MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     

Bộ môn phụ trách học phần: bộ môn Đường lối bí quyết mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Bạn đang xem: Môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: sv phải hoàn thành những học phần sau: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin1, mã học phần TRI 102 cùng Những nguyên lý cơ phiên bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2, mã học phần TRI 103.

THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STTTên giảng viênEmailĐiện thoạiVăn phòng
1Nguyễn Thị Thủythu_thuy_510
yahoo.com
0976383259K. LLCT
2Nguyễn Thu Hảithuhai1410
gmail.com
0979279949K. LLCT
3Nguyễn Thị Tố Uyênnguyenttouyen
yahoo.com
0986508093K. LLCT
4Nguyễn Thị Thanh Túthanhtu1985.vn
gmail.com
0974373388K. LLCT

 

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Đường lối giải pháp mạng của ĐCS Việt Nam là học phần đề xuất trong chương trình giảng dạy đại học.

– học phần trang bị mang lại sinh viên phần đông hiểu biết căn bạn dạng về sự thành lập của Đảng CSVN; về con đường lối của Đảng trong giải pháp mạng dân tộc dân người chủ sở hữu dân với cách social chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ thay đổi mới.

– học tập phần có chân thành và ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bồi dưỡng ý thức vào sự chỉ đạo của Đảng, triết lý phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và con đường lối của Đảng; định hướng về bốn tưởng, chính trị đến sinh viên vào bối cảnh quả đât và vào nước tất cả những tình tiết phức tạp; cải thiện ý thức trách nhiệm công dân của sv trước những trách nhiệm trọng đại của đất nước.

 

MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Về loài kiến thức: sau khoản thời gian học kết thúc học phần “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam”, sinh viên phải nắm được:

+ quá trình thành lập Đảng cộng sản việt nam – đơn vị hoạch định con đường lối phương pháp mạng Việt Nam;

+ Những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng và có khối hệ thống về con đường lối giải pháp mạng của Đảng, bao gồm: hệ thống quan điểm, chủ trương, cơ chế về mục tiêu, phương hướng, trọng trách và chiến thuật của phương pháp mạng Việt Nam, diễn đạt qua cưng cửng lĩnh, nghị quyết… của Đảng trong quá trình lãnh đạo giải pháp mạng Việt Nam; vào đó, nhà yếu tập trung vào mặt đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số nghành cơ bạn dạng của cuộc sống xã hội (kinh tế, thiết yếu trị, văn hóa – làng hội và đối ngoại).

Về kỹ năng:

+ Rèn luyện năng lượng tư duy lý luận, có công dụng phân tích và giải quyết những vấn đề thực tiễn.

+ Biết áp dụng đường lối, cơ chế của Đảng trong giải quyết và xử lý những vấn đề trong thực tế thuộc về chuyên ngành đào tạo của mình.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

4.1. Giáo trình

Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên (2011), Giáo trình Đường lối biện pháp mạng của Đảng cùng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cđ khối không chăm ngành Mác-Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh), Nxb. CTQG, HN.

4.2. Tài liệu tham khảo

Ban lãnh đạo tổng kết chiến tranh trực trực thuộc Bộ chủ yếu trị (1996), Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi và bài học, Nxb. CTQG, HN.Ban chỉ huy tổng kết cuộc chiến tranh trực thuộc Bộ chủ yếu trị (1995), Tổng kết cuộc binh cách chống Mỹ, cứu nước, thành công và bài bác học, Nxb. CTQG, HN.Trần Văn Bính (Chủ biên), (2005), Lý luận văn hóa và mặt đường lối văn hóa của Đảng, Nxb. Lý luận chủ yếu trị, HN.Bộ giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy (2007), Một số chuyên đề lịch sử dân tộc Đảng cùng sản Việt Nam, tập I, II, III. Nxb. CTQG, HN.Nguyễn Xuân Dũng (2002), Một số định hướng tăng mạnh công nghiệp hoá, văn minh hoá ở nước ta giai đoạn 2001-2010, Nxb. Công nghệ Xã hội, HN.Đại học quốc gia Hà Nội (2008), Một số siêng đề về Đường lối biện pháp mạng của Đảng cùng sản Việt Nam, Nxb. Lý luận thiết yếu trị, HN.Đảng cùng sản việt nam (2005), Văn kiện Đảng thời kỳ thay đổi (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb. CTQG, HN.Đảng cùng sản việt nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu nước ta lần lắp thêm X, Nxb. CTQG, HN.Đảng cùng sản vn (2011), Văn khiếu nại Đại hội đại biểu việt nam lần vật dụng XI, Nxb. CTQG, HN.Đảng cộng sản việt nam (2015), Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận- trong thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016), Nxb. CTQG, HN.Đảng cùng sản vn (2016), Văn khiếu nại Đại hội đại biểu cả nước lần sản phẩm XII, Nxb. CTQG, HN.12. Học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh (2009)PGS. TS. Sơn Huy Rứa, GS. TS. Hoàng Chí Bảo, PGS. TS. è Khắc Việt, PGS. TS. Lê Ngọc Tòng (Đồng chủ biên): Quá trình đổi mới tư duy trình bày của Đảng từ thời điểm năm 1986 cho nay, Nxb. CTQG, HN.13. Đinh Xuân Lý (2011), Đảng cộng sản vn lãnh đạo thực hiện chế độ xã hội trong 25 năm đổi mới, Nxb ĐHQG, HN.14. Phạm quang quẻ Minh, Chính sách đối ngoại thay đổi của việt nam (1986-2010), Nxb chũm giới, Hà Nội.15. Nguyễn Phú Trọng (2006), Đổi new và cách tân và phát triển – những sự việc lý luận cùng thực tiễn, Nxb. CTQG, Hà Nội.

