Khử Hoàn Toàn 24G Hỗn Hợp Cuo Và Fexoy

     
*

Khử hoàn toàn 24g các thành phần hỗn hợp CuO với FexOy bằng H2 dư ở ánh nắng mặt trời cao thu dc 17,6 g tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại . Trọng lượng nước chế tạo ra thành là bao nhiêu ?


*

mhh + m H2=mKL+mH2O ; H2-->H2O => số mol = nhau = x mol

=> bt trọng lượng ; 24+2x=17,6+18x=> x=0,4 mol => m h2o=0,4.18=7,2 g


*

(CuO+H_2-t^0->Cu+H_2O)

a..............a.....................a.........a

(Fe_xO_y+yH_2-t^0->xFe+yH_2O)

b...............by...................bx.............by

(left{eginmatrix80a+56xb+16yb=24\64a+56bx=17,6endmatrix ight.)

(Rightarrow a+by=0,4left(mol ight))

(m_H_2O=18left(a+by ight)=18.0,4=7,2left(g ight))


Khử hoàn toàn 24 gam các thành phần hỗn hợp CuO với FexOy bằng H2 dư ở nhiệt độ cao nhận được 17,6 gam tất cả hổn hợp 2 kim loại. Trọng lượng của H2O sản xuất thành là: A. 1,8 gam B. 5,4 gam C. 7,2 gam D. 3,6 gam

Khử trọn vẹn 24 gam hỗn hợp CuO và FexOy bởi H2 dư ở nhiệt độ cao chiếm được 17,6 gam tất cả hổn hợp 2 kim loại. Khối lượng của H2O tạo ra thành là:

A.

Bạn đang xem: Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp cuo và fexoy

1,8 gam

B. 5,4 gam

C. 7,2 gam

D. 3,6 gam


Khử hoàn toàn 24 g tất cả hổn hợp CuO cùng FexOy bởi H2 dư ở ánh sáng cao thu được 17,6 g hỗn hợp 2 kim loại.tìm cách làm FexOy


Khử hoàn toàn 24(g) các thành phần hỗn hợp CuO với FexOy bằng H2, thu được 17,6(g) tất cả hổn hợp 2 kim loại. Cho cục bộ hai kim loại trên phản nghịch ứng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 4,48(l) khí H2 ở đktc. Xác định công thức của oxit sắt.


(n_H_2=dfrac4.4822.4=0.2left(mol ight))

(n_Fe=n_H_2=0.2left(mol ight))

(m_Cu=m_hh-m_Fe=17.6-0.2cdot56=6.4left(g ight))

(n_Cu=dfrac6.464=0.1left(mol ight))

(Rightarrow m_CuO=0.1cdot80=8left(g ight))

(m_Fe_xO_y=m_hh-m_CuO=24-8=16left(g ight))

(M_Fe_xO_y=dfrac16dfrac0.2x=80xleft(đvc ight))

(Leftrightarrow56x+16y=80x)

(Leftrightarrow24x=16y)

(Leftrightarrowdfracxy=dfrac1624=dfrac23)

(CT:Fe_2O_3)


(Fe + 2HCl o FeCl_2 + H_2\n_Fe = n_H_2 = dfrac4,4822,4 = 0,2 mol\Rightarrow n_Cu = dfrac17,6-0,2.5664 = 0,1 mol)

BTNT cùng với Fe,Cu

(n_CuO = n_Cu = 0,1 mol\n_Fe_xO_y = dfracn_Fex = dfrac0,2xmol)

Suy ra ;

(0,1.80 + dfrac0,2x.(56x+16y) = 24\Rightarrow dfracxy = dfrac23)

Vậy oxit sắt buộc phải tìm : Fe2O3


khử trọn vẹn 15,15 g hai hỗn hợp oxit là CuO và PbO bằng khí teo ở nhiệt độ cao . Khí hiện ra sau phản nghịch ứng dc dẫn vào bình đựng dung dịch vôi Ca(OH)2 mang dư thu được 10g kết tủa . Tính khối lượng của hỗn hợp 2 kim loại CuO với PbO thu được


