Grammar unit 7 lớp 10

     

Bài học Language Focus Unit 7 Lớp 10 - The Mass Mediahướng dẫn các em ôn tập thì hiện tại xong xuôi phân biệt cách thực hiện mệnh đề nhượng bộ với hầu hết dạng thức khác nhau.

Bạn đang xem: Grammar unit 7 lớp 10


Tóm tắt bài bác giảng

1.Pronunciation Language Focus Unit 7

2. Grammar Language Focus Unit 7

2.1.Present perfect (Thì bây giờ hoàn thành)

2.2.Because of & In spite of

3. Exercise Language Focus Unit 7 Lớp 10

3.1. Unit 7 Lớp 10 Language Focus Exercise 1

3.2. Unit 7 Lớp 10 Language Focus Exercise 2

3.3. Unit 7 Lớp 10 Language Focus Exercise 3

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 7


Công thức:

S + have/has + Ved/IIIIhave livedhere for 4 years.Shehas workedfor this company since 2010.S + have/has + not + Ved/IIIIhaven"t seenher before.Shehasn"t livedhere since 2015.Have/Has + S + Ved/III?Have you ever eatenthis fruit?Has he readthe news today?Wh - question + have/has + S + Ved/III?What have you doneso far?How have they gotto work?

Cách dùng:

Diễn tả một hành vi vừa mới xảy ra có áp dụng " just" đặt giữa "have" và "past participle".Theyhavejustcome.Shehasjustfinishedher homework.Diễn tả một hành động xảy ra tại một thời điểm không xác định trong vượt khứ.Shehas losther key.Wehave metyou somewhere.Diễn tả hành vi đã dứt trong khoảng thời gian hiện tại mà chưa qua hết thời hạn đó.We"ve beento the cinema twicethis month.Diễn tả hành động bước đầu trong thừa khứ và còn thường xuyên đến lúc này và tương lai.Wehave learnedEnglishfor three years.My familyhave livedin Huefor more than trăng tròn years.Diễn tả một hành động ban đầu ở quá khứ và tạm dừng ở lúc nói.Ihaven"t seenyoufor ages.
Because of + Noun/Noun phraseI didn"t go khổng lồ the buổi tiệc nhỏ because of my tiredness.She left home due khổng lồ being badly treated.In spite of /Despite + Noun/Noun phraseIn spite of her illness, she tried her best khổng lồ complete the assignment.Despite poverty, he succeeded in his life.

Complete the letter, using the present perfect of the verbs in the box. (Hoàn thành lá thư, thực hiện thì hiện nay tại kết thúc của những động từ trong khung.)

do be watch live meet have take

*

Guide to answer

1. Have been

2. Has lived

3. Have met

4. Have done

5. Have had

6. Have taken

7. Have watched


Complete the following sentences, usingfor, sinceorago. (Hoàn thành những câu sau, sử dụngfor, sincehoặcago.)

1. Lan và Minh have lived in Ho chi Minh thành phố ______ 1999.

2. Hoa và Quan quarred with each other some time _______.

3. The house is very dirty. We haven"t cleaned it ______ ages.

4. We haven"t had a good meal ________ three weeks.

5. ______ Christmas, the weather has been quite good.

6. They have known each other ______ a long time.

7. They first met a long time ______.

8. They arrived trang chủ ten minutes ______.

9. It"s two years _____ I last saw Quoc Anh.

10. How long is it ___ you last saw Linda?

Guide to lớn answer

1. Since

2. Ago

3. For

4. For

5. Since

6.for

7. Ago

8. Ago

9. Since

10. Since


Complete the following sentences, using the information in the box. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng tin tức trong khung.)

Guide to lớn answer

1.c và f

Because of the cold weather,we kept the fire burning all day.

In spite of the cold weather,we all wore shorts.

2.b & d

Because of his illness,he had to cancel the appointment.

In spite of his illness,he managed to lớn come lớn school.

3.a & e

Because of the large crowds,we could not see what was going on.

In spite of the large crowds,there were enough seats for everyone.

4.h & j

Because of the meat shortage,everyone is living on beans.

In spite of the meat shortage,we have managed khổng lồ get some beef.

5.i và g

Because of the bad condition of the house,the council demolished it.

Xem thêm: Các Ứng Dụng Live Stream Game Kiếm Tiền

In spite of the bad condition of the house,they enjoyed living there.


1/ “Why did you vày it?” “_______ Carlos told me to”.

2/ I did it _______ he told me to.

3/ The train was delayed _______ bad weather.

4/ They are here _______ us.

5/ Just _______ I don’t complain, people think I’m satisfied.

6/ We can"t go lớn Julia"s tiệc nhỏ _______ we"re going away that weekend.

7/ Have you been away, _______ we haven"t seen you recently?

8/ He walked slowly _______ his bad leg.

9/ _______ his wife"s being there, I said nothing about it.

10/ It was not easy lớn deliver the letter _______ there was no address on it.

II. Complete the following sentences with “for” or “since”, và the correct size of the verb in brackets:

1/ There (be) _______ a phone message _______ you.

2/ She (be) _______ off work _______ Tuesday.

3/ I (buy) _______ something _______ the new baby.

4/ We (live) _______ here _______ 1994.

5/ There (be) _______ a prize _______ the fastest three runners in each category.

6/ She (worry) _______ ever _______ the letter (arrive) _______.

7/ She (be) _______ out of the office _______ a few days next week.

8/ He (work) _______ in a ngân hàng _______ leaving school.

9/ _______ the các buổi party she (only speak) _______ khổng lồ him once.

10/ I (not play) _______ tennis _______ years.

Key

I. Supply either BECAUSE or BECAUSE OF as appropriate

1/ Because ; 2/ because ; 3/ because of ; 4/ because of ; 5/ because

6/ because ; 7/ because ; 8/ because of ; 9/ Because of ; 10/ because

II. Complete the following sentences with “for” or “since”, và the correct form of the verb in brackets

1/ is/ for ; 2/ has been/ since ; 3/ had better buy/ for

4/ have lived/ since ; 5/ is/ for ; 6/ had been worrying/ since/ arrived

7/ will be/ for ; 8/ has been working/ since ; 9/ Since/ had only spoken

10/ haven"t played/ for


Trên đó là nội dung bài học kinh nghiệm Language Focus Unit 7 giờ đồng hồ Anh lớp 10, để củng vậy nội dung bài học ngữ pháp mời những em tham gia thực hành thực tế Trắc nghiệm Unit 7 lớp 10 Language Focus


Câu 1:Choose the one word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence.

Xem thêm: Muốn Tìm Số Trừ Ta Làm Như Thế Nào ? Muốn Tìm Số Trừ Ta Làm Như Thế Nào?

The scheme allows students from many countries.............. With each other.


A.SinceB.In spite ofC.Because ofD.The result

Câu 3-5:Mời các em singin xem tiếp câu chữ và thi thử Online nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng về bài học kinh nghiệm này nhé!


Trong quy trình học bài bác và thực hành trắc nghiệm bao gồm điểm nào chưa hiểu những em rất có thể đặt thắc mắc trong mụcHỏi đápđể được sự hỗ trợ từ xã hội HỌC247. Chúc các em học tập tốt!