Unit 3 lớp 10: language focus

     

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về kiểu cách phát âm /e/ và /ǽ/trong giờ đồng hồ Anh, cũng tương tự ôn tập về thì thừa khứ xong và vượt khứ đơn. Bài viết cung cấp những từ vựng và cấu tạo cần chú ý cũng như trả lời giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

I. Tự vựng

Career(n): sự nghiệp Abroad(adv): <ə"brɔ:d> nước ngòai Appearance(n) <ə"piərəns>: vẻ bên ngòaiPrivate tutor(n): <"praivit "tju:tə> cô giáo Interrupt(v) <,intə"rʌpt>: con gián đọan Primary school: trường tiểu học(từ lớp 1-5) Realise(v) <"riəlaiz>: thực hiện Secondary school(n)Trường trung học(từ lớp6-12) Schoolwork(n): công việc ở trường

II. Kết cấu cần lưu lại ý

Âm / e /trong giờ Anh là 1 nguyên âm ngắn trong giờ đồng hồ Anh.Âm / ǽ /trong giờ Anh là một trong những nguyên âm ngắn trong giờ Anh.Thì thừa khứ trả thành: Xem lý giải tại đâyThì vượt khứ đơn: Xem chỉ dẫn tại đây

III. Giải đáp giải bài tập

1. Pronunciation:

/e/

Men: bầy ôngSaid: nóiMet: gặpBed: giườngPen: bútSend: gửi

/ǽ/

Man: bầy ôngSad: buồnMat: thảm chùi chânBad: tệPan: chảoSand: cát

Pratice these sentences:

1. The fat man has a red pen2. This handbag will be sent khổng lồ Helen3. Sam said apples were very expensive then4. There’re then pans on the shelf5. Ben Sat on a bench with a yellow cat6. Ann never gets bad marks in French

2. Grammar:

Exercise 1:Use the verbs in brackets in the past perfect. (Dùng các động từ trong ngoặc nghỉ ngơi thì thừa khứ xong xuôi đơn).

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 10: language focus

1.

Why did Tom’s mother get angry with him?

Because he had broken her favourite vase

2.

When did you watch TV last night?

When I had done all my homework

3.

Did you first meet them at my last birthday party?

No, I had met them before.

4.

Why did she return home?

She suddenly remembered she had’t turned off the gas stove

5.

Xem thêm: Y Xuy Ngũ Nguyệt Hoa Tư Dẫn Của Đường Thất Công Tử, Minh Họa Hoa Tư Dẫn Của Đường Thất Công Tử

How did they lượt thích our city?

They said that was the loveliest city they had ever seen

6. It rained yesterday after it had been dry for months7. By the time he arrived, all his classmates had left.8. We didn’t have their phone number because they had moved to lớn the South.9. When they met again, they had not seen each other for 10 years.10. When I came, the room was in a terrible mess because someone had broken in.

Exercise 2:Put the verbs in brackets in the simple past or the past perfect. (Viết rượu cồn từ trong ngoặc ớ thì vượt khứ đơn hoặc thì thừa khứ trả thành.)

1. We had just finished dinner when they came2. He had seldom travelled by bicycle before he went to lớn Vietnam.3. Ann went to lớn get the carpet for the room but someone already had taken.4. Did you manage khổng lồ see the Director, or he went out by the time you got there.5. He had just got home when you phoned. He was in New York.

Exercise 3.There are five mistakes in the use of tenses in the following story. Find and correct them.

(Có 5 lỗi về cách dùng các thì trong câu chuyện sau. Tìm với sửa chúng.)

While George was reading in bed, two thieveshad climbed -> climbedinto his kitchen. When they had entered the house, they went into the dinning room. It was very dark, so theyhad turned -> turnedon a torch. Suddenly, they heard a voice behind them.

"What"s up? What"s up?" a voicehad calledout-> calledout. The thieves dropped the torch and ran away as quickly as they could.

Xem thêm: Phim Nắng Sớm Mưa Chiều Tập 12, Phim Nắng Sớm Mưa Chiều Thvl1

Georgehad heard -> hearda noise and came downstairs quickly. He turned on the light but he couldn"t see anybody. The thievesalready went -> had already gone. But George"s parrot, Henry, was still there.