Tiếng anh lớp 8 unit 8 language focus

     

Bài học tập Language Focus Unit 8 Lớp 8 - Country life and city lifehướng dẫn các em ôn tập một số trong những cách áp dụng của thì hiện nay tại tiếp diễn và cấu tạo so sánh của tính từ


Tóm tắt bài xích giảng

1. Grammar Language Focus Unit 8 Lớp 8

1.1. Present progressive(thì bây giờ tiếp diễn)

1.2.So sánh của tính trường đoản cú (Comparison)

2. Exercise Language Focus Unit 8 Lớp 8

2.1. Unit 8 Language Focus Exercise 1

2.2.Unit 8 Language Focus Exercise 2

2.3.Unit 8 Language Focus Exercise 3

2.4.Unit 8 Language Focus Exercise 4

2.5.Unit 8 Language Focus Exercise 5

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 8


To talk about Future:thì hiện tại tiếp tục được cần sử dụng để miêu tả những hành vi đang hoặc định hoặc sự chuẩn bị xếp trong tương lai gần.Alexis gettingmarried next month. (Alex đã kết hôn vào tháng tới)To show changes with Get & Become (trở nên)

Động từ Get cùng Become (được phân tách thì hiện tại tiếp diễn) theo sau là giờ đồng hồ tính từ dùng để diễn tả

Sự biến hóa về trạng thái tốt về hiệ tượng của một người, vật, giỏi sự vật.I"m gettingtired.(Tôi thấm mệt)Heis becomingfatter.(Ông ta đang béo lên)Sự đổi khác của thiên nhiên hay xã hội.It"s gettingdark.(Trời về tối dần)

b.1. Khác nhau tính từ ngắn & tính tự dài

Tính trường đoản cú ngắn (Short adjectives)

- Là tính từ bao gồm một âm tiết: red, long, short, hard,….

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 8 language focus

Tính từ lâu năm (Long adjectives)

- Là tính từ bao gồm từ 2 âm huyết trở lên: beautiful, friendly, humorous, ….

b. 2. Trạng trường đoản cú ngắn & Trạng trường đoản cú dài

Trạng trường đoản cú ngắn (Short adverbs)

- Là trạng từ bao gồm một âm tiết: hard, fast, near, far, right, wrong, …

Trạng từ dài (Long adverbs)

- Là trạng từ bao gồm 2 âm tiết trở lên: quickly, interestingly, tiredly, …

SO SÁNH BẰNG VỚI TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

1. đối chiếu bằng cùng với tính từ cùng trạng từ

Cấu trúc:

S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + auxiliary V

S1 + V + as + adj/ adv + as + O/ N/ pronoun

Ví dụ:

- She isas tall asI am= She is as tall asme. (Cô ấy cao bởi tôi.)

- He runsas quickly asI do= He runs as quickly asme. (Anh ấy chạy nhanh như tôi.)

- Your dress isas long asmy dress= Your dress is as long asmine. (Váy của bạn dài bởi váy của tôi.)

2. Hiệ tượng so sánh hơn của các tính từ bao gồm một âm tiết

+ adjective-er + than

Ví dụ:

– I‘m stronger than you. Tôimạnh rộng bạn.

– This house is bigger than that house.

3. Hiệ tượng so sánh hơn của những tính từ có hai âm tiết trờ lên

more + adjective + than

Vi dụ :

– My sister is more beautiful than me. Chị tôi đẹp gái rộng tói.

– Angela is more careless than Susan. Angela thiếu cẩn trọng hơn Susan.

So sánh tính từ sinh sống bậc rộng nhất

1. Hình thức so sánh số 1 cùa những tính từ gồm một âm tiết

+ the + adjective-est

Ví dụ :

– This tower is the tallest. Tháp này là tháp cao nhất.

– Minh is the tallest student in my class. Mình là học sinh cao nhất ở lớp tôi.

2. Hình thức so sánh số 1 của các tính từ bao gồm hai âm tiết trờ lên

+ the most + adjective

Vi dụ:

– Of all the pagodas in Hue, Linh Mu is the most beautiful.

