Reading

     

 I know four scientists: Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel, and Alexander Fleming.

Bạn đang xem: Reading

a. Louis Pasteur (1822-1895) was a world famous French chemist and biologist.

b. Michacl Faraday (1791-1867) was an English chemist và physicist.

c. Gregor Johann Mendel( 1822-1884) an Austrian botanist, known as “the Father of Genetics".

d. Alexander Fleming (1881-1955) was an English bacteriologist.

Tạm dịch: 

 Có thể nói tên một số trong những nhà công nghệ và lĩnh vực của họ?

=> Tôi biết tư nhà khoa học: Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel với Alexander Fleming.

a. Louis Pasteur (1822-1895) là 1 trong những nhà hóa học cùng sinh đồ dùng học lừng danh của Pháp.

b. Michacl Faraday (1791-1867) là một nhà hóa học cùng nhà đồ dùng lí người Anh.

c. Gregor Johann Mendel (1822-1884) là 1 nhà thực vật dụng học bạn Áo, được hotline là "Cha đẻ của di truyền học".

d. Alexander Fleming (1881-1955) là một trong những nhà vi trùng học tín đồ Anh.

2. Have you ever heard of Marie Curie?

Đáp án gợi ý: Yes. I’ve read some books about her.

Tạm dịch: 

Bạn từng tìm đến Marie Curie chưa?

=> Rồi. Tôi từng độc vài ba cuốn sách về bà.

3. What bởi you know about her?

Đáp án gợi ý:

Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867. In 1891, she came to lớn Paris and studied at the Sorbonne, a world famous university in Paris at that time. She married Pierre Curie in 1895. In 1903, Marie received a Ph.D at Sorbonne và she was the first woman professor at the Sorbonne after her husband"s death. She was awarded the Nobel Prize in Chemistry. She died in 1934.

Tạm dịch:

Bạn biết được những gì về bà?

=> Marie Curie sinh trên Warsaw, bố Lan, năm 1867. Năm 1891, bà đến Paris với học trên Sorbonne, một trường đại học nổi tiếng trái đất ở Paris vào thời gian đó. Bà kết hôn với Pierre Curie năm 1895. Năm 1903, Marie dìm bằng tiến sỹ tại Sorbonne với bà là giáo sư nữ trước tiên tại Sorbonne sau tử vong của ck bà. Bà đã có được trao giải Nobel Hóa học. Bà mất năm 1934.

WHILE YOU READ (Trong lúc đọc) 

Read the passage, và then bởi vì the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, sau đỏ làm bài xích tập tiếp theo.)

Click tại đây để nghe:


Marie Curie was bom in Warsaw on November 7th, 1867. She received general education in local schools and some scientific training from her father.

As a brilliant và mature student, Marie harboured the dream of a scientific career, which was impossible for a woman at that time. To lớn save money for a study tour abroad, she had to lớn work as a private tutor, và her studies were interrupted.

Finally in 1891, Marie, with very little money khổng lồ live on, went khổng lồ Paris lớn realise her dream at the Sorbonne. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard. She earned a degree in Physics with Hying colours, và went on to take another degree in Mathematics. She met Pierre Curie in the School of Physics in 1894 và a year later they got married. From then on, they worked together on their research. In 1903, Marie became the first woman to receive a PhD from the Sorbonne.


After the tragic death of Pierre Curie in 1906, she took up the position which her husband had obtained at the Sorbonne. Thus, she was the first woman in France lớn be a university professor. Soon after, she was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium. But her real joy was ‘‘easing human suffering”. The founding of the Radium Institute in 1914 made her humanitarian wish come true.

Dịch bài xích đọc:

Marie Curie sinh ngơi nghỉ Warsaw vào ngày 7 mon 11 năm 1867. Bà nhận ra nền giáo dục và đào tạo phổ thông ở những trường địa phương cùng sự rèn luyện về kỹ thuật từ bạn cha.

