MỘT MIẾNG BÌA HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI GẤP 5 LẦN CHIỀU RỘNG

     

Một miếng bìa hình chữ nhật cóchu vi cấp 5 lần chiều rộng lớn .Nếu tăng chiều rộng lớn thêm 9cm ,tăng chiều lâu năm thêm 4cm thì miếng bìa trở thành một hình vuông vắn .Diện tích miếng bìa banđầu là?


*

Vì khi tăng chiều rông 9cm, chiều lâu năm 4cm thì miếng suy bì trở thành miếng bìa hình vuông

nên chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là: 9 -4 = 5 (cm).Bạn vẫn xem: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 72cm

Vì chu vi gấp 5 lần chiều rộng phải nửa chu vi bằng 5/2 lần chiều rộng.

Bạn đang xem: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng

Hay tông chiều dài và chiều rộng bằng 5/2 chiều rộng.

Vây chiều dài gấp chiều rộng mốc giới hạn là:

5/2 - 1 = 3/2

(Trở về vấn đề hiệu - tỉ số)

Chiều rộng miếng bìa là:

5 x (3-2) x 2 = 10 (cm)

Chiều dài miếng bìa là

10 x 3/2 = 15 (cm)

Diện tích miếng bìa là:

10 x 15 = 150(m2)

Đáp số: 150m2


*

Vì lúc tăng chiều rông 9cm, chiều nhiều năm 4cm thì miếng so bì trở thành miếng bìa hình vuông

nên chiều dài hơn chiều rộng lớn là: 9 -4 = 5 (cm).

Vì chu vi gấp 5 lần chiều rộng buộc phải nửa chu vi bởi 5/2 lần chiều rộng.

Hay tông chiều dài cùng chiều rộng bởi 5/2 chiều rộng.

Vây chiều lâu năm gấp chiều rộng mốc giới hạn là:

5/2 - 1 = 3/2

(Trở về việc hiệu - tỉ số)

Chiều rộng lớn miếng bìa là:

5 x (3-2) x 2 = 10 (cm)

Chiều dài miếng bìa là

10 x 3/2 = 15 (cm)

Diện tích miếng bìa là:

10 x 15 = 150(m2)

Đáp số: 150m2

tổng của chiều dài cùng chiều rộng lớn là : 49.5 - ( 3 x 3 ) : 3 = 40.5( dm2 )

chu vi tấm bìa lúc đầu là : 40.5x2 =81 ( dm2 )

Đáp số : 81 dm2

Vì lúc tăng chiều rông 9cm, chiều lâu năm 4cm thì miếng bì trở thành miếng bìa hình vuông

nên chiều dài thêm hơn chiều rộng là: 9 -4 = 5 (cm).

Xem thêm: Đâu Là Con Sông Gắn Liền Với Cuộc Khởi Nghĩa Của Hai Bà Trưng?

Hay tông chiều dài và chiều rộng bằng 5/2 chiều rộng.

Vây chiều lâu năm gấp chiều rộng tần số là:

5/2 - 1 = 3/2

(Trở về việc hiệu - tỉ số)

Chiều rộng lớn miếng bìa là:

5 x (3-2) x 2 = 10 (cm)

Chiều lâu năm miếng bìa là

10 x 3/2 = 15 (cm)

Diện tích miếng bìa là:

10 x 15 = 150(m2)

Đáp số: 150m2

#)Giải :

Chu vi hình chữ nhật gấp 5 lần chiều rộng lớn => Chiều lâu năm gấp 3/2 chiều rộng

Chiều rộng tăng 9cm, chiều nhiều năm tăng 4cm thì miếng bìa trở thành hình vuông => Chiều dài hơn chiều rộng là : 9 - 4 = 5 ( centimet )

Ta coi chiều lâu năm là 2 phần thì chiều rộng là 3 phần như thế

Hiệu số phần cân nhau là : 3 - 2 = 1 ( phần )

=> Chiều rộng là : 5 : 1 x 2 = 10 ( centimet )

=> Chiều nhiều năm là : 10 + 5 = 15 ( cm )

Đ/số : Chiều lâu năm : 15 cm

Chiều rộng : 10 cm.

Vì khi tăng chiều rông 9cm,chiều lâu năm 4cm thì miếng suy bì trở thành miếng bìa hình vuông vắn nên chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là: 9 -4 = 5(cm).

Vì chu vi cấp 5 lần chiều rộng buộc phải nửa chu vi bởi 5/2 lần chiều rộng.

Hay tổng chiều dài cùng chiều rộng bằng 5/2 chiều rộng.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Có 3 Chữ Số Đôi Một Khác Nhau Là Gì ? Số Có 4 Chữ Số Đôi Một Khác Nhau

Vậy chiều lâu năm gấp chiều rộng mốc giới hạn là:

5/2 - 1 = 3/2

Chiều rộng miếng bìa là:

5 x (3-2) x 2 = 10 (cm)

Chiều nhiều năm miếng bìa là

10 x 3/2 = 15 (cm)

Diện tích miếng bìa là:

10 x 15 = 150(m2)

Đáp số: 150m2

Một miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chu vi cấp 5 lần chiều rộng. Trường hợp tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa trở thành một hình vuông. Diện tích s miếng bìa lúc đầu là:

một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chu vi gấp 5 lần chiều rộng.nếu tăng chiều rộng lớn thêm 9cm ,tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa trở thành hình vuông vắn ,tính diện tích s miếng bìa ban đầu

một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chu vi vội 5 lần chiều rộng. Ví như tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, tăng chiều nhiều năm thêm 4cm thì miếng bìa biến chuyển hình vuông. Diện tích tấm bìa ban sơ là

Một miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chu vi vội 5 lần chiều rộng. Trường hợp tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, tăng chiều lâu năm thêm 4cm thì miếng bìa biến chuyển một hình vuông. Tínhdiện tích miếng bìa thuở đầu (Giải chi tiết được cảm ơn nhiều)

một miếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi vội 5 lần chiều rộng giả dụ tăng chiều rộng lớn thêm 9 centimet tăng chiều dài thêm 4cm miếng bìa trở thành hình vuông diện tích ban sơ là

1 miếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi vội 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa chở thành hình vuông. Tính diện tích s ban đầu.

Một miếng bìa hình chữ nhật có 2 lần chu vi vội vàng 5 lần chiều dài. Giả dụ tăng chiều rộng lớn thêm 8 centimet tăng chiều nhiều năm thêm 2 cm thì miếng bìa trở thành hình vuông tính diện tích s miếng bìa ban đầu

Mộtmiếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi vội 5 lần chiều rộng . Nếu như tăng chiều rộng thêm 9 cm, tăng chiều dài thêm 4 cm thì miếng bìa trở thành hình vuông vắn . Hỏi diệntích miếng bìa lúc đầu ?