4.3. Website & Links

Xây dựng nền tài chính thị trường kim chỉ nan xã hội công ty nghĩa ở nước ta – Lý luận, thực tế và giải pháp,

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2014/26037/Xay-dung-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu.aspx

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường triết lý xã hội nhà nghĩa làm việc Việt Nam: một số trong những vấn đề cần liên tục làm rõ,

http://www1.napa.vn/blog/hoan-thien-the-che-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam-mot-so-van-de-can-tiep-tuc-lam-ro.htm

Tiếp tục kiến tạo nền văn hóa nước ta tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới,

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Quan-triet-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-XI/2014/26148/Tiep-tuc-xay-dung-nen-van-hoa-Viet-Nam-tien-tien-dam.asp

4.http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluocphattrienkinhtexahoi?docid=1254&substract=&strutsAction=ViewDetailAction.do

Xây dựng bên nước pháp quyền làng hội nhà nghĩa sinh hoạt Việt Nam hiện nay – trường đoản cú lý luận cho thực tiễn,

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doi moi/2014/25459/Xay-dung-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-o-Viet.aspx

Về đẩy mạnh công nghiệp hoá, văn minh hoá đính thêm với phân phát triển kinh tế tài chính tri thức và trở nên tân tiến bền vững,

http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Lyluan-Thuctien-Kinhnghiem/ 2011/4437/Ve-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-gan-voi-phat.aspx

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi /2015 /32101/ Cong-nghiep-hoa-hien-dai-buoc-chuyen-quan-trong-dua-nuoc.

Xem thêm: Các Món Ăn Gia Đình Miền Bắc Trong 1 Tháng, 30+ Thực Đơn Hàng Ngày Cho Gia Đình Miền Bắc

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/lich-su-dang/books-2928201510064846/index-592820151000374663.html

9. Chính sách và vận động đối ngoại trong thời kỳ thay đổi mới

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30525&cn_id=33148.

10. Hội nhập tởm tế quốc tế của vn sau gần 30 năm đổi mới,

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2015/31336/Hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-cua-Viet-Nam-sau-gan-30.aspx

11. Hội nhập tài chính quốc tế: Từ quan điểm của Đảng đến thực tiễn,

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2015/31233/ Hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-Tu-quan-diem-cua-Dang-den.aspx.

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2015/34079/ Nhung-noi-dung-chinh-trong-doi-moi-hoan-thien-he-thong-chinh.aspx

Chiến lược phân phát triển kinh tế tài chính xã hội 2011 – 2020

http://www.xaydungdang.org.vn/Home/vankientulieu/2011/3511/chien-luoc- phat- trien- ghê te- xa hoi 20112020.aspx

Xây dựng nhỏ người nước ta toàn diện: những thử thách và giải pháp khắc phục (2015)

http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/1576-xay-dung-con-nguoi-viet-nam-toan-dien-nhung-thach-thuc-va-giai-phap-khac-phuc.html

NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

5.1. Ngôn từ học phần

 

 

Stt

 

 

Nội dung phân bổ thời gianGhi chú
Trên lớpỞ nhà
Lý thuyếtThực hành 

Tự học

 Mở đầu210
1CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG312
 I. Hoàn cảnh lịch sử dân tộc ra đời Đảng CSVN

1. Hoàn cảnh quốc tế vào cuối thế kỷ XIX, thời điểm đầu thế kỷ XX

2. Yếu tố hoàn cảnh trong nước

II. Hội nghị thành lập Đảng và cương cứng lĩnh chính trị trước tiên của Đảng

1. Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng

2. Cưng cửng lĩnh thiết yếu trị trước tiên của Đảng

3. Ý nghĩa lịch sử vẻ vang sự thành lập và hoạt động Đảng cùng sản việt nam và cương lĩnh bao gồm trị thứ nhất của Đảng

