MỘT THỬA RUỘNG HÌNH CHỮ NHẬT

     
*

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm 72m. Chiều rộng bằng 14 chiều dài.a) Tính diện tích s của thửa ruộng hình chữ nhậtb) tín đồ ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân1m2 đất thu được19 kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng kia thu được từng nào ki-lô-gam ngô ?

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm 72m. Chiều rộng lớn bằng 14  chiều dài.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật

a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật

b) fan ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân1m2 đất thu được19 kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng đó thu được từng nào ki-lô-gam ngô ?


*

một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 75m. Chiều rộng bởi 1/4 chiều dài.

a) Tính diện tích s của thửa ruộng hình chữ nhật

b) fan ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình 1m2 khu đất thu được 1/9 kg ngô.Hỏi cả thửa ruộng kia thu được từng nào kg ngô ?


*

Diện tích thửa ruộng = 900 m2 (như giải bên dưới)

1 m2 thu được 1/9 kg ngô thì 900 m2 thu được:

$900:9=100$ (kg ngô)


Sơ thiết bị : 

Chiều rộng :...

Chiều nhiều năm : .....

a) tổng số phần bằng nhau là : 

(1+4=5) ( phần ) 

 Chiều rộng thửa ruộng là : 

(left(75div5 ight) imes1=15left(m ight)) 

Chiều lâu năm thửa ruộng là : 

(75-15=60left(m ight)) 

 Diện tích thửa ruộng là : 

(60 imes15=900left(m^2 ight)) 

b) Cả thửa ruộng kia thu hoạch được số ki - lô - gam ngô là :

(5 imesleft(900div10 ight)=450left(kg ight)) 

Đáp số : (a,900m^2)

(b,450kg)


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 72m. Chiều rộng lớn bằng14 chiều dài. A) Tính diện tích s của thửa ruộng hình chữ nhật b) người ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình 1m2 đất thu được19kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng đó thu được từng nào ki-lô-gam ngô ?

Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 72m. Chiều rộng lớn bằng14 chiều dài.

a) Tính diện tích s của thửa ruộng hình chữ nhật

b) người ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình 1m2 đất thu được19kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng đó thu được bao nhiêu ki-lô-gam ngô ?


Chiều rộng lớn thửa ruộng

72 : 4 = 18 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật

72 x 18 = 1296 (m2)

b) Thửa ruộng thu hoạch được

1296 x 19= 144(kg)

Đáp số: a) 1296 m 2

b) 144 kg


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 72. Chiều rộng bằng 1/4 chiều dài

A, tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật.

B, trên thửa ruộng, tín đồ ta trồng ngô và trồng khoai; diện tích trồng ngô bằng 1/2 diện tích trồng khoai.tính diện tích thửa ruộng dùng để làm trồng khoai quá cấp tốc luôn


a) Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là : 72 x 1/4 = 18 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là : 72 x 18 = 1296 (m2)

b) Ta tất cả : diện tích s trồng = 1/2 diện tích trồng khoai

=> diện tích s trồng khoai = 2 lần diện tích trồng ngô

diện tích s trồng khoai là 2 phần , diện tích trồng ngô là 1 trong những phần.

=> tổng cộng phần đều bằng nhau là : 2 + 1 = 3 phần

=> diện tích trồng khoai là : 1296 : 3 x 2 = 864 (m2)


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 24 m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài

a ) Tính diện tích của hcn

b) fan ta thực hiện 2/3 diện tích thửa ruộng đó nhằm trồng ngô Tính diện tích trồng ngô


(a, extDiện tích hcn là 24 imesleft(24 imesdfrac23 ight)=384left(m^2 ight)\b, extDiện tích trồng ngô là 384 imesdfrac23=256left(m^2 ight))


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chu vi là 72m. Chiều rộng bởi 4/5 chiều dài. Bạn ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân 1m2 đất thu được 3/4 kg ngô. Hỏi cả thửa ruộng thu được từng nào yến ngô?


Chiều rộng lớn là 36x4/9=16(m)

Chiều dài là 36-16=20(m)

Diện tích là 16x20=320(m2)

Khối lượng ngô nhận được là:

320x3/4=240(kg)=24(yến)


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bởi (dfrac45) chiều dài.

a) Tính chu vi và ăn mặc tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) vừa phải cứ 100m2 tín đồ ta thu hoạch được 120kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?


a,cv

(100+80).2=360(m)

dt

100.80=8000(m2)

b,trên thửa ruộng thu được số tạ là

8000:100.120=9600(kg)

9600(kg)=96(tạ)


chiều rộng là:100x4/5=80(m)

chu vi là:(100+80)x2=360(m)

DT à:100x80=8000(m2)

người ta thu hoạch đc số kilogam thóc là:

8000:100x120=9600(kg)

đổi 9600kg=9,6 tạ

Đ/S....


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 150m. Chiều rộng bằng chiều dài.a) Tính diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó.b) mức độ vừa phải cứ 100m2, tín đồ ta thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật kia là:

Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 150m. Chiều rộng bởi

*
chiều dài.

a) Tính diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) mức độ vừa phải cứ 100m2, fan ta thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:


Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài 12m, chiều rộng bằng chiều dài.a) Tính diện tích thửa ruộng đó.b) bạn ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ trên 10 ruộng đang thu được 4,5kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?Bài giải.....................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Choose The Word Or Phrase Among A, B, C Or D That Best Fits The Blank In The Following Passagemy Village Is About 50 Kilometers From The City Center


Đọc tiếp

Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm 12m, chiều rộng bởi

*
 chiều dài.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) fan ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, vừa đủ cứ trên 10

*
 ruộng sẽ thu được 4,5kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài giải

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Khí Hậu Châu Á, Đặc Điểm Khí Hậu Của Châu Á

....................................................................................................