TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 4 C

     

Phần listening phía dẫn giải pháp làm bài bác nghe với nhà đề giáo dục đặc biệt. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như lưu ý giải bài xích tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

I. Từ vựng

message (n) <"mesidʒ> thông điệp doubt (n) sự nghi vấn special <"spe∫l> quan trọng đặc biệt

II. Kết cấu cần giữ ý

III. Lý giải giải bài tập:

1. Before you listening:

Work in pairs. Fill in each of the blanks with one word from the box.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 4 c

(Làm câu hỏi từng đôi. Điền từng chồ trống với cùng một từ vào khung.)

I joined a (1)… photographic…club when I was at secondary school và I have been fascinated by (2)… photography…ever since. However, I have decided not lớn become a professional (3) ...photographer.... I once took a photograph of my girl-friend và she did not look as beautiful in the picture as she was. I tried lớn calm her down by saying, “ You are not very (4)...photogenic..., honey.”

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đó là nội dung bài xích nghe:

If you ask any thành viên of the Vang Trang Khuyet Club which time of the day enjoy most, và they will all agree their photography lesson. The Vang Trung Khuyet Club"s members come from the Nhan Chinh School for Children, Xa Dan Secondary School for Deaf & Mute Children, & the Hanoi Literature and Art Club for Mentally Retarded Children. Whenever we hold a camera, wandering around and taking in our surroundings through a lens, we can forget the sorrow of our disabilities, says club thành viên Nguyen Minh Tam. The six-month-old photographic club, which comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first exhibition in Hanoi. More than 50 màu sắc photos are on display at the exhibition room featuring the beaty of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects simple & peaceful: old men reading books on the banks of Hoan Kiem Lake, labourers hard at work, or chickens looking for food. The children"s passion for taking pictures has stimulated them and helped them :escaps their sorrow.

Task 1: Listen to lớn some information about a photography club & decide whether the statements are true(T) or false(F).

(Nghe một số thông tin về một câu lạc bộ nhiếp ảnh và đưa ra quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F).)

1. The Vang Trang Khuyet Club’s members are all disabled children

T

2. The club’s members are now teachinh photography lớn other children

F

3. The club’s members are exhibiting their photographs for the first time in Hanoi.

T

4. The subject of their photos is the sorrow of being disabled.

Xem thêm: Thời Gian Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Mất Bao Lâu Có Bằng? Thi Bằng Lái Xe A1 Sau Bao Lâu Có Bằng

F

5. The passion for taking photographs has helped them escape their sorrow.

T

Task 2: Listen again and fill in each blank with a suitable word. (Nghe lại và điền mỗi vị trí trống một từ yêu thích hợp.)

The six-month-old (1)pholographic club, which comprise (2) 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first (3) exhibition in Hanoi.

More than (4) 50 colour photos are on display at the exhibition room featuring the (5) beauty of daily life seen though the eyes of these disabled children. The subjects are (6) simple and (7) peaceful: old men reading books on the sides of Hoan Kiem Lake, labourers hard at work, or (8) chicken looking for food.

The children’s passion for taking pictures has (9) stimulated them & helped them (10) escape their sorrow.

3. After you listen:

Work in group. Retell the story about the Vang Trang Khuyet Photographic Club.

Xem thêm: Mua Xe Ôtô Cũ: Thủ Tục Thanh Lý Xe Ô Tô Của Công Ty, Bộ Hồ Sơ Thanh Lý Xe Ô Tô Và Tscđ

(Làm vấn đề theo từng nhóm. Nói lại mẩu truyện về Câu Lạc bộ nhiếp hình ảnh Vang Trang Khuyet.)

The Vang Trang Khuyet Photographic Club, just 6 months old. Comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children. It has its first exhibition in Hanoi. There are more than 50 colour photos on display at the exhibition. The subjects are simple & peaceful. Most photos are related khổng lồ the beauty of daily simple life.