Gọi $n_CuO = a; n_PbO = b$

Ta bao gồm : 

$80a + 223b = 15,15(1)$$CuO + teo xrightarrowt^o Cu + CO_2$$PbO + teo xrightarrowt^o Pb + CO_2$$CO_2 + Ca(OH)_2 o CaCO_3 + H_2O$

Theo PTHH :

$n_CO_2 = a + b = dfrac10100 = 0,1(2)$Từ (1)(2) suy ra a = b = 0,05

Vậy :

$m_CuO = 0,05.80 = 4(gam)$$m_PbO = 0,05.223 = 11,15(gam)$


Theo gt ta có: $n_CO_2=n_CaCO_3=0,1(mol)$

Gọi số mol $CuO$ cùng $PbO$ lần lượt là a;b

$Rightarrow 80a+223b=15,15$

$CuO+CO ightarrow Cu+CO_2$

$PbO+CO ightarrow Pb+CO_2$

$Rightarrow a+b=0,1$

Giải hệ ta được $a=b=0,05$

$Rightarrow m_kl=13,55(g)$


Khử hoàn toàn 24g các thành phần hỗn hợp CuO cùng FexOy bởi CO dư ở ánh sáng cao, nhận được 17,6 gam hỗn hợp 2 kim loại. Trọng lượng của CO2 tạo thành là:


mO(oxit)=24-17,6=6,4 gam( ightarrow)nO=(dfrac6,416=0,4left(mol ight))

CO+O(oxit)( ightarrow)CO2

(n_CO_2=n_Oleft(oxit ight)=0,4left(mol ight) ightarrow)(m_CO_2=0,4.44=17,6left(gam ight))


 Khử trọn vẹn 24g một láo hợp tất cả CuO và FexOy bởi khí H2, chiếm được 17,6g nhì kim loại. Cho toàn bộ 2 kim loại trên vào dung dịch HCl dư, nhận được 4,48 lít H2(đktc). Xác định công thức oxit sắt


Hỗn phù hợp 2 kim loại thu được sau thời điểm khử 2 oxit =17,6 gam có :Fe với Cu.pt:Fe+2HCl--->FeCl2+H2, theo pt trên nFe=nH2=0,2 mol=>mFe=11,2 gam=>mCu=17,6-11,2=6,4=>nCu=0,1=>nCuO=nCu=0,1=>mCuO=8 gam=>mFexOy=24-8=16 gam.khối lượng sắt trong oxit=11,2 gam =>mO(FexOy)=4,8 gam.ta có: x:y=11,2/56:4,8:16=2:3=> CTPT của oxit sắt :Fe2O3.

Xem thêm: 1/5 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút, 1 5 Giờ Đổi Ra Bằng Bao Nhiêu Phút


Pt: CuO + H2 --to--> Cu + H2O

....0,1 mol xFe + yH2O

......0,2x0,2x mol FeCl2 + H2

0,2 mol4,4822,4=0,24,4822,4=0,2 mol

mFe = 0,2 . 56 = 11,2 (g)

mCu = mkim loại - mFe = 17,6 - 11,2 = 6,4 (g)

=> nCu = 6,464=0,16,464=0,1 mol

mCuO = 0,1 . 80 = 8 (g)

=> mFexOy = mhh - mCuO = 24 - 8 = 16 (g)

Ta có: 0,2x.(56x+16y)=160,2x.(56x+16y)=16

⇔11,2+3,2yx=16⇔11,2+3,2yx=16

⇔3,2yx=4,8⇔3,2yx=4,8

⇔4,8x=3,2y⇔4,8x=3,2y

⇔xy=3,24,8=23⇔xy=3,24,8=23

Vậy CTHH của oxit sắt: Fe2O3


Ta có: mO(trong oxit) = 24 - 17.6 = 6.4 => nO = 0.4 (1) nH2 = 0.2 2Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2 0.4=> nFe = 0.4 (2) (1) (2) => FeO