1

2

1

0

1

1

2CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)312
 I. Chủ trương đấu tranh từ thời điểm năm 1930 mang lại năm 1939

1. Giữa những năm 1930-1935

2. Trong số những năm 1936-1939

II. Công ty trương đấu tranh từ năm 1939 cho năm 1945

1. Hoàn cảnh lịch sử cùng sự gửi hướng lãnh đạo chiến lược của Đảng

2. Nhà trương phát hễ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

1

2

1

0

1

1

3CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG TD PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975)

I. Đường lối xây dựng, bảo đảm an toàn chính quyền và kháng chiến chống TD Pháp xâm lược (1945-1954)

1. Chủ trương kiến tạo và đảm bảo an toàn chính quyền bí quyết mạng (1945-1946)

2. Đường lối binh đao chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng cơ chế dân người chủ sở hữu dân (1946-1954)

3. Kết quả, ý nghĩa sâu sắc lịch sử, nguyên nhân chiến thắng và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm

III. Đường lối chống chiến chống mỹ cứu nước, thống duy nhất Tổ quốc (1954- 1975)

1. Đường lối trong tiến trình 1954-1964

2. Đường lối trong quy trình 1965-1975

3. Kết quả, chân thành và ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm

4

2

2

2

1

1

4

2

2

4CHƯƠNG IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ

I. Công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới

1. Nhà trương của Đảng về công nghiệp hoá

2. Kết quả, ý nghĩa, giảm bớt và nguyên nhân

II.Công nghiệp hoá, tân tiến hoá thời kỳ đổi mới

1. Thừa trình thay đổi tư duy về công nghiệp hoá

2. Mục tiêu, ý kiến công nghiệp hoá, tiến bộ hoá

3. Câu chữ và lý thuyết công nghiệp hoá, tiến bộ hoá lắp với vạc triển tài chính tri thức

4. Kết quả, ý nghĩa, tiêu giảm và nguyên nhân

5

1

3

4

1

2

4

1

3

Trong đó dành riêng ra 3 giờ cho thi giữa kỳ

5CHƯƠNG V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN ghê TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. Vượt trình thay đổi nhận thức về kinh tế tài chính thị trường

1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước thay đổi mới

2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế tài chính thị ngôi trường thời kỳ thay đổi mới

II. Liên tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sống nước ta

1. Mục tiêu và ý kiến cơ bản

2.Một số công ty trương liên tiếp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường triết lý xã hội công ty nghĩa

3. Kết quả, ý nghĩa, tiêu giảm và nguyên nhân

5

2

3

2

1

2

5

2

3

6CHƯƠNG VI: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

I. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước thay đổi (1945-1986)

1. Thực trạng lịch sử và chủ trương xây dựng khối hệ thống chính trị

2. Đánh giá sự triển khai đường lối

II. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ thay đổi

1. Quy trình hình thành đường lối thay đổi hệ thống chính trị

2. Mục tiêu, ý kiến và nhà trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ thay đổi mới

3. Đánh giá chỉ sự tiến hành đường lối

0

0

5

2

3

Chương này SV tự nghiên cứu và phân tích ở nhà với viêt thu hoạch nộp mang lại GV
7CHƯƠNG VII: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

I. Quy trình nhận thức và ngôn từ đường lối xây dựng, cải tiến và phát triển nền văn hóa

1. Thời kỳ trước thay đổi mới

2. Vào thời kỳ thay đổi mới

II. Quy trình nhận thức và nhà trương xử lý các sự việc xã hội

1. Thời kỳ trước đổi mới

2. Vào thời kỳ đổi mới

4

2

1

2

1

1

4

2

2

8CHƯƠNG VIII: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

I. Đường lối đối ngoại thời kỳ từ thời điểm năm 1975 mang đến năm 1986

1. Thực trạng lịch sử

2. Câu chữ đường lối đối nước ngoài của Đảng

3. Kết quả, ý nghĩa, tinh giảm và nguyên nhân

II. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế tài chính quốc tế thời kỳ đổi mới

1. Thực trạng lịch sử và quá trình hình thành đường lối

2. Câu chữ đường lối đối ngoại, hội nhập tài chính quốc tế

3. Thành tựu, ý nghĩa, tiêu giảm và nguyên nhân

4

1

3

2

0

3

4

1

3

 Tổng301530 
Ghi chú: – thực tế có 29 giờ triết lý và 13 giờ luận bàn vì yêu cầu dành 3 giờ để kiểm soát giữa kì (chia 2 ca, từng ca 1,5 giờ)

– Phần thảo luận: dành 6 giờ cho bàn bạc nhóm. Những giờ đàm luận khác rất có thể không bóc thành những buổi riêng, mà được lồng ghép trong số giờ định hướng trên lớp.

