PLEASE WAIT

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Please wait

*

Một shop ngày đầu tiên bán được 249kg gạo, số gạo ngày đồ vật hai bán tốt bằng 2/3 số gạo của ngày trang bị nhất. Lúc ấy số gạo còn lại trong kho bằng 4/5 tổng số gạo đã cung cấp trong hai ngày. Hỏi trước khi bán cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?


*

Ngày lắp thêm 2 bán tốt số kilogam gạo là

249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã phân phối của 2 ngày là

166+ 249= 415 (kg)

Số gạo còn sót lại trong kho là

415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu vào kho gồm số gạo là

332 + 415 = 747 (kg)


*

ngày thứ hai bán đc số kilogam gạo là:249x2/3=166(kg)

tổng số kg gạo đang bán trong hai ngày là:249+166=415(kg)

số gạo còn lại trong kho là:415x4/5=332(kg)

trước lúc bán siêu thị có tất cả số kg là:415+332=747(kg)

Đ/S.......


Tóm tắt:

Ngày 1 bán:249kg

Ngày 2 bán:=2/3 số gạo của ngày máy nhất

còn lại:4/5 tổng thể gạo đã cung cấp trong 2 ngày

Có:..?kg gạo

Bài giải

Ngày vật dụng 2 bán được số kilogam gạo là

249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã cung cấp của 2 ngày là

166+ 249= 415 (kg)

Số gạo còn sót lại trong kho là

415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu trong kho tất cả số gạo là

332 + 415 = 747 (kg)

Đáp số:747 kilogam gạo


Ngày máy 2 bán được số kg gạo là :249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã cung cấp của 2 ngày là :166+ 249= 415 (kg)

Số gạo còn sót lại trong kho là :415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu trong kho tất cả số gạo là :332 + 415 = 747 (kg)

 


Ngày vật dụng 2 bán tốt số kilogam gạo là

249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã phân phối của 2 ngày là

166+ 249= 415 (kg)

Số gạo còn lại trong kho là

415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu vào kho bao gồm số gạo là

332 + 415 = 747 (kg)
Xem thêm: Xem Phim Cuộc Chiến Thành Troy Hd Thuyết Minh, Phim Cuộc Chiến Thành Troy Vietsub Hd

Ngày trang bị 2 bán tốt số kg gạo là

249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã chào bán của 2 ngày là

166+ 249= 415 (kg)

Số gạo sót lại trong kho là

415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu trong kho tất cả số gạo là

332 + 415 = 747 (kg)


Một shop bán gạo ngày thứ nhất bán được 3750kg gạo, ngày đồ vật hai bán được bằng 4 5  số gạo bán tốt của ngày trang bị nhất, ngày sản phẩm công nghệ ba bán tốt số gạo bằng trung bình cùng số gạo của nhị ngày đầu. Hỏi trong cả bố ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 12125kg

B. 11115kg

C. 10125kg

D. 10105kg


Một shop gạo trong ngày đầu tiên bán được 250kg gạo.Số gạo ngày máy hai bán tốt bằng 4/5 số gạo ngày thứ nhất bán được.Hỏi cả nhị ngày đó bán tốt bao nhiêu ki lô gam gạo ?


Một siêu thị lương thực gồm 4 tấn 6 tạ gạo. Ngày máy nhất siêu thị đó bán tốt 9 tạ 5 yến gạo, ngày thiết bị hai cửa hàng đó chào bán được gấp rất nhiều lần số gạo buôn bán ngày sản phẩm công nghệ nhất. Hỏi sau nhị ngày bán, cửa hàng còn lại từng nào ki- lô- gam gạo? 


Một shop có 350 kilogam gạo. Ngày thứ nhất bán được 100kg gạo. Ngày vật dụng hai bán tốt 2/5 số gạo còn lại. Hỏi sau nhị ngày cung cấp hàng, shop còn lại từng nào ki – lô – gam gạo?


Một shop có 40 8000 kg gạo, ngày đầu tiên bán được 1234, ngày đồ vật hai bán được gấp đôi số gạo bán được của ngày thứ nhất. Hỏi:

a) mỗi ngày siêu thị bán được từng nào ki-lô-gam gạo

b) Sau nhì ngày, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo


một cửa hàng bán gạo ngày trước tiên bán được 3750kg gạo và ngày sản phẩm hai bán đượcbằng 3/5 số gạo bán được của ngày thứ nhất ngày vật dụng ba bán được bằng cả nhị ngày đầu . Hỏi cả bố ngày cửa ngõ hành bán tốt bao nhiêu ki lô gam gạo?


Một siêu thị có 8 tấn 550kg thóc. Ngày lắp thêm nhất, cửa hàng bán được 4/9 số gạo. Ngày trang bị hai, shop bán được 4/5 số gạo còn lại. Hỏi sau hai ngày, siêu thị còn lại từng nào ki-lô-gam gạo ?
Xem thêm: Cách Sử Dụng Đèn Uv Cho Bể Cá Ch Dùng Đèn Uv Đúng Cách Cho Hồ Cá

Một shop bán gạo, ngày trước tiên bán được 8600kg gạo và bởi (frac45) số gạo bán tốt của ngày vật dụng hai. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 


Một cửa hàng bán gạo. Ngày thứ nhất, cửa hàng bán được 1/7 số gạo. Ngày đồ vật hai, shop bán được nhiều hơn ngày đầu tiên 1/14 số gạo. Ngày sản phẩm công nghệ ba, siêu thị bán nốt 2100kg thì vừa hết. Hỏi ban đầu, siêu thị đó có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?Đáp án: ... Kg