Khử hoàn toàn 48g hỗn hợp CuO,Fe2O3 bằng H2 ở ánh sáng cao,thu được 12,6g nước.Khối lượng hỗn kim loại tổng hợp loại thu được


Đáp án:

 

Giải thích quá trình giải:

Bài 1: nH2O=12,6/18=0,7 mol

a) PTHH: CuO + H2 ----> Cu + H2O (1)

x x x x

Fe2O3 + 3H2 -------> 2Fe + 3H2O (2)

y/2 1,5y y 1,5y

Gọi x, y theo thứ tự là số mol của Cu và Fe

Theo đề ta tất cả pt:

{80x+80y=48x+1,5y=0,7" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">{80x+80y=48x+1,5y=0,7{80x+80y=48x+1,5y=0,7 {x=0,4y=0,2" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">{x=0,4y=0,2{x=0,4y=0,2 

nCu=0,4 mol=>mCu=0,4*64=25,6g

nFe=0,2 mol=>mFe=0,2*56=11,2g

∑mhh Kl=mCu+mFe=25,6+11,2=36,8g


(n_H_2O=dfrac12.618=0.7left(mol ight))

(CuO+H_2underrightarrowt^0Cu+H_2O)

(Fe_2O_3+3H_2underrightarrowt^02Fe+3H_2O)

(n_H_2=n_H_2O=0.7left(mol ight))

(BTKL:)

(m_hh+m_H_2=m_kl+m_H_2O)

(Rightarrow m_kl=48+0.7cdot2-12.6=36.8left(g ight))


Khử trọn vẹn 32 gam tất cả hổn hợp CuO; Fe2O3 bằng khí hidro ở ánh nắng mặt trời cao.

a. Viết PTHH xảy ra

b. Tính thể tích khí H2 cần để khử các thành phần hỗn hợp (ở đktc), biết Fe2O3 chiểm 20% cân nặng hỗn hợp.

c.Tính trọng lượng các kim loại tạo thành


a)

CuO + H2 --to--> Cu + H2O

Fe2O3 + 3H2 --to--> 2Fe + 3H2O

b) (n_Fe_2O_3=dfrac32.20\%160=0,04left(mol ight))

(n_CuO=dfrac32-0,04.16080=0,32left(mol ight))

PTHH: CuO + H2 --to--> Cu + H2O

0,32-->0,32---->0,32

Fe2O3 + 3H2 --to--> 2Fe + 3H2O

0,04-->0,12-------->0,08

=> VH2 = (0,32 + 0,12).22,4 = 9,856 (l)

c)

mCu = 0,32.64 = 20,48 (g)

mFe = 0,08.56 = 4,48 (g)


Câu 8. Khử hòan toàn 32 (g) hỗn hợp CuO cùng Fe2O3 bằng khí H2 ở nhiệt độ cao .

Xem thêm: 5 Bài Văn Mẫu Ít Lâu Nay Một Số Bạn Trong Lớp Có Phần Lơ Là Học Tập Hay Nhất

a.Viết phương trình hóa học .

b.Tính trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại thu được sau bội nghịch ứng. Biết CuO chiếm 25% cân nặng hỗn hợp

 


(a) CuO + H_2 xrightarrowt^o Cu + H_2O\Fe_2O_3 + 3H_2 xrightarrowt^o 2Fe + 3H_2O\b) n_CuO = dfrac32.25\%80 = 0,1(mol)\n_Fe_2O_3 = dfrac32-0,1.80160 = 0,15(mol)\n_Cu = n_CuO = 0,1(mol) Rightarrow m_Cu = 0,1.64 = 6,4(gam)\n_Fe = 2n_Fe_2O_3 = 0,3(mol) Rightarrow m_Fe = 0,3.56 = 16,8(gam))