ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 HỌC KỲ 1

     

Đề cương cứng ôn thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng hợp lại toàn bộ cấu tạo ngữ pháp tiếng Anh, cùng mọi bài luyện tập có câu trả lời kèm theo. Qua đó, giúp các em học viên lớp 3 tham khảo, ôn tập thật giỏi để đạt công dụng cao vào kỳ thi học kì 1 chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 1

Đồng thời, cũng góp thầy cô xem thêm để giao đề cương ôn thi học tập kì 1 cho học viên của mình. Cụ thể mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của ankhanhtech.com.vn:


1. Chào hỏi

Hello/ Hi. I’m + (tên). (Xin chào. Tôi là …)

Chú ý: ’m = am

2. Hỏi thăm sức khỏe

How are you? (Bạn tất cả khỏe không?)

I’m fine. Thanks/ Thank you. (Tôi khỏe. Cảm ơn)

3. Hỏi tên

What’s your name? (Tên của chúng ta là gì?)

My name’s + (tên). (Tên tôi là…)

Chú ý: ’s = is

4. Ra mắt một người ở ngay gần hoặc ở xa

This is + (người). (Đây là …)

That is + (người). (Kia là ….)

5. Hỏi một bạn ở ngay gần hoặc làm việc xa

Is this + (người)? (Đây có phải là …?)

Is that + (người)? (Kia có phải là …?)

Yes, it is. (Đúng vậy)

No, it isn’t. (Không phải)

6. Hỏi coi ai sinh hoạt phía xa

Who’s that? (Kia là ai?)

It’s + (tên)

7. Hỏi tuổi

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m + (tuổi)

8. Trình làng một fan bạn

This is my friend, (tên bạn bạn). (Đây là bạn của tôi, …)

9. Hỏi xem ai đó có phải là bạn của bạn không

Are they your friends? (Họ có phải là bạn của chúng ta không?)

Yes, they are. (Đúng vậy)

No, they aren’t. (Không phải)

10. Hỏi, xin phép làm cho gì


May I + (hành động)? (Tôi rất có thể … được không?)

Yes, you can. (Được, bạn có thể)

No, you can’t. (Không, bạn không thể)

11. Reviews một đồ vật ở xa hoặc sinh sống gần

This is + a/an + (đồ vật). (Đây là….)

That is + a/an + (đồ vật). (Kia là…)

12. Trình làng nhiều dụng cụ ở xa hoặc nghỉ ngơi gần

These are + (đồ vật dụng số nhiều). (Đây là hầu hết …)

Those are + (đồ đồ dùng số nhiều). (Kia là những …)

13. Hỏi color sắc

What màu sắc is it? (Nó color gì?)

It’s + (màu)

What màu sắc are they? (Chúng màu sắc gì?)

They’re + (màu)

14. Hỏi ai đó làm gì vào giờ giải lao

What bởi vì you bởi at break time? (Bạn làm cái gi vào giờ giải lao?)

I + (hành động)

15. Hỏi ai đó gồm thích gì không

Do you like + (trò chơi/ môn thể thao)?

Yes, I do. (Tôi có)

No, I don’t. (Tôi không)

Bài tập rèn luyện ôn thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. She