Là một sinh viên lỗi lạc với trưởng thành, bà ủ ấp giấc mơ làm cho một nghề về khoa học, điều ấy không thể được đến một đàn bà vào thời của bà. Để dành tiền mang lại chuyến du học tập ở nước ngoài, bà bắt buộc làm gia sư dạy kèm riêng và vấn đề học của bà bị loại gián đoạn.

Cuối cùng vào khoảng thời gian 1891, với số liền ít ỏi để sống. Marie mang lại Pa-ri để thực hiện giấc mơ của bản thân tại Đại học tập Sorbonne. Dù điều kiện sống nặng nề khăn, bà thao tác làm việc vô cùng bắt buộc cù. Bà có được một văn bởi Vật lý cùng với điểm rất to lớn và thường xuyên một văn bằng nữa về Toán học. Bà chạm chán Pierre Curie sinh sống Trường đồ dùng lý năm 1894 với năm tiếp đến họ cưới nhau. Từ kia trở đi, họ làm việc chung với nhau trong quá trình nghiên cứu. Năm 1903, Marie biến chuyển người đàn bà đầu tiên dìm bằng tiến sỹ ở Đại học Sorbonne.

Sau cái chết buồn của Pierre Curie năm 1906, bà đảm đương vị trí ông chồng bà giành được ở Sorbonne. Như thế bà là phụ nữ đầu tiên là giáo sư đh ở Pháp. Chẳng bao thọ sau đó, bà được trao Giải Nobel chất hóa học về xác minh trọng lượng nguyên tử của hóa học Ra-đi. Nhưng niềm vui thật sự của bà là "làm giảm đi đau khổ của con người". Việc thành lập Viện Ra-đi năm 1914 có tác dụng giấc mơ nhân đạo của bà đổi thay sự thật.

Task 1: Match the words or phrases in A with iheir meanings in B.

(Ghép phần đông từ hay nhiều từ sống A với nghĩa của bọn chúng ở B.)

A

B

1. With flying colours

2. Determine

3. Mature

4. Ease

5. Harbour

a. Having a fully developed mind

b. Keep in the mind

c. Very well, with a very high mark/grade

d. Make less severe

e. Find out exactly by making calculations

Hướng dẫn giải:

1 - c ; 2 - e ; 3 - a ; 4 - b; 5 - d 

Tạm dịch:

1. with flying colours: siêu tốt, cùng với số điểm cao

2. determine: tìm hiểu thiết yếu xác bằng cách tính toán

3. mature: có một trung ương trí cải tiến và phát triển đầy đủ

4. ease: ghi nhớ trong đầu

5. harbour: làm ít nghiêm trọng hơn

Task 2: Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information.

(Xác định những câu nói này đúng (T) tuyệt sai (F). Sửa lại câu sai).

 TF
1.Marie went to lớn school in Warsaw.  
2. Her dream was lớn become a private tutor.  
3. At the Sorbonne, she studied very well.  
4. She married Pierre Curie in 1894.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Học Viện Nông Nghiệp 2021, Điểm Chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 2021

  
5. She was the first woman professor at the Sorbonne.  

Hướng dẫn giải:

 TF
1.Marie went to lớn school in Warsaw. x 
2. Her dream was to lớn become a private tutor.  x
3. At the Sorbonne, she studied very well. x 
4. She married Pierre Curie in 1894.  x
5. She was the first woman professor at the Sorbonne. x 

Tạm dịch:

 ĐúngSai
1. Marie đi học ở Warsaw.  x
2. Ước mơ của bà là đổi thay một giáo viên riêng.  x
3. Tại Sorbonne, bà học siêu tốt. x 
4. Bà kết hôn với Pierre Curie năm 1894.  x
5. Bà là gs nữ trước tiên tại Sorbonne.  x 

Sửa câu sai:

2. Her dream was khổng lồ become a private tutor.

⟶ Her dream was to become a scientist.

4. She married Pierre Curie in 1894.

⟶ She married Pierre Curie in 1985.

Task 3: Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi).

