Unit 15 space conquest

     

Bài học tập Unit 15 Space Conquest phần Speaking phía dẫn những em nói tới một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực không khí vũ trụ.

Bạn đang xem: Unit 15 space conquest


Work in pairs. Read the following piece of news, then ask and answer questions. (Làm việc theo cặp. Đọc mẩu tin tức, tiếp nối hỏi và vấn đáp câu hỏi.)

On 15th October, 2003, đài loan trung quốc launched its first manned spacecraft into space. The spacecraft was called "Shenzhou 5". Yang Liwei, China"s first astronaut, was 38 years old then. The successful flight marked a milestone in China"s space project. China became the third country in the world to be able to independently carry out manned space flights.

Guide lớn answer

A: What is the name of China’s first manned spacecraft?B: Its name’s Shenzhou 5.A: What is the name of the astronaut?B: His name’s Yang Liwei.A: How old was he when he flew into space?B: He was 38 years old.A: How important was the successful flight to lớn China?B: The successful flight marked a milestone in China’s space protect.A: How many countries in the world have been able to carry out independently maned space activities? What are they?B: There have been three. They are: Russia, The United States và China.

Work in groups. Take turns khổng lồ talk about the important events in space exploration. (Làm bài toán theo nhóm. Cố phiên nhau nói về những sự kiện quan trọng trong không gian.)

*

Guide khổng lồ answer

(1)

A: When did Russian launch its first artificial satellite?B: On October 4, 1957C: What is the name of Russia’s first artificial satellite?D: Sputnik.A: How important was the artificial satellite lớn Russia?B: The first artificial satellite marked the beginning of Space Age.

Xem thêm: Cách Bảo Quản Và Sử Dụng Sữa Mẹ Đúng Cách, Cách Lưu Trữ Và Bảo Quản Sữa Mẹ Đúng Cách

(2)

A: Who is the first woman khổng lồ fly into space?B: That’s Valentina Tereshkova, a russian cosmanaut.C: When did she fly into space?D: On June 16, 1963.

(3)

A: Who are the first humans to lớn set foot on the moon?B: They are Neil Amstrong and Buzz Aldrin American astronauts.C: When did they mix foot on the moon?D: On July 20, 1969.

(4)

A: Who is the first Vietnamese to fly into space?B: That’s Pham TuanC: With whom did he go along into space?D: He went with V.V. Gorbotko a Russian cosmonaut.A: How long did he stay in the orbit?B: He stayed 8 days in the orbit.

Xem thêm: Liên Hệ Bản Thân Trong Văn Nghị Luận, Liên Hệ Thực Tế Trong Nghị Luận Văn Học


Như vậy là các em đang xem qua bài giảng phần Speaking Unit 15 Lớp 11. Để củng cố kiến thức bài học tập mời các em tham gia bài bác tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 15 lớp 11 Speaking.


Câu 1:Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others​Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others:foot, moon, look, would


Câu 2:

​Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others:gravity, aspiration, biography, possible


Câu 3:

​Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others:technical,conquest, psychology, launched


A.technicalB.conquestC.psychologyD.launched

Câu 4-10:Mời những em singin xem tiếp nội dung và thi test Online nhằm củng cố kiến thức về bài học kinh nghiệm này nhé!


Trong quy trình học tập ví như có thắc mắc hay đề xuất trợ giúp gì thì những em hãy bình luận ở mụcHỏi đáp, cộng đồng Tiếng Anhankhanhtech.com.vnsẽ cung cấp cho những em một phương pháp nhanh chóng!