Giáo Án Lớp 4 Tuần 8

     

Đọc rành mạch, trôi chảy, bước đầu biết đọc diễn cảm một quãng thơ cùng với giọng vui, hồn nhiên.

 Hiểu những từ ngữ vào bài.

 hiểu ý nghĩa: các ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu và dễ thương của những bạn bé dại bộc lộ khát khao về một ráng giới tốt đẹp. ( vấn đáp được các câu hỏi 1,2,4; nằm trong 1,2 khổ thơ vào bài)

 
Bạn đang xem: Giáo án lớp 4 tuần 8

*
47 trang
*
thuydung93
*
*
693
*
0Download


Xem thêm: Kinh Nghiệm Uống Sữa Sau Phun Môi Có Được Uống Trà Sữa Không ?

Bạn sẽ xem trăng tròn trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 Tuần 8 - chuẩn KTKN", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Xem thêm: Tài Liệu Thủy Thủ Mặt Trăng Tập 157, Tập 157 Thủy Thủ Mặt Trăng

Tuaàn 08Thứ nhị ngày 12 mon 10 năm 2009Taäp ñoïc: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠI - Mục tiêu: Đọc raønh maïch, troâi chaûy, böôùc ñaàu bieát ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn thô vôùi gioïng vui, hoàn nhieân. Hiểu các từ ngữ vào bài.Hiểu ý nghĩa: nhöõng öôùc mô ngoä nghónh, ñaùng yeâu cuûa caùc baïn nhoû boäc loä khaùt khao veà moät theá giôùi toát ñeïp. ( Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi 1,2,4; thuoäc 1,2 khoå thô vào baøi)II - Đồ dùng dạy - học tập :Tranh minh hoạ bàiIII - Các hoạt động dạy - học tập :A - Kiểm tra bài bác cũ : bài bác “ Ở quốc gia tương lai ” và trả lời thắc mắc + GV nhấn xét ghi điểm.- nhấn xét chungB - bài xích mới :HOẠT ĐỘNG DAÏYHOẠT ĐỘNG HOÏC1/ vận động 1 : ra mắt bài đọc bằng tranh minh hoạ.2/ vận động 2 : gợi ý luyện phát âm và khám phá bài.a) Luyện hiểu :- Chia bài xích 4 khổ thơ và mang lại HS đọc tiếp liền từng đoạn, kết hợp hướng dẫn quan gần cạnh tranh , sửa lỗi về cách đọc, giúp các em hiểu một trong những từ ngữ được chú giải cuối bài.- Đọc diễn cảm toàn bài.b) tò mò bài :- thứu tự HS phát âm thầm từng đoạn kết hợp cân nhắc trả lời các thắc mắc SGK (Nội dung tò mò thực hiện tại như SGV ).+ KL: phần lớn ước muốn của các bạn nhỏ tuổi rất tha thiết. Chúng ta luôn muốn mỏi một nhân loại hoà bình.3/ hoạt động 3 : lý giải đọc diễn cảm.- call HS đọc tiếp nối 4 đoạn của bài.- mang lại HS đọc diễn cảm đoạn 2, 3.4/ vận động 4 : Củng nạm khắc sâu ý bao gồm của bài.- Đặt thắc mắc ( Như SGK) nhằm HS rút ra ý chính. - Lắng nghe.- HS đọc tiếp tục từ 2 - 3 lượt.- HS luyện phát âm theo cặp.- 1,2 HS gọi cả bài.- HS gọi SGK, vấn đáp câu hỏi.- 4 HS gọi tiếp nối.- HS luyện đọc và thi đọc .- HS rút ý bao gồm của bài.***************************************Toaùn: LUYEÄN TAÄPI.Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá veà: Tính ñöôïc toång cuûa ba soá, vaän duïng moät soá tính chaát ñeå tính toång cha soá baèng caùch thuaän tieän nhaát.Aùp duïng tính chaát giao hoaùn vaø keát hôïp cuûa pheùp coäng ñeå tính nhanh.HS khaù, gioûi laøm theâm BT4b, 5a.II. Ñoà duøng daïy hoïc: - Baûng phuï keû saün baûng soá trong baøi taäp 4 – VBT.III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: HOAÏT ÑOÄNG DAÏYHOAÏT ÑOÄNG HOÏC1.OÅn ñònh:- Yeâu caàu HS ko kể ngay ngaén, chuaån trườn saùch vôû ñeå hoïc baøi.2.Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra caû lôùp : Tính baèng caùch thuaän tieän nhaáta/ 291 + 125 +9 b/ 318 +63 +82 +37 - GV nhaän xeùt chung.3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi:- GV: ghi baûng. B.Höôùng daãn luyeän taäp :* Baøi 1: - Goïi HS ñoïc ñeàGV hoûi : Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?- cho HS laøm b vaøo vôû.(Gtphaàn a)- Neâu caùch thöïc hieän pheùp coäng coù nhieàu soá haïng ?- GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa caùc baïn treân baûng.- GV nhaän xeùt chung.* Baøi 2: - Haõy neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp ?- Yeâu caàu :Chia lôùp thaønh 2 daõy, daõy a laøm phaàn a, daõy b laøm phaàn b. Laøm theo nhoùm ñoâi Hoûi : ñeå laøm ñöôïc caùc baøi taäp naøy em vaän duïng caùc tính chaát gì ñeå laøm?- GV nhaän xeùt chung.* Baøi 4:- GV goïi HS ñoïc ñeà baøi.- Baøi toaùn mang lại bieát nhöõng gì, baøi toaùn hoûi gì ?- GV yeâu caàu thaûo luaän caùch giaûi vaø giaûi vaøo phieáuHoûi : Muoán tính ñöôïc sau 2 naêm xaõ ñoù taêng ñöôïc bao nhieâu ngöôøi em laøm sao ?- HS ñoïc keát quaû baøi giaûi.- GV nhaän xeùt vaø mang lại ñieåm HS.* Baøi 5: - Goïi HS ñoïc ñeà.- GV hoûi: Muoán tính chu vi cuûa moät hình chöõ nhaät ta laøm nhö theá naøo ?- Vaäy neáu ta coù chieàu daøi hình chöõ nhaät laø a, chieàu roäng hình chöõ nhaät laø b thì chu vi cuûa hình chöõ nhaät laø gì ?- Goïi chu vi cuûa hình chöõ nhaät laø P, ta coù: p. = (a + b) x 2Ñaây thiết yếu laø coâng thöùc toång quaùt ñeå tính chu vi cuûa hình chöõ nhaät.- GV hoûi: Phaàn b cuûa baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?- GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû. -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.4.Cuûng coá- Muoán tra cứu soá trườn tröø, soá haïng chöa bieát, chu vi hình chöõ nhaät em laøm sao ?5. Daën doø:- GV toång keát giôø hoïc.- Daën HS veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån trườn baøi : Tìm nhì soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa nhì soá ñoù- Caû lôùp thöïc hieän.- Caû lôùp thöïc hieän vaøo baûng con, 2 HS leân baûng laøm baøi- HS nghe.- 1 HS ñoïc ñeà.- Ñaët tính roài tính toång caùc soá.- 1 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo vôû- HS neâu.- HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn caû veà ñaët tính vaø keát quaû tính.- Tính baèng caùch thuaän tieän.- Nhoùm ñoâi laøm theo yeâu caàu baøi taäp- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy caùch laøm.- HS laàn löôït neâu.- 1 HS ñoïc.