Unit 6

     
These days, there have been a lot of people coming here to lớn catch the fish. The problem is that they use electricity to catch fish. This way, I think, is very dangerous. Right now, if you come here, you realize a lot of fish, small or big, are floating on the surface of the lake. Not only fish but even some other animals such as frogs, toads, & small birds are killed by electric shock waves as well.

Bạn đang xem: Unit 6


6. WRITE

A complaint letter has five sections

Situation states the reason for writing

Complication mentions the problem

Resolution makes a suggestion

Action talks about future action

Politeness ends the letter politely

Dịch bài:

Một lá thư than vãn có 5 phần

Tình huống đưa ra nguyên nhân viết

Vấn đề đề cập mang đến vấn đề

Giải pháp giới thiệu đề nghị

Hành hễ nói về hành vi tương lai

Sự kế hoạch thiệp ngừng lá thư một bí quyết lịch sự

a) Mr. Shat wrote a complaint letter to the director of L&P Company in Ho bỏ ra Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. Or P.

(Ông Nhật sẽ viết một lá thư thở than tới giám đốc của bạn L&D ở tp Hồ Chí Minh. Năm phần của lá thư không nên theo đơn nhất tự của nó. Gán nhãn những chữ cái S, C, R, A, hoặc P tương thích vào đầu của từng phần.)


*

Hướng dẫn giải:

26 Tran Phu Street Ha Noi

October 9. 2003

The Director

L&P Transport Company

431 Le Loi Boulevard

HCMC

Dear Sir/ Madam,

(R)I would suggest that your company should tell your drivers lớn clear up all the trash on the ground before leaving.

(S)I am writing khổng lồ you about the short stop of your trucks around my house on their way to the north.

(A)I look forward to hearing from you and seeing good response from your company.

(C)When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash và a few minutes later there is smell and flies.

(P)Yours faithfully,

Tran Vu Nhat

Tạm dịch bức thư:

76 con đường Trần Phú, Hà Nội

Ngày 9 mon 10 năm 2003


Giám đốc

Công ty vận tải đường bộ L&P

431 mặt đường Lê Lợi

Thưa ông/ bà,

Tôi muốn kiến nghị rằng công ty của ông/ bà phải bảo các tài xế dọn sạch rác trên mặt đất trước khi rời đi.

Tôi viết thư này mang lại ông/ bà về chuyến tạm ngưng chân của những xe tải quanh nhà tôi trên phố đi về hướng bắc.

Tôi mong đợi nghe cùng thấy bội phản hồi giỏi từ doanh nghiệp ông/ bà.

Xem thêm: Is Reading A Hobby? My Hobby Reading Books

Khi xe pháo tải của khách hàng ông/ bà tất cả chuyến tạm dừng chân trong thời gian ngắn, những tài xế sẽ để lại các rác xung quanh đất sau bữa tiệc nhẹ. Lúc xe tải rời ra khỏi nơi này, mặt đất đầy rác với vài phút tiếp nối có mùi với ruồi.

Trân trọng,

Trần Vũ Nhật

b) These days, many people begin to catch fish in the lake behind your house. What makes you worried most is they use electricity lớn catch fish. A lot of small fish died and floated on the water surface. Other animals such as frogs, toads, & even birds also died from electric shock waves. You think that local authorities should prohibit and fine heavily anyone catching fish in this way.

Now, write a letter to the head of the local authorities lớn complain about the way of catching fish in the lake behind your house. Following SCRAP format. Begin with:

(Những ngày này, không hề ít người bước đầu đánh bắt cá vào hồ ẩn dưới nhà bạn. Điều có tác dụng bạn lo ngại nhất là họ thực hiện điện để tiến công cá. Rất nhiều cá nhỏ đã chết và nổi lên phương diện nước. Những động vật khác ví như là ếch, cóc, và trong cả chim cũng chết vì bị điện giật. Bạn nghĩ rằng chính quyền địa phương đề xuất cấm với phạt nặng ngẫu nhiên ai dùng cách đây để bắt cá.)

(Bây giờ, bạn hãy viết một lá thư gửi cho tất cả những người đứng đầu chính quyền địa phương để kêu than về cách đánh bắt cá cá trong hồ nước sau công ty bạn. Các bạn hãy theo chủng loại S C R A P. Bắt đầu với:)

Hướng dẫn giải:

Dear Mr. President,

I am writing to lớn you about the problem of fish catching in the lake behind my house.


These days, there have been a lot of people coming here to catch the fish. The problem is that they use electricity lớn catch fish. This way, I think, is very dangerous. Right now, if you come here, you realize a lot of fish, small or big, are floating on the surface of the lake. Not only fish but even some other animals such as frogs, toads, and small birds are killed by electric shock waves as well.

I would suggest that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am afraid all of the fish in the lake are not going khổng lồ exist in the near future.

I look forward khổng lồ seeing your resolution to lớn this important matter.

Yours sincerely,

Nguyen Minh Phuong

Chú ý: Phần được gạch chân học viên có thể thay đổi phù phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Tạm dịch:

Thưa ngài chủ tịch,

Tôi viết thư đến ông về vấn đề đánh bắt cá ở loại ao sau nhà tôi.

Xem thêm: Những Bài Hát Về Thầy Cô Và Mái Trường, Ca Ngợi Nghề Giáo Viên Mừng Ngày 20/11

Gần đây, có khá nhiều người đến đây nhằm bắt cá. Vụ việc là họ cần sử dụng điện để bắt cá. Tôi nghĩ nếu cứ cố gắng này sẽ tương đối nguy hiểm. Hiện giờ nếu ông cho đây ông đang thấy nhiều cá, phệ hoặc nhỏ, nổi trên mặt ao. Không những cá mà đầy đủ động vật khác như ếch, nhái, và chim bé dại cũng chết bởi vì điện giật.