Trong tất cà các ngôi chùa ớ Huế miếu Linh Mụ là miếu đẹp nhất.

– Huy is the most intelligent student in our school.

Huy là học viên thông minh độc nhất vô nhị ở trường bọn chúng tôi.

Lưu ý:

1.Với một số trong những tính tự ta phải gấp hai mẫu tự cuối trước lúc thêm -er hoặc -est

Vi dụ: big – bigger – the biggest

hot – hotter – the hottest

wet – wetter — the wettest

2.Các tính từ gồm hai âm tiết hay có vẻ ngoài so sánh rộng là “more + adjective + than”. Tuy vậy khi những tính từ tất cả hai âm tiết tận cùng bởi y” như “happy”, “easy”, “funny” thì bề ngoài so sánh rộng là “adjective-er + than” và hiệ tượng so sánh độc nhất vô nhị là “the + adjective- est”

Vi dụ: easy – easier — the easiest

happy – happier – the happiest

funny – funnier — the funniest

3.Các tính từ bao gồm hai âm tiết dị thường có dạng so sánh hơn là -er và đối chiếu nhât là -est là những tính từ tận cùng bằng “-le”, “-ow”, “-er”

Vi dụ: noble – nobler – the noblest

yellow – yellower – the yellowest

clever cleverer – the cleverest

4.Hình thức đối chiếu bậc hơn với so sánh bậc nhất của những tính từ bỏ bất quy tắc

Ví dụ; good – better – the best

bad – worse – the worst

far — farther – the farthest

further – the furthest


Read the dialogues.(Đọc những đoạn đối thoại sau.)Now make similar dialogues. Use the shipping information.(Hãy làm các hội thoại tương tự, thực hiện bảng tin tức về giờ đồng hồ tàu chạy.)

*

Guide to answerGood Fortune

You:Excuse me! Is the boat lớn Quy Nhon leaving at 11.30?

Clerk:Is thatGood Fortune?

You:That"s right.

Clerk:I"m sorry but it"s been delayed.

You:Oh, no!

Clerk:Now, it"s leaving at 13.55.

You:Thank you.

City of Hue

Mrs. Hoa:Excuse me! Is the boat to lớn Nha Trang leaving at 11.40?

Clerk:Are you talking aboutCity of Hue?

Mrs. Hoa:Yes.

Clerk:It"s leaving on time, madam.

Mrs. Hoa:Thank you.

Golden Trail

You:Is the boat lớn Ho bỏ ra Minh thành phố leaving at 11.55?

Clerk:Is thatGolden Trail?

You:That"s right.

Clerk:I"m sorry, the boy, but it"s been delayed.

You:Oh, no!

Clerk:Now, it"s leaving at 16.20.

Speed of Lights

Mr. Vu:Is the boat from Ho đưa ra Minh city arriving at 10.40?

Clerk:Are you talking aboutSpeed of Lights?

Mr. Vu:Yes.

Clerk:I"m sorry, sir, it"s been delayed.

Mr. Vu:Oh, no!

Clerk:It"s arriving at 12.30.

Diamond Eyes

You:Excuse me! Is the boat from Ca Mau arriving at 11.00?

Clerk:Are you talking aboutDiamond Eyes?

You:Yes.

Clerk:It"s arriving on time.

You:Thank you.

Stars Above

You:Excuse me! Is the boat from Phu Quoc arriving at 12.00?

Clerk:Is thatStars Above?

You:That"s right.

Clerk:I"m very sorry it"s been delayed.

You:Oh, no!

Clerk:It"s arriving at 18.15.


Complete the dialogues. Use the verbs in the present progressive tense.(Hoàn thành các đoạn hội thoại. Dùng động từ sinh hoạt thì lúc này tiếp diễn.)

a) Nam:What are you doing tonight?

Bao:I"m playing(0) table tennis.

b) Uncle Thach:Would you and Lan like to go lớn the movies?