- Caùc nhoùm thaûo luaän vaø giaûi vaøo phieáu hoïc taäp. - Daùn phieáu hoïc taäp vaø trình baøy baøi laøm.- Baïn nhaän xeùt.- Laàn löôït HS neâu. - 1 HS ñoïc.- Ta laáy chieàu daøi coäng vôùi chieàu roäng, ñöôïc bao nhieâu nhaân tieáp vôùi 2.- Chu vi cuûa hình chöõ nhaät laø:(a + b) x 2- Chu vi hình chöõ nhaät lúc bieát caùc caïnh.- HS laøm baøi vaøo vôû, 2 HS laøm baøi ôû baûng- HS nhaän xeùt baøi treân baûng- 3 HS neâu.- HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän.***************************************Khoa hoïc: BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO lúc BỊ BỆNH ?I - kim chỉ nam : Sau bài học HS gồm thể:Nêu được moät soá bieåu hieän lúc cô theå trườn beänh: haét hôi, soå muõi, chaùn aên, meät moûi, ñau buïng, noân, soát,Bieát noùi vôùi phụ thân meï, ngöôøi lôùn lúc caûm thaáy trong ngöôøi khoù chòu, khoâng bình thöôøng.Phaân bieät ñöôïc luùc cô theå khoûe maïnh vaø luùc cô theå bò beânh.II- Đồ dùng dạy - học tập :- Tranh, hình trong SGK .III - Các vận động dạy - học tập :A/Kiểm tra bài bác cũ : bài xích “Phòng một trong những bệnh lây qua con đường tiêu hoá”, và vấn đáp câu hỏi. - dấn xét kiếm được điểm từng HS.- nhấn xét chung.B/ bài bác mới:HOẠT ĐỘNG DAÏYHOẠT ĐỘNG HOÏC1. Hoạt động 1 : reviews bài.2. Hoạt động 2: Quan liền kề hình vào SGK cùng kể chuyện.- mang đến HS quan liêu sát những hình trong SGK trang 32, 33 cùng trả lời: - kể tên một vài bệnh em đang mắc phải?- Khi nhấn thấy cơ thể có những dấu hiệu không bình thường, em phải làm cái gi ? + tóm lại : Phần một của mục Bạn nên biết trang 33 SGK.3. Vận động 3 : Trò đùa đóng vai. - GV chỉ dẫn trò đùa và giao nhiệm vụ cho các nhóm trao đổi đưa ra các tình huống.+ KL : : Phần nhị của mục Bạn cần biết trang 33 SGK.4. Hoạt động 4 : Củng vắt - Nêu câu hỏi củng ráng nội dung chính của bài.- contact ngoài thực tế.- HS quan ngay cạnh tranh và vấn đáp - Lần lượt trình diễn - HS đọc- HS thực hiện trò chơi đóng vai.- HS đọc- HS trả lời. ***************************************Ñaïo ñöùc: TIẾT KIỆM TIỀN CỦA ( ngày tiết 2 )I - kim chỉ nam : Neâu ñöôïc ví duï veà tieát kieäm tieàn cuûa.Bieát ñöôïc lôïi ích cuûa tieát kieäm tieàn cuûa.Söû duïng tieát kieäm quaàn aùo, saùch vôû, ñoà duøng, ñieän nöôùc, vào cuoäc soáng haøng ngaøy.HS khaù, gioûi bieát ñöôïc vày sao caàn phaûi tieát kieäm tieàn cuûa.Nhaüc nhôû baïn beø, anh chò em thöïc hieän tieát kieäm tieàn cuûa. II - tài liệu và phương tiện : - SGK Đạo đức lớp 4III - Các hoạt động dạy - học :A/ Kiểm tra bài bác cũ : B/Bài bắt đầu : HOẠT ĐỘNG DAÏYHOẠT ĐỘNG HOÏC1. Vận động 1 : làm cho việc cá thể ( bài tập 4 , SGK)- cho HS gọi yêu cầu bài.- GV thuộc cả lớp thừa nhận xét.+ KL: a, b, g, h, k : Là tiết kiệm tiền của. C, d, đ, e, i : Là lãng phí tiền của.2- hoạt động 2 : trao đổi nhóm (bài tập5, SGK)- GV chia nhóm, giao trọng trách .