1. When & where was Marie Curie born?

2. What kind of student was she?

3. Why did she work as a private tutor?

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?

5. Was the prize her real joy? Why/Why not?

Hướng dẫn giải:

1. When và where was Marie Curie born?

=> Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867.

Tạm dịch:

Marie Curie sinh ra khi nào và sinh sống đâu?

=> Marie Curie sinh trên Warsaw, ba Lan, năm 1867.

2. What kind of student was she?

=> She was a brilliant and mature student.

Tạm dịch:

Bà là sinh viên đẳng cấp gì?

=> Bà là 1 trong những sinh viên xuất sắc với trưởng thành.

3. Why did she work as a private tutor?

=> She worked as a private tutor lớn earn money for her study abroad.

Tạm dịch:

Tại sao bà thao tác làm việc như một gia sư riêng?

=> Bà làm việc như một giáo viên riêng nhằm kiếm chi phí cho việc học tập sinh sống nước ngoài.

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?

=> She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium.

Tạm dịch:

Bà được trao giải Nobel chất hóa học về mẫu gì?

=> Bà được trao giải Nobel hóa học về việc xác định trọng lượng nguyên tử của radium.

5. Was the prize her real joy? Why/why not?

=> No. It wasn’t. Her real joy was “easing human suffering”.

Tạm dịch:

 Đó tất cả phải là nụ cười thực sự của bà? vì sao / vì sao không?

=> Không. Niềm vui thực sự của bà là “xoa vơi nỗi đau của con người”.

AFTER YOU READ (Sau lúc đọc)

Work in groups. Below are five adjectives we may use khổng lồ describe Marie Curie. Find the evidence from the passage to prove each of them.

(Làm vấn đề theo nhóm. Dưới đây là năm tính từ bọn họ cỏ thể dùng để làm mô tả Marie Curie. Kiếm tìm những hội chứng cứ tự đoạn văn để chứng minh từng từ trong chúng.)

strong-willed

ambitious

hard-working

intelligent

humane

Hướng dẫn giải: 

- strong-willed: With a little money lớn live on, Marie Curie came lớn Paris to lớn realize her dream. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

- ambitious: Marie harboured the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

- hard-working: In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard; to lớn save money for a study tour abroad, she worked as a private tutor; she earned a Physics degree... And went on to take another degree in Mathematics

- intelligent: As a brilliant và mature student; she earned a Physics degree with flying colours; the first woman to receive a Ph.D from the Sorbonne; the first woman university professor in France; awarded a Nobel Prize in Chemistry.

- humane: her real joy was “casing human suffering”.

Tạm dịch: 

- dạn dĩ mẽ: với một không nhiều tiền nhằm sống, Marie Curie đã đi vào Paris để triển khai ước mơ của mình. Mặc dù điều khiếu nại sống cạnh tranh khăn, bà đã có tác dụng việc cực kỳ chăm chỉ. 

- đầy tham vọng: Marie nuôi dưỡng giấc mơ về một sự nghiệp khoa học nhưng mà không thể giành cho một người thiếu phụ vào thời điểm đó.

Xem thêm: Đầu Chuyển Micro Usb Sang Usb Type C, Đầu Chuyển Micro Usb To Usb

- thao tác chăm chỉ: mặc dù điều khiếu nại sống khó khăn khăn, bà đã làm cho việc rất là chăm chỉ; để tiết kiệm chi phí tiền cho vấn đề học tập nghỉ ngơi nước ngoài, bà làm việc như một gia sư riêng; bà dìm được bởi Cử nhân đồ vật lý ... Và liên tiếp lấy bằng Cử nhân Toán học

- thông minh: là 1 sinh viên xuất sắc và trưởng thành; bà thừa nhận được bằng Vật lý cùng với điểm cao; người đàn bà đầu tiên nhấn bằng tiến sỹ từ Sorbonne; giáo sư đại học nữ đầu tiên ở Pháp; được trao giải Nobel Hóa học.