MỘT THỬA RUỘNG HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI

     
*

Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 72m. Chiều rộng bằng 14 chiều dài.a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhậtb) fan ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân1m2 đất thu được19 kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng kia thu được từng nào ki-lô-gam ngô ?

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm 72m. Chiều rộng bằng 14  chiều dài.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài

a) Tính diện tích s của thửa ruộng hình chữ nhật

b) tín đồ ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân1m2 đất thu được19 kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng kia thu được từng nào ki-lô-gam ngô ?


*

một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 75m. Chiều rộng bởi 1/4 chiều dài.

a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật

b) bạn ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân 1m2 khu đất thu được 1/9 kilogam ngô.Hỏi cả thửa ruộng kia thu được từng nào kg ngô ?


*

Diện tích thửa ruộng = 900 m2 (như giải mặt dưới)

1 m2 thu được 1/9 kilogam ngô thì 900 m2 thu được:

$900:9=100$ (kg ngô)


Sơ vật dụng : 

Chiều rộng :...

Chiều lâu năm : .....

a) toàn bô phần đều nhau là : 

(1+4=5) ( phần ) 

 Chiều rộng lớn thửa ruộng là : 

(left(75div5 ight) imes1=15left(m ight)) 

Chiều dài thửa ruộng là : 

(75-15=60left(m ight)) 

 Diện tích thửa ruộng là : 

(60 imes15=900left(m^2 ight)) 

b) Cả thửa ruộng kia thu hoạch được số ki - lô - gam ngô là :

(5 imesleft(900div10 ight)=450left(kg ight)) 

Đáp số : (a,900m^2)

(b,450kg)


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 72m. Chiều rộng bằng14 chiều dài. A) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật b) người ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình 1m2 đất thu được19kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng kia thu được bao nhiêu ki-lô-gam ngô ?

Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 72m. Chiều rộng lớn bằng14 chiều dài.

a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật

b) bạn ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình 1m2 đất thu được19kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng kia thu được bao nhiêu ki-lô-gam ngô ?


Chiều rộng thửa ruộng

72 : 4 = 18 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật

72 x 18 = 1296 (m2)

b) Thửa ruộng thu hoạch được

1296 x 19= 144(kg)

Đáp số: a) 1296 m 2

b) 144 kg


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 72. Chiều rộng bởi 1/4 chiều dài

A, tính diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật.

B, trên thửa ruộng, bạn ta trồng ngô cùng trồng khoai; diện tích s trồng ngô bằng một nửa diện tích trồng khoai.tính diện tích s thửa ruộng dùng để làm trồng khoai quá nhanh luôn


a) Chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật là : 72 x 1/4 = 18 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là : 72 x 18 = 1296 (m2)

b) Ta bao gồm : diện tích trồng = 50% diện tích trồng khoai

=> diện tích s trồng khoai = 2 lần diện tích s trồng ngô

diện tích trồng khoai là 2 phần , diện tích trồng ngô là một trong phần.

=> tổng số phần đều bằng nhau là : 2 + 1 = 3 phần

=> diện tích trồng khoai là : 1296 : 3 x 2 = 864 (m2)


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài 24 m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài

a ) Tính diện tích s của hcn

b) bạn ta áp dụng 2/3 diện tích thửa ruộng đó nhằm trồng ngô Tính diện tích trồng ngô


(a, extDiện tích hcn là 24 imesleft(24 imesdfrac23 ight)=384left(m^2 ight)\b, extDiện tích trồng ngô là 384 imesdfrac23=256left(m^2 ight))


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chu vi là 72m. Chiều rộng bởi 4/5 chiều dài. Fan ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân 1m2 đất thu được 3/4 kg ngô. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu yến ngô?


Chiều rộng lớn là 36x4/9=16(m)

Chiều lâu năm là 36-16=20(m)

Diện tích là 16x20=320(m2)

Khối lượng ngô chiếm được là:

320x3/4=240(kg)=24(yến)


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài 100m, chiều rộng bằng (dfrac45) chiều dài.

a) Tính chu vi và mặc tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) mức độ vừa phải cứ 100m2 fan ta thu hoạch được 120kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


a,cv

(100+80).2=360(m)

dt

100.80=8000(m2)

b,trên thửa ruộng thu đc số tạ là

8000:100.120=9600(kg)

9600(kg)=96(tạ)


chiều rộng là:100x4/5=80(m)

chu vi là:(100+80)x2=360(m)

DT à:100x80=8000(m2)

người ta thu hoạch đc số kilogam thóc là:

8000:100x120=9600(kg)

đổi 9600kg=9,6 tạ

Đ/S....


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 150m. Chiều rộng bằng chiều dài.a) Tính diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó.b) vừa đủ cứ 100m2, tín đồ ta thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?Chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 150m. Chiều rộng bằng

*
chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) trung bình cứ 100m2, người ta thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật kia là:


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi 72m . Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Bạn ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó , tính ra 1m vuông đất thu được 2/3 kilogam ngô . Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu kg ngô?


đầu tiên em tính nử chu vi của thửa ruộng đó, tiếp đến em vẽ sơ đồ gia dụng của chiều dài và chiều rộng , tính toàn bô phần đều nhau của chiều dài cùng chiều rộng rồi tính chiều dài chiều rộng lớn của test ruộng. Tính diện tích của thửa ruộng đó rồi em lấy diện tích s đó phân chia cho 2 rồi nhân cùng với 3 là ra cả test ruộng thu hoạch được từng nào kg ngô


Giải

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

72 : 2 = 36 ( m )

Coi chiều rộng là một trong những phần thì chiều dài là 3 phần bằng nhau như vậy :

Tổng số phần đều nhau là :

1 + 3 = 4 ( phần )

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là :

36 : 4 * 1 = 9 ( m )

Chiều nhiều năm thửa ruộng hình chữ nhật là :

36 - 9 = 27 ( m )

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

9 * 27 = 243 ( m2 )

Thửa ruộng đó thu được số kilogam ngô là :

( 243 : 1 ) * 2/3 = 162 ( kilogam )

Đáp số : 162 kilogam ngô


Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài 12m, chiều rộng bằng chiều dài.a) Tính diện tích thửa ruộng đó.b) fan ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, vừa phải cứ trên 10 ruộng đang thu được 4,5kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc?Bài giải.....................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Ta Thường Tới Bữa Quên Ăn - Nhân Vật Ta Trong Đoạn Trích Là Ai


Đọc tiếp

Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 12m, chiều rộng bằng

*
 chiều dài.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ trên 10

*
 ruộng sẽ thu được 4,5kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài giải

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Xem thêm: Khi Ta Ở Chỉ Là Nơi Đất Ở Khi Ta Đi Đất Đã Hóa Tâm Hồn !, Khi Ta Ở Chỉ Là Nơi Đất Ở

....................................................................................................