THÊM M GAM KALI VÀO 300ML

     

Câu hỏi :

Cho thêm m gam kali vào 300ml dung dịch đựng Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M thu được dung dịch X . Mang đến từ từ hỗn hợp X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M nhận được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là:


*