According to the passage, what does “living together” not refer to?

     

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Bạn đang xem: According to the passage, what does “living together” not refer to?

The first thing that is included in the "living together” (1) ______ is the expected good relations with your family. This also involves sharing equally the housework. Lots of people think that everyone should share the housework (2) ________, but in many homes parents bởi most of it. Khổng lồ certain minds, many families can"t chia sẻ the housework whereas they should try it. In fact, sharing the housework equally is not very possible because of the families" timetable. So, it is somehow believed that children & parents must vày things together. For this they can establish a housework planning.

(3)_________, housework"s contributions of the teenager make him more responsible. He will think that he has an important role in his family. According to researchers, teenagers should nội dung the housework because (4) ______ will help them when they have to lớn establish their own family in the future. Too many teenagers and young adults leave trang chủ without knowing how khổng lồ cook or clean, but if parents delegate basic housework to lớn teens as they are old enough to vì it, they won"t be destabilized by doing the housework in their new grown-up life.

It can be (5) ________ concluded that many parents don"t really prepare their children for future, because they don"t stimulate them lớn learn how khổng lồ run a house. If parents get them responsible, teens will be more responsible và that will improve family"s life.

(Source: https://www.sciencedaily.com/releases/2013)

*

Câu 1: (1)

A. Custom

B. Tradition

C. Notion

D. Trend

Trả lời: 

Đáp án: C

Sử dụng kiến thức từ vựng

Tạm dịch:


A. Custom /ˈkʌs.təm/ (n): phong tục, tập quán

B. Tradition /trəˈdɪʃn/ (n): truyền thống

C. Notion /ˈnoʊʃn/ (n): quan tiền niệm, niềm tin, ý tưởng hoặc sự gọi biết về mẫu gì

D. Trend /trend/ (n): xu hướng, phương hướng

Thông tin: The first thing that is included in the “living together” notion is the expected good relations with your family. (Điều trước tiên được bao gồm trong quan niệm “sống chung” là niềm ý muốn đợi về các mối quan lại hệ xuất sắc đẹp trong gia đình bạn)

Câu 2: (2)

A. Equal

B. Equalize

C. Equality

D. Equally

Trả lời: 

Đáp án D

Tạm dịch:

A. Equal (adj) ngang bằng

B. Equalize (v) trở nên bằng nhau

C. Equality (n) sự ngang bằng

D. Equally (adv) một bí quyết ngang bằng

Ta tất cả công thức: lớn be + adv + V. Phải một trạng từ ngã nghĩa mang đến động tự "share" => cách thực hiện D tương xứng nhất

Thông tin: Lots of people think that everyone should giới thiệu the housework equally (Mọi fan nghĩ rằng vấn đề nhà yêu cầu được share một cách ngang bằng)

Câu 3: (3)

A. In addition

B. However

C. In contrast

D. In case

Trả lời: 

Đáp án A

Tạm dịch:

A. In addition: cung ứng đó

B. However: tuy nhiên

C. In contrast: trái lại, trái cùng với

D. In case: chống khi; vào trường hợp

Vì nhị đoạn văn nối với nhau có phát minh trợ, bổ sung lẫn nhau phải ta lựa chọn A.

Xem thêm: Ví Dụ Về Kinh Tế Nhà Nước - Về Vai Trò Chủ Đạo Của Kinh Tế Nhà Nước

Thông tin:To certain minds, many families can’t chia sẻ the housework whereas they should try it. In fact, sharing the housework equally is not very possible because of the families’ timetable. So, it is somehow believed that children and parents must vì chưng things together. For this they can establish a housework planning. I addition, housework’s contributions of the teenager make him more responsible.( theo khá nhiều quan điểm tốt nhất định, nhiều gia đình không thể chia sẻ việc nhà mang lại nhau trong khi lẽ ra họ đề nghị làm vậy. Trên thực tế, chia sẻ việc công ty một cách đồng hầu hết giữa các thành viên là điều ngoài ra không thể cũng chính vì thời gian biểu của các gia đình. Vị đó, theo phong cách nào đó bạn ta tin rằng con cháu và bố mẹ phải cùng mọi người trong nhà làm gần như việc. Để có tác dụng được điều đó họ có thể cấu hình thiết lập một planer cho các bước nhà cửa.Thêm vào đó, những đóng góp trong việc nhà đất của thanh thiếu thốn niên cũng tạo cho họ trở đề nghị có trọng trách hơn.)

Câu 4: (4)

A. Which

B. What

C. That

D. Who

Trả lời: 

Đáp án C

Giải thích:

Nhận thấy câu có bố vế có chủ vị ví dụ được nối cùng với nhau vày hai liên từ bỏ là “because” và “when”. Do đó đây không hẳn dạng đại từ quan hệ đề nghị loại A, D. Vị trí đề xuất điền là 1 trong những đại từ chỉ định để sửa chữa cho mệnh đề vùng phía đằng trước “teenagers should cốt truyện the housework”.

Người ta cần sử dụng đại từ chỉ định và hướng dẫn “that” để sửa chữa cho điều đã nói phía trước khi họ không muốn tái diễn câu đó bởi vì sẽ làm lời nói lủng củng, rườm rà.

Thông tin: According to lớn researchers, teenagers should tóm tắt the housework because that will help them when they have khổng lồ establish their own family in the future. (Theo các nhà nghiên cứu, thanh thiếu niên cần sẻ chia việc nhà mang lại nhau chính vì điều đó sẽ giúp ích mang lại họ lúc họ yêu cầu lập gia đình riêng cho doanh nghiệp trong tương lai.)

Câu 5: (5)

A. likely

B. probably

C. auspiciously

D. possibly

Trả lời: 

Đáp án D

Tạm dịch:

A. Likely /ˈlaɪkli/ (adv) = probably: có thể, có công dụng xảy ra hoặc biến chuyển hiện thực

B. Probably /ˈprɑːbəbli/ (adv): bao gồm thể, có công dụng xảy ra hoặc đổi mới hiện thực

C. Auspiciously /ɔːˈspɪʃəsli/ (adv): có khả năng thành công vào tương lai

D. Possibly /ˈpɒsəbli/ (adv): có thể (ở cường độ không chắc chắn chắn)

Người ta sử dụng “possibly” đi cùng với “can (’t)/could(n’t)” vào câu để dấn mạnh kĩ năng cái gì bao gồm khả năng/không có tác dụng làm gì.

Xem thêm: It Was So Late That Nothing Could Be Done

Tạm dịch: It can be possibly concluded that many parents don’t really prepare their children for future, because they don’t stimulate them to lớn learn how to run a house. (Có thể tóm lại rằng nhiều bố mẹ không thực sự sẵn sàng cho tương lai con cái họ, cũng chính vì họ ko khích lệ con cháu mình học cách làm như nào để quán xuyến vấn đề nhà.)

---------------------------

Trên phía trên ankhanhtech.com.vn đã cùng chúng ta giải đáp bài đọc hiểu The first thing that is included in the living together. Hy vọng nội dung bài viết này để giúp đỡ ích được cho chúng ta trong quá trình học tập cũng như làm việc.