B. He

C. They

D. Name

2. A. Green

B. Pink

C. Color

D. Blue

3. A. School

B. Rubber

C. Pen

D. Book

4. A. Chair

B. Red

C. Board

D. Desk

5. A. Classroom

B. Six

C. Gym

D. Library

6. A. Large

B. Big

C. Small

D. School

7. A. These

B. This

C. That

D. It

8. A. My

B. Their

C. Him

D. Your


Exercise 2: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. A. Book

B. Bus

C. Lamb

D. Breakfast

2. A. Read

B. Bean

C. Please

D. Near

3. A. Skip

B. Fried

C. Swim

D. Milk

4. A. Eat

B. Teacher

C. Read

D. Head

5. A. Student

B. Sun

C. Bus

D. Mug

Exercise 3: Choose the correct answer

1. ______ grade are you in, Alex? - I am in grade 6

A. When

B. How

C. Where

D. Which

2. Is your school in the thành phố ________ in the country?

A. And

B. At

C. Or

D. So

3. Are _____ windows? - No, they aren’t

A. Those

B. That

C. It

D. There

4. Simon ______ gardening every afternoon

A. Doesn’t do

B. Don’t play

C. Doesn’t wash

D. Don’t do

5. What _______ bởi you get up, Lily? - At 5.30 in the morning

A. Day

B. O’clock

C. Time

D. Morning

6. Vì chưng you listen ____ music every night?

A. In

B. Up

C. On

D. To

7. Bởi vì you lượt thích ________ tennis? - No, I don’t. I like football

A. Play

B. Playing

C. Plays

D. Played

8. What màu sắc is _____ bicycle?

A. You

B. Your

C. I

D. He

9. May I go out? - __________.

A. No, you can

B. Yes, you can’t

C. Yes, you can

D. A & B

10. At ________, I often play hide-and-seek

A. Break

B. Breaking

C. Time

D. Break time

Exercise 4: Write the opposite word with the given words

1. Big

: ____________

4. Stand

: ____________

2. Open

: ____________

5. Young

: ____________

3. Black

: ____________

6. Up

: ____________

Exercise 5: Read the text & choose the best answer


Her (1) __________ is Julia. Julia is sixty three. My grandmother is (2) __________ pensioner. Julia (3) __________ lớn play chess. She plays chess very well. But I don’t play chess well. My Granny sometimes (4) __________ tasty pies with cabbage. In winter, my grandmother và I go lớn the mountains. There we ski. Julia is a theatre-goer. She often goes lớn the theatre. Sometimes, my grandmother takes me ti the theatre. We have a wonderful time there. Julia is a clever and nice (5) __________. I love my Granny

1. A. Name

B. Family

C. Class

D. School

2. A. An

B. A

C. Two

D. Three

3. A. Love

B. Like

C. Want

D. Likes

4. A. Cook

B. Cooks

C. Is cooking

D. Is cook

5. A. Man

B. Teacher

C. Woman

D. Women

Exercise 6: Rearrange these words to lớn make meaningful sentences

1. She/ does/ play/ to/ hide-and-seek/ like/ ?/

_______________________________________________

2. Many/ months/ how/ year/ a/ in/ there/ are/ ?/

_______________________________________________

3. Colour/ what/ eyes/ your/ are/ ?/

_______________________________________________

4. Your/ down/ can/ write/ you/ name/ ?

_______________________________________________

5. Sports/ Linda/ Peter/ and/ don’t/ play/ ./

_______________________________________________

Exercise 7: Make questions for the underlined parts

1. My rubber is blue.

_______________________________________________

2. My father is thirty three years old

_______________________________________________

3. This is my classroom.

_______________________________________________

4. I often get up at 6 o’clock in the morning

_______________________________________________

5. I am wonderful, today

_______________________________________________

Exercise 8: Write one word in each blank

1. This _______ my pencil

2. Those _______ my books

3. What ________ is your book? - Yellow

4. Is that your sharpener? _________, it is


5. Is that your notebook? _________, it isn’t

Exercise 9: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE (ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ TRỐNG):

1. This .................................. My new friend, Hoa.

2. .................................. The thể hình big or small?

3. What .................................. His name?

4. How .................................. You? – I .................................. Fine, thank you.

5. I .................................. Nine.

6. This .................................. My friend.

Xem thêm: Học Tiếng Thái Và Tiếng Campuchia Có Giống Nhau Không, Các Chữ Cái Khmer

7. That .................................. My school.

8. The classroom .................................. Small but nice.

9. .................................. They your friends? – Yes, they .................................. .

10.Trung và Quan .................................. My friends.

Exercise 10: READ and COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ

CHO SẴN):

Fine, how, hello, fine

Quan: (1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ Are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. And you?

Quan: I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

Xem thêm: Truyện Tấm Cám Thời Nay :: Suy Ngẫm & Tự Vấn, Tấm Cám Thời Nay :: Suy Ngẫm & Tự Vấn

Đáp án bài xích tập luyện tập môn giờ đồng hồ Anh lớp 3

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. A

4. B

5. B

6. D

7. D

8. C

Exercise 2: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. B

2. D

3. B

4. D

5. A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. D

2. C

3. A

4. A

5. C

6. D

7. B

8. B

9. C

10. D

Exercise 4: Write the opposite word with the given words

1. Big

: small

1. Stand

: sit

2. Open

: close

2. Young

: old

3. Black

: white

3. Up

: down

Exercise 5: Read the text & choose the best answer

1. A

2. B

3. D

4. B

5. C

Exercise 6: Rearrange these words lớn make meaningful sentences

1. Does she lượt thích to play hide-and-seek?

2. How many months are there in a year?

3. What màu sắc are your eyes?

4. Can you write down your name?

5. Linda và Peter don’t play sports

Exercise 7: Make questions for the underlined parts

1. What color is your rubber?

2. How old is your father?

3. What is this?

4. What time do you get up?

5. How are you today?

Exercise 8: Write one word in each blank

1.This ___is____ my pencil

2.Those ___are____ my books

3.What ____color____ is your book? - Yellow

4.Is that your sharpener? _____Yes____, it is


5.Is that your notebook? ____No_____, it isn’t

Exercise 9: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE ( ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ TRỐNG):

1. Is2. Is3. Is4. Are - am5. Am
6. Is7. Is8. Is9. Are - are10. Are

Exercise 10: READ và COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ

Quan: (1) .............Hello............... , Miss Hien. (2) ...............How............. Are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) .................Fine.................... , thanks. And you?

Quan: I’m (4) ............fine........................ , thank you. Goodbye, Miss Hien.