Nung M Gam Hỗn Hợp A Gồm Kmno4 Và Kclo3

     
Home/ Môn học/Hóa học/Nung m gam tất cả hổn hợp A có KMnO4 cùng KClO3 thu được hóa học rắn B cùng khí oxi, thời gian đó KClO3 bị phân hủy trọn vẹn còn KMnO4 bị phân diệt không trả toàn. Tro


Bạn đang xem: Nung m gam hỗn hợp a gồm kmno4 và kclo3

Nung m gam các thành phần hỗn hợp A tất cả KMnO4 với KClO3 thu được hóa học rắn B với khí oxi, lúc đó KClO3 bị phân hủy hoàn toàn còn KMnO4 bị phân hủy không hoàn toàn. Tro


Nung m gam các thành phần hỗn hợp A có KMnO4 với KClO3 thu được chất rắn B với khí oxi, cơ hội đó KClO3 bị phân hủy trọn vẹn còn KMnO4 bị phân bỏ không hoàn toàn. Trong B gồm 0,894 gam KCl chỉ chiếm 8,132 % khối lượng. Trộn lượng oxi ở trên với không gian theo phần trăm thể tích 1: 3 vào một bình kín thu được hỗn hợp khí X. Cho vào trong bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon thu được tất cả hổn hợp khí Y bao gồm 3 khí trong số ấy CO2 chiếm phần 22,92% thể tích. Tính m. (Coi ko khí gồm 20% thể tích là oxi còn sót lại là nitơ).


*

Gọi a, b là số mol của KClO3 và KMnO4TH1 : Y bao gồm CO2, N2 với O2 dưKClO3 —-> KCl + 3/2 O2

2 KMnO4 —-> K2MnO4 + MnO2 + O2

gọi nO2 = x ; =>nO2/kk = 3x*0.2 = 0.6x , nN2 = 3x*0.2 = 2.4xhh khí bao gồm nO2 = 1.6x ; nN2 = 2.4xPtC + O2 —> CO2n CO2 = nC = 0. 528/12 = 0.044hh khí gồm : n CO2 = 0.044 ; nO2 = 1.6x – 0.044 ; nN2 = 2.4x=> 0.044 + 1.6x – 0.044 + 2.4x = 0.044*100/22.92 x = 0.048=> mhh đầu = mY + mO2 = 0.894*100/8.132 + 0.048*32 = 12.53TH 2 : Y tất cả CO, CO2, N2bảo toàn C : nCO + nCO2 = nC = 0.044 => nCO = 0.044 – nCO2bảo toàn O : 0.5*nCO + nCO2 = nO2 = 1.6athay * vào được 0.5*(0.044 – nCO2) + nCO2 = 1.6a =>nCO2 = 3.2a- 0.044tổng mol hh : nCO + nCO2 + nN2 = 0.044 + 2.4a=>(3.2a – 0.044 )/( 0.044 + 2.4a ) = 22.92/100a = sấp sỉ 0.02=> m = m rắn + mO2 = 0.894*100/8.132 + 0.02 * 32 = 11,646 gam
Xem thêm: 1 Số Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Liêm Khiết Hay Và Ý Nghĩa, Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Tính Liêm Khiết

*

lanhuong
0


Xem thêm: Đầu Tháng Bếp Ăn Của Nhà Trường Dự Trữ, Just A Moment

Reply

Đáp án:

11,64 g hoặc 12,6 g

Giải thích công việc giải:

$egingathered n_KCl = dfrac0,89474,5 = 0,012mol Rightarrow n_KClO_3 = n_KCl = 0,012mol hfill \ m_B = dfracm_KCl8,132\% = dfrac0,8948,132\% approx 11left( g ight) hfill \endgathered $

– TH1: hỗn hợp khí Y gồm 3 khí là $CO_2$, $N_2$ và $O_2$ dư

$egingathered n_C = dfrac0,52812 = 0,044mol Rightarrow n_CO_2 = n_C = 0,044mol hfill \ Rightarrow n_Y = dfracn_CO_222,92\% = dfrac0,04422,92\% = 0,2mol hfill \endgathered $

Gọi $n_O_2 = x Rightarrow n_O_2(kk) = 3x.0,2 = 0,6x Rightarrow n_N_2 = 2,4x$

$ Rightarrow X:n_O_2 = 1,6x;n_N_2 = 2,4x$

$C + O_2xrightarrowCO_2$

0,044 → 0,044 0,044

$egingathered Rightarrow n_O_2du = 1,6x – 0,044 hfill \ Rightarrow n_Y = n_CO_2 + n_N_2 + n_O_2du = 0,044 + 2,4x + left( 1,6x – 0,044 ight) = 0,2 hfill \ Rightarrow x = 0,05 hfill \endgathered $

Bảo toàn khối lượng: $m_A = m_B + m_O_2 = 11 + 0,05.32 = 12,6left( g ight)$

– TH2: các thành phần hỗn hợp Y bao gồm 3 khí: $CO_2$, $N_2$ và $CO$

Gọi $n_O_2 = x Rightarrow n_O_2(kk) = 3x.0,2 = 0,6x Rightarrow n_N_2 = 2,4x$

$ Rightarrow X:n_O_2 = 1,6x;n_N_2 = 2,4x$

Bảo toàn C: $n_C = n_CO + n_CO_2 Rightarrow n_CO = 0,044 – n_CO_2$ (1)

Bảo toàn O: $2n_O_2 = n_CO + 2n_CO_2 Rightarrow n_CO = 3,2x – 2n_CO_2$ (2)

Từ (1) cùng (2) ⇒ $0,044 – n_CO_2 = 3,2x – 2n_CO_2 Rightarrow n_CO_2 = 3,2x – 0,044$

$egingathered Rightarrow n_CO = 0,088 – 3,2x hfill \ Rightarrow n_Y = n_CO + n_CO_2 + n_N_2 = 0,088 – 3,2x + 3,2x – 0,044 + 2,4x hfill \ = 2,4x + 0,044 hfill \endgathered $

$egingathered Rightarrow dfrac3,2x – 0,0442,4x + 0,044 = 0,2292 hfill \ Rightarrow x = 0,02 Rightarrow m_O_2 = 0,64left( g ight) hfill \endgathered $

Bảo toàn khối lượng: $m_A = m_B + m_O_2 = 11 + 0,64 = 11,64left( g ight)$