào hợp hóa học CaBr2 (cho Ca = 40) ?​c) Biết đồng vị 79Br có số hạt mang điện nhiều hơn thế số hạt không có điện là 26 hạt. Xác minh số hiệu nguyên tử của Brom ?


(a.Đặt:\%^79Br=aleft(a>0 ight)\Rightarrow\%^81Br=100\%-a\overlineNTK_Br=79,91\Leftrightarrow79a+81.left(100\%-a ight)=79,91\Leftrightarrow a=54,5\%\Rightarrow\%^79Br=54,5\%;\%^81Br=45,5\%)

b. Tỷ lệ theo KL đồng vị 79Br trong phân tử CaBr2:

(54,5\%.dfrac70.91.279,91.2+40approx43,59\%)

c. 

(left{eginmatrixP=E\P+N=79\left(P+E ight)-N=26endmatrix ight.\Leftrightarrowleft{eginmatrixP+N=79\2P-N=26endmatrix ight.\Leftrightarrowleft{eginmatrixP=E=Z=35\N=44endmatrix ight.)


Đúng 1
Bình luận (0)

Biết trong tự nhiên và thoải mái Brom gồm 2 đồng vị là Br và Br, nguyên tử khối vừa phải của Br là 79,91. Tìm số nguyên tử của từng đồng vị trong toàn bô 4000 nguyên tử Brom?


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa họcBài 2. Phân tử nhân nguyên tử. Nhân tố hóa học. Đồng...
0
1
GửiHủy

Nguyên tử khối vừa đủ của Brom là 79.91. Brom tất cả 2 đồng vị, trong số ấy đồng vị ⁷⁹Br chỉ chiếm 54.5% số nguyên tử.a) Tính nguyên tử khối của đồng vị còn lạib) Tính % khối lượng của đồng vị ⁷⁹Br bao gồm trong phân tử HBrO4

*


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Hóa họcBài 2. Hạt nhân nguyên tử. Thành phần hóa học. Đồng...
0
0
GửiHủy
Tìm nhân tố % số nguyên tử từng đồng vịa) Brôm (Br) tất cả 2 đồng vị 79Br cùng 81Br, nguyên tử khối vừa phải của Br là 79,99b) Cacbon (C) gồm 2 đồng vị 12C và 13C , nguyên tử khối mức độ vừa phải của C là 12,011c) khối lượng nguyên tử vừa đủ của Ne là 20,18 cùng Ne gồm hai đồng vị ứng với số khối là 20 và 22.d) Hiđro tự nhiên là các thành phần hỗn hợp của hai đồng vị 1H cùng 2H. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của hidro là 1,008.
Đọc tiếp

Tìm thành phần % số nguyên tử từng đồng vị

a) Brôm (Br) bao gồm 2 đồng vị 79Br và 81Br, nguyên tử khối mức độ vừa phải của Br là 79,99

b) Cacbon (C) tất cả 2 đồng vị 12C với 13C , nguyên tử khối vừa phải của C là 12,011

c) trọng lượng nguyên tử vừa phải của Ne là 20,18 cùng Ne bao gồm hai đồng vị ứng với số khối là 20 và 22.

Xem thêm: Ca Dao Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Lớp 7, Just A Moment

d) Hiđro tự nhiên là các thành phần hỗn hợp của hai đồng vị 1H và 2H. Nguyên tử khối trung bình của hidro là 1,008.


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Hóa học
0
0
GửiHủy