Hoa:Sorry, we can"t. We (1) ______ trang chủ work.

c) Mrs. Vui:Are you watching the seven o"clock news?

Mr. Nhat:No, I (2)_______ a program on rainforests.

d) Hoa:I"m going khổng lồ the beach on Saturday.

Lan:Lucky you! I (3) ______ khổng lồ my violin lesson.

e) Mrs. Thoa:Are you không tính tiền on Sunday afternoon?

Na:No, Mom & I (4) ______ the house.

f) Nga:Can you fix my computer on Friday afternoon?

Mr. Lara:I"m afraid not. I (5) ______ a meeting that afternoon.

Guide khổng lồ answer

(1)are doing

(2)am watching

(3)am going

(4)are cleaning

(5)am having


Complete the sentences. Use the verbs & adjectives in the boxes.

Xem thêm: Giáo Án Văn Lớp 11 Cả Năm - Giáo Án Ngữ Văn 11 Chuẩn Nhất, Hay Nhất

(Hoàn thành câu. Sử dụng động từ với tính từ mang đến trong khung.)

get better

become cleaner

cold

dark

tall

weak

Guide to answer

a)The boys are getting tall.

b)The old menare getting weak.

c)We should go home. It"s getting dark.

d)The weatheris becoming cold.

e)The studentsare becoming better.

f)The school yardis becoming cleaner.


Make comparisons between the city and the country about these things. The adjectives in the box will help you.(Hãy so sánh về thành thị với nông làng về số đông điều sau. Các tính từ trong khung sẽ giúp em.)

busy easy expensive cheap good

bad poor big accessible fresh

Guide to answer

Thefoodin the đô thị is more expensive than the food in the countryside.

= Thefoodin the countryside is cheaper than the food in the city.

- Thetrafficin the thành phố is busier than the traffic in the countryside.

- Thetransportin the city is easier than the transport in the countryside.

- Theairin the countryside is fresher than the air in the city.

= Theairin the thành phố is more polluted than the air in the countryside.

- Theentertainmentsin the thành phố are better than the entertainments in the countryside.

= Theentertainmentsin the countryside is poorer than the entertainments in the city.

- Themedical facilitiesin the city are more accessible than those (= the medical facilities) in the countryside.

- Theschoolsin the city are better than the schools in the countryside.

- Theelectricityin the thành phố is better than the electricity in the countryside.


Look at the advertisements. Compare the house, the villa và the apartment. Use the adjectives in the box.(Hãy xem các quảng cáo sau. Em hãy so sánh nhà ở, nhà biệt thự với căn hộ. Cần sử dụng tính từ mang lại trong khung.)

*

Guide khổng lồ answerexpensive

- The house is more expensive than the apartment.

- The house is not as expensive as the villa.

- The villa is the most expensive of all.

old

- The apartment is older than the house.

- The house is not as old as die villa.

- The villa is the oldest of all.

small

- The apartment is smaller than the villa.

- The villa is smaller than the house.

- The apartment is the smallest of all.

beautiful

- The villa is more beautiful than the apartment.

- The villa is not as beautiful as the house.

- The house is the most beautiful of all.

big

- The villa is bigger than the apartment.

- The villa is not as big as the house.

- The house is the biggest of all.

hot

- The apartment is hotter than the villa.

- The villa is hotter than the house.

- The apartment is the hottest of all.


1. Her old house is bigger than her new one.-> Her new house…………………………………….........

2. No one in my class is taller than Peter.-> Peter ……………………………………………….

3. The đen dress is more expensive than the trắng one.-> The trắng dress ……………………………………………

4. According khổng lồ me, English is easier than Maths.-> According to me, Maths ………………………………….

5. No one in my group is more intelligent than Mary.-> Mary ……………………………………………………….

Xem thêm: Lqvh Đề Tài : Truyện Gà Tơ Đi Học Mầm Non, Câu Chuyện Gà Tơ Đi Học

6. No river in the world is longer than the Nile.-> The Nile …………………………………………………..