ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 3 NĂM 2021

     

Đề cương học kì 2 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 mang tới những dạng bài bác tập như tra cứu từ khác loại, điền vào nơi trống, tra cứu lỗi sai... Qua đó, giúp các em ôn tập thật xuất sắc từ vựng, ngữ pháp giờ đồng hồ Anh để chuẩn bị cho bài thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 3 năm 2021

Đồng thời, cũng góp thầy cô xem thêm để giao đề cưng cửng ôn tập cuối học tập kì 2 môn tiếng Anh 3 cho học viên của mình. Quanh đó ra, có thể đọc thêm đề cương môn Toán, giờ Việt. Chi tiết mời thầy cô và các em học sinh cùng sở hữu đề cương cứng ôn tập cuối kì 2 môn giờ Anh lớp 3:

Đề cương cứng ôn thi kì 2 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022

I. Odd one out.

1. Cat

2. Fine

3. Where

4. Under

5. In

6. Garden

7. Dog

rabbit

five

What

next

on

fish tank

mouse

parrot

nine

Do

near

of

flower

goldfish

pet

twelve

How

behind

front

pot table

cat


II. Circle a, b or c.

1. I have five...............

a. Rabbit b. Goldfishc. Dog

2. Vì chưng you have .........parrots?

a. Anyb. Some c. A

3. The cats are next lớn the flower........

a. Cageb. Tankc. Pot

4. ........are the parrots? - They’re in the cage.

a. How many b. What c. Where

5. The dog is in......of the fish tank.

a. Nextb. Onc. Front

III. Read and write.

A. My name is Phong. Today I am in the park with my friends. We are doing sports & playing games. Some of the boys và I are playing football. Some of the girls are skipping. My friend Mai is cycling. Nam & Quan are flying kites. We are happy in the park.

1. The children are in the.....................

2. Some of the boys are.....................

3. Some of the girls are.....................

4. Mai is.....................

5. Nam and Quan are.....................

B. Hello! My name is Nam. I am nine years old. My family is in Hue. It is in central Viet Nam. Hue is near da Nang but far from Nha Trang. There are a lot of mountains and trees in my place.


1. Nam’s family is ..................................

2. He is ...............................years old.

3. Hue is ........................ Viet Nam..

4. Hue is ............................ Nha Trang?

5. There are a lot of …………………and …………………in Nam’s place.

IV. Fill in the blanks.

1. I have a lot of........... (pets / toy)

2. She has one...........(dogs / cat) & three......... (goldfish / parrot)

3. The parrots are in the......... (cage / fish tank)

4. Where are your......... ? (rabbit / cats)

5. They’re......... The table (next / under)

6. My pets are .........the garden (in / on)

7. Do you have .........goldfish? (any / an)

8. The rabbit is next khổng lồ the flower......... . (cage / pot)

9. I have two trucks, one doll and a......... (planes / kite)

10. Peter & Tom......... Ships. (like / likes)

V. Find a mistake & correct it.

1. Do you have some cats?

...............................................................

2. I has a lot of pets.

...............................................................

3. The dogs is in front of the house.

...............................................................

4. Where are the rabbit?

...............................................................


5. He’s is in the garden.

...............................................................

6. The rabbits are next in the flower pot.

...............................................................

7. The goldfishes are in the fish tank.

...............................................................

8. What toy vì chưng you like?

...............................................................

9. Linda lượt thích dolls and kites.

...............................................................

10. Peter & Tony like truck and ships.

Xem thêm: Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Trong Tế Bào, Quan Sát Sơ Đồ Hình 32

...............................................................

VI - Reorder the words lớn make sentences.

1. Lot / I / have / pets / a / of /.

...............................................................

2. Are / cage / The / in / parrots / the / .

...............................................................

3. Goldfish / Where / are / the / ?

...............................................................

4. Fish tank / cats / are / The / behind / the /.

...............................................................

5. Vày / have / trucks / you / any / ?

...............................................................

6. Like / you / vị / toys / What /?

...............................................................

7. Likes / dogs / He / and / parrots /.

...............................................................

8. Many / How / have / you / vì chưng / goldfish / ?

...............................................................

9. He / five / plane / has / and /a / ships /.

...............................................................


10. In / listening / Hoa / is / music / the / lớn / room /.

...............................................................

11. Mother / My / dinner / cooking / is /.

...............................................................

12. A / picture / is / drawing / He /.

...............................................................

13. Skipping / The / yard / the / are / girls / in /.

...............................................................

VII – Read & do the task.

This is Jane. She is ten years old. She has a cat, two dogs, two parrots và three rabbits. They are all in the garden. She also likes toys. She has five dolls và two ships. Her friend Jack has three trucks and four planes. Jane is cleaning the floor in the living room. Jack is playing with his toys in the playroom. She likes singing và drawing. He likes playing the piano. They cycle và fly their kites after school. The weather is sunny today. Jane lives in Ha Noi. Jack lives in Ho chi Minh City

TrueFalse
1. Jane has eight pets.
2. She doesn’t lượt thích toys.
3. Jack is Jane’s brother.
4. He lượt thích planes & trucks.
5. She is cleaning the floor.
6. He is watching TV.
7. She likes singing.
8. It’s rainy today.
9. Jane lives far from Jack.
10. They skate after school.

Xem thêm: Mẹ Bị Đau Bụng Cho Con Bú Có Sao Không ? Mẹ Bị Đau Bụng Có Nên Cho Bé Bú Hay Không

.....