Người Ta Sơn Toàn Bộ Mặt Ngoài

     
*Bạn đang xem: Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài

người ta đánh toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75 cm, chiều rộng 43 centimet ,chiều cao 28 cm

a, tính diện tích cần sơn

b,cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đ tính số tiền đánh cái hộp đó


*

DT xung quanh :

(75 + 43) x 2 x 28 = 6608 cm2

DT toàn phần :

75 x 43 + 6608 = 9833 cm2

DT bắt buộc sơn :

9833 x 2 = 19666 cm2

19666 cm2 = 1,9666 m2

Tiền sơn hộp :

32000 x 1,9666 = 62931,2 đ


*

người ta đánh toàn bộ mặt ngoài của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích được đánh bằng từng nào đề - xi - mét vuông?


Một cái thùng sắt không nắp hình hộp chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 0,8 mvà bằng 3/5 chiều dài.Người ta tô cả mặt ngoài thùng .Hỏi :

a/Diện tích đã sơn?

b/Khối lượng cần đánh cái thùng ,biết rằng cứ đánh 2m- vuông,thì hết 0,5 kg sơn?


1.Tính diện tích bao phủ và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 4/5m, chiều rộng 1/3m và chiều cao 1/4m.2.Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m , chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm.Người ta đánh mặt ngoài của thùng.Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông? Giúp mình với mình đang cần gấp lắm!!!

1.Tính diện tích bao bọc và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 4/5m, chiều rộng 1/3m và chiều cao 1/4m.

2.Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m , chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm.Người ta đánh mặt ngoài của thùng.Hỏi diện tích quét tô là từng nào mét vuông?

Giúp mình với mình đang cần gấp lắm!!!
Xem thêm: Choose The Word Or Phrase Among A, B, C Or D That Best Fits The Blank In The Following Passagemy Village Is About 50 Kilometers From The City Center

một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 , chiều rộng 0,6 m và chiều cao 8 dm . Người ta đánh mặt ngoài của thùng . Hỏi diện tích quét tô là bao nhiêu m vuông ? 


người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm , chiều rộng 5 dm và chiều cao là 4dm.Hỏi diện tích được tô bằng bao nhiêu dm vuông

 giải bỏ ra tiết nha, ai giải đưa ra tiết trước mình tick cho


Người ta đóng 1 cái thùng bằng gỗ dạng hình hộp chữ nhật ko có nắp . Biết chiều dài 1,2 m chiều rộng 0,6 m và bằng chiều cao . 

A. Tính diện tích gỗ cần dùng để đóng thùng ?

B. Người ta sơn phía bên trong và ngoài cửa các thùng . Tính diẹn tích cần đánh ?


1.Tính diện tích bao bọc và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 4/5m, chiều rộng 1/3m và chiều cao 1/4m.2.Một cái thùng ko nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m , chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm.Người ta tô mặt ngoài của thùng.Hỏi diện tích quét sơn là từng nào mét vuông? Giúp mình với mình sẽ cần gấp lắm!!!

1.Tính diện tích bao phủ và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 4/5m, chiều rộng 1/3m và chiều cao 1/4m.

2.Một cái thùng ko nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m , chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm.Người ta tô mặt ngoài của thùng.Hỏi diện tích quét sơn là từng nào mét vuông?

Giúp mình với mình vẫn cần gấp lắm!!!


1.Tính diện tích bao bọc và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 4/5m, chiều rộng 1/3m và chiều cao 1/4m.2.Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m , chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm.Người ta tô mặt ngoài của thùng.Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông? Giúp mình với mình vẫn cần gấp lắm!!!

1.Tính diện tích bao phủ và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 4/5m, chiều rộng 1/3m và chiều cao 1/4m.

2.Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m , chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm.Người ta sơn mặt ngoài của thùng.Hỏi diện tích quét sơn là từng nào mét vuông?

Giúp mình với mình vẫn cần gấp lắm!!!
Xem thêm: Oxit Cao Nhất Của Một Nguyên Tố Là R2O5, Oxit Cao Nhất Của Một Nguyên Tố Có Dạng R2O5

Một cái thùng bằng sắt hình hộp chữ nhật có chiều rộng bằng ​​(frac47)chiều dài và kém chiều dài 1,5m , chiều cao 1,8m. Hỏi:a) Diện tích toàn phần của cái thùng?b) Người ta sơn mặt ngoài cái thùng này cứ 4m-vông tốn 1kg đánh thì hết tất cả từng nào kg sơn?Các bạn giải gấp dùm mình, đầy đủ nha! Tối nay mình xem.^_^

Một cái thùng bằng sắt hình hộp chữ nhật có chiều rộng bằng ​​(frac47)chiều dài và kém chiều dài 1,5m , chiều cao 1,8m. Hỏi:

a) Diện tích toàn phần của cái thùng?

b) Người ta sơn bên ngoài cái thùng này cứ 4m-vông tốn 1kg đánh thì hết tất cả bao nhiêu kg sơn?