 

5.2. Chiến lược giảng dạy

BuổiNội dung chínhYêu mong SV chuẩn bị trước khi lên lớpĐánh giá
1– reviews phần Nhập môn

– reviews đề cương cứng và tài liệu tham khảo

Đọc giáo trình từ tr.9 cho tr.16

Đọc giáo trình từ bỏ tr.19 mang lại tr.43

đặt câu hỏi, nhận xét
2– Lý thuyết: Chương 1

– Đọc giáo trình từ bỏ tr.44 mang đến tr.58

– chuẩn bị câu hỏi thảo luận

Kiểm tra bài chuẩn chỉnh bị, để câu hỏi, nhận xét.
3– Lý thuyết: học tập phần I chương 2

– bàn thảo cho chương 1

– Đọc giáo trình: tr.59 cho tr.76

– Đọc giáo trình tự tr.77 đến tr.82

– chuẩn bị câu hỏi thảo luận

Kiểm tra bài chuẩn chỉnh bị, để câu hỏi, dấn xét.
4– Lý thuyết:

+ Phần II. Chương 2

+ Phần I..1 chương 3

– Thảo luận: chương 2

Đọc giáo trình từ bỏ tr.83 mang lại tr.106

– chuẩn bị thắc mắc thảo luận

 

Kiểm tra bài chuẩn bị, đặt câu hỏi, dấn xét
5– Lý thuyết: Phần I.2 với II.1 chương 3

– Thảo luận: phần I.1 chương 3

Đọc giáo trình trường đoản cú tr.106 mang đến tr.121

– chuẩn chỉnh bị thắc mắc thảo luận

Kiểm tra bài chuẩn chỉnh bị, đặt câu hỏi, nhấn xét
6– Lý thuyết:

+ Phần II chương 3

+ Phần I chương 4.

– Thảo luận: chương 3

Đọc giáo trình tự tr.122 mang lại tr.141

– chuẩn bị câu hỏi thảo luận

Kiểm tra bài chuẩn bị, đặt câu hỏi, dấn xét.
7Lý thuyết: phần II Chương 4

 

Đọc giáo trình trường đoản cú tr.142 đến tr.158Kiểm tra bài chuẩn bị, để câu hỏi, dìm xét
8Thi giữa kỳÔn tập từ bỏ chương 1 mang đến chương 3
9Lý thuyết: Phần I, II.1 chương 5 Đọc giáo trình trường đoản cú tr.159 mang lại tr.168Kiểm tra bài chuẩn chỉnh bị, đặt câu hỏi, nhận xét
10 Lý thuyết:

+ Phần II.2 chương 5

 – Đọc giáo trình từ bỏ tr.191 đến tr.213Kiểm tra bài chuẩn chỉnh bị, đặt câu hỏi, dìm xét
11– Lý thuyết: phần I chương 7

– luận bàn chương 5

Đọc giáo trình từ bỏ tr.214 cho tr.232

– chuẩn bị câu hỏi thảo luận

Kiểm tra bài chuẩn bị, để câu hỏi, nhấn xét.
12Lý thuyết:

+ Phần II chương 7

+ Phần I chương 8

– Đọc giáo trình từ bỏ tr.232 đến tr.256Kiểm tra bài chuẩn bị, đặt câu hỏi, dấn xét.
13Lý thuyết: Chương 8– chuẩn bị cho bàn thảo nhóm.Kiểm tra phần chuẩn bị và nhận xét
14Thảo luận team chương 4, 5 với 6– Theo sự phân công của nhómĐánh giá chỉ về phần đàm luận của SV
15Thảo luận team chương 7, 8 với tổng kết.

Xem thêm: Trẻ Sơ Sinh Hay Nằm Nghiêng Đầu !, Trẻ Nằm Ngửa Nhưng Nghiêng Đầu Về 1 Phía

– Theo sự phân công của nhómĐánh giá về phần đàm đạo của SV.

ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
Đánh giá chỉ học phầnTỷ lệHình thức tiến công giáThời gian
Chuyên cần10%Điểm danh bên trên lớp kết phù hợp với tinh thần, thể hiện thái độ học tập của SV (chuẩn bị bài bác ở nhà, thảo luận,…)Đánh giá bán trong suốt quá trình học
Kiểm tra thân kỳ

30%Kiểm tra 01 lần 45 phút. Đề mở, SV được sử dụng tài liệu, câu hỏi tự luận

Kiểm tra vào buổi lên lớp lắp thêm 8
Thi hoàn thành học phần60%Đề từ bỏ luận, SV ko được thực hiện tài liệu (đề thi: ngoài kiến thức và kỹ năng cơ bản còn đề xuất liên hệ, áp dụng vào thực tiễn)Thi theo kế hoạch của P.QLĐT, thời hạn làm bài bác thi 60 phút