Nung Fe(Oh)3 Trong Không Khí

     
*

*

*

Hỗn phù hợp bột X gồm BaCO3​, Fe(OH)2​, Al(OH)3​, CuO, MgCO3​. Nung X trong không khí đến cân nặng không đổi thu được tất cả hổn hợp rắn A. đến A vào nước khấy hầu hết cho bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp B cất 2 hóa học tan với phần không tan C. đến khí teo dư qua bình đựng C nung rét được các thành phần hỗn hợp rắn D. Mang lại E vào dung dịch AgNO3 dư thu được dung dịch F và hỗn hợp chất rắn Y. Mang đến Y vào dung dịch H2SO4 quánh nóng thấy tất cả khi cất cánh ra. đến D dư sục vào hỗn hợp B được kết tủa M với dung dịch N. Đun nóng...

Bạn đang xem: Nung fe(oh)3 trong không khí


Hỗn đúng theo bột X tất cả BaCO3​, Fe(OH)2​, Al(OH)3​, CuO, MgCO3​. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được tất cả hổn hợp rắn A. đến A vào nước khấy phần đông cho bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp B cất 2 hóa học tan cùng phần ko tan C. Cho khí co dư qua bình chứa C nung lạnh được các thành phần hỗn hợp rắn D. Mang lại E vào hỗn hợp AgNO3 dư thu được dung dịch F và các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Mang đến Y vào hỗn hợp H2SO4 sệt nóng thấy gồm khi cất cánh ra. Mang đến D dư sục vào dung dịch B được kết tủa M cùng dung dịch N. Đun nóng dung dịch N được kết tủa K và khí G. Viết toàn bộ các phương trình hóa học xảy ra? ( Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).


Nung nóngFe(OH)3 đến khối lượng không thế đổi, hóa học rắn thu được sau phản bội ứng là: A. Fe3O4B.Fe2O3C. FeO D. Fe

Nung nóngFe(OH)3 đến khối lượng không vậy đổi, chất rắn thu được sau làm phản ứng là:

A. Fe3O4

B.Fe2O3

C. FeO

D. Fe


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 (loãng, lấy dư) thu được dung dịch A. đến dung dịch A công dụng với hỗn hợp NaOH dư thu được dung dịch B cùng kết tủa D. Nung D trong không khí ở ánh sáng cao đến trọng lượng không thay đổi thu được chất rắn E. Thổi luồng khí co (lấy dư) qua ống sứ cất E nung nóng (ở 700–800oC) cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn G cùng khí X. Sục khí X vào dung dịch Ca(OH)2 thì nhận được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Lọc vứt Y, đun cho nóng dung dịch Z lại tạo ra kết t...

Xem thêm: Hình Ảnh “ Tháng Giêng Ngon Như Một Cặp Môi Gần, Tháng Giêng Ngon Như Một Cặp Môi Gần


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, lấy dư) thu được dung dịch A. Mang đến dung dịch A công dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch B và kết tủa D. Nung D trong không khí ở ánh nắng mặt trời cao đến trọng lượng không đổi thu được chất rắn E. Thổi luồng khí co (lấy dư) qua ống sứ đựng E nung nóng (ở 700–800oC) cho đến khi bội nghịch ứng hoàn toàn thu được chất rắn G với khí X. Sục khí X vào hỗn hợp Ca(OH)2 thì thu được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Lọc quăng quật Y, làm cho nóng dung dịch Z lại tạo ra kết tủa Y. Xác định thành phần A, B, D, E, G, X, Y, Z cùng viết các phương trình chất hóa học xảy ra.


CHO 100 ml dd NaOH 0,5M vào 200ml dd FeCl3 0,2M thì thu được hóa học rắn với dd A

a, Viết PTHH

b, Tính cân nặng các chất tan vào dd A

c, Lọc hóa học rắn chiếm được nung ở ánh sáng cao đến trọng lượng không thay đổi thì thu được bao nhiêu g nước ?


Hòa tan 11,6 gam các thành phần hỗn hợp A gồm Fe với Cu vào 87,5 gam hỗn hợp HNO3 50,4%, sau khoản thời gian kim các loại tan không còn thu được dung dịch X với V lít (đkct) hỗn hợp khí B (gồm hai hóa học khí tất cả tỉ lệ số mol 2 : 3). Cho 600 ml dung dịch KOH 1M vào hỗn hợp X nhận được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc mang Y rồi nung trong không khí đến trọng lượng không đổi thu được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z thu được hóa học rắn T. Nung T đến khối lượng không thay đổi thu được 46,65 gam chất rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tí...

Hòa rã 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe với Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, sau thời điểm kim loại tan không còn thu được hỗn hợp X và V lít (đkct) các thành phần hỗn hợp khí B (gồm hai hóa học khí tất cả tỉ lệ số mol 2 : 3). Mang đến 600 ml dung dịch KOH 1M vào hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không gian đến trọng lượng không thay đổi thu được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn hỗn hợp Z thu được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 46,65 gam hóa học rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính độ đậm đặc % của Fe(NO3)3 vào X với tìm công thức các khí vào B.


Nung m gam tất cả hổn hợp X có KHCO3 và CaCO3 ở ánh sáng cao đến cân nặng không đổi, thu được hóa học rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được 0,25m gam chất rắn Z với dung dịch E. Nhỏ tuổi từ từ dung dịch HCl 1M vào E, lúc khí bắt đầu thoát ra yêu cầu dùng V1 lít dung dịch HCl và khi khí bay ra hết, thì thể tích hỗn hợp HCl đã dùng là V2 lít. Tính ti lệ V1 : V2.

Xem thêm: Cách Không Làm Mà Vẫn Có Ăn Bạn Biết Chưa? Bí Kíp Ko Làm Mà Vẫn Có Ăn


Nhiệt phân trả toàn x gamFe (OH)3 đến khối lượng không thay đổi thu được 24g hóa học rắn. Cực hiếm của x

A. 16,05g

B. 32,10g

C. 48,15g

D. 72,25g


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 (loãng, lấy dư) thu được hỗn hợp A. Mang đến dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch B với kết tủa D. Nung D trong không khí ở ánh sáng cao đến cân nặng không thay đổi thu được chất rắn E. Thổi luồng khí co (lấy dư) qua ống sứ cất E nung nóng (ở 700–800oC) cho tới khi làm phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn G với khí X. Sục khí X vào dung dịch Ca(OH)2 thì chiếm được kết tủ a Y với dung dịch Z. Lọc bỏ Y, nấu nóng dung dịch Z lại tạo được kết...

Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 (loãng, lấy dư) thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp B với kết tủa D. Nung D trong bầu không khí ở ánh nắng mặt trời cao đến khối lượng không đổi thu được hóa học rắn E. Thổi luồng khí teo (lấy dư) qua ống sứ cất E nung nóng (ở 700–800oC) cho đến khi phản nghịch ứng trọn vẹn thu được hóa học rắn G cùng khí X. Sục khí X vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu được kết tủ a Y cùng dung dịch Z. Lọc vứt Y, đun nóng dung dịch Z lại tạo nên kết tủa Y. Khẳng định thành phần A, B, D, E, G, X, Y, Z với viết những phương trình hóa học xảy ra