+ GV tóm lại về cách ứng xử tương xứng trong mỗi tình huống * Yêu cầu HS đọc phần Ghi ghi nhớ trong SGK3. Chuyển động tiếp nối: cho HS triển khai các nội dung ở mục “ thực hành ” trong SGK.Một số HS trình bày . Cả lớp trao đổi, nhận xét.-Các nhóm bàn luận , tiếp nối lần lượt thay mặt các nhóm trình diễn trước lớp . Những nhóm khác dấn xét, ngã sung. - HS đọc***************************************Tieáng vieät : CUÛNG COÁ I/Muïc tieâu : Hs cuûng coá caùch vieát chủ yếu taû Trình baøy ñuùng ñeïp moät ñoaïn vào baøi Trung thu ñoäc laäp Vieát ñuùng chính taûnhöõng tieáng baét ñaàu baèng r/d/giII/ Chuaån bò : noäi dung baøi hoïc III/ Leân lôùp :1. Oån ñònh toå chöùc 2. Baøi cuõ 3. Baøi môùi HOẠT ĐỘNG DAÏYHOẠT ĐỘNG HOÏCa/ GT baøi b/ Caùc hoaït ñoäng :+ Höôùng daãn nghe vieát :- GV ñoïc ñoaïn caàn vieát -Gv ñoïc baøi -Gv chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt c/ Hdaãn laøm baøi taäp Gv đến hs laøm baøi taäp 2 vào phaàn chủ yếu taû -Gv choát laïi -Hs vieát vaøo vôû 4. Cuûng coá 5. Nhaän xeùt daën doø - Vaøi hs ñoïc laïi baøi - tìm kiếm hieåu noäi dung baøi - Hs töï search vaø vieát caùc töø khoù ra giaáy - Hs vieát vaøo vôû - Hs soaùt loãi- Hs leân baûng laøm -Lôùp nhaän xeùt söõa chöõa ***************************************Thứ ba ngày 13 mon 10 năm 2009Theå duïc : Baøi 15 quay SAU, ÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI, VOØNG TRAÙI TROØ CHÔI “NEÙM BOÙNG TRUÙNG ÑÍCH ”I/. Muïc tieâu : - Cuûng coá vaø naâng cao kó thuaät: cù sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng . Yeâu caàu cù sau ñuùng höôùng, khoâng leäch haøng, ñi ñeàu ñeán choã voøng vaø chuyeån höôùngkhoâng xoâ leäch haøng - Troø chôi: “Neùm truùng ñích” Yeâu caàu taäp trung chuù yù, bình tónh, kheùo leùo, neùm chính xaùc vaøo ñích. II/. Ñòa ñieåm – phöông tieän :- Treân saân tröôøng .Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän. - Chuaån bò 1 coøi, 6 quaû boùng vaø vaät laøm ñích, keû saân chôi.III/. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: NOÄI DUNGÑLPHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC1 . Phaàn môû ñaàu - Taäp hôïp lôùp, oån ñònh : Ñieåm danh. - GV phoå bieán noäi dung : Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc - Khôûi ñoäng : Ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay. - Troø chôi : “Keát baïn”. 2. Phaàn cô baûn:a) Ñoäi hình ñoäi nguõ - OÂn cù sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi. * GV ñieàu khieån lôùp taäp. * chia toå taäp luyeän vì toå tröôûng ñieàu khieån, GV quan saùt söûa chöõa không nên soùt mang đến HS caùc toå .* Taäp hôïp caû lôùp ñöùng theo toå, mang lại caùc toå thi ñua trình dieãn. GV quan lại saùt, nhaän xeùt, ñaùnh giaù, söûa chöõa sai soùt, bieåu döông caùc toå thi ñua taäp toát.* GV ñieàu khieån taäp laïi cho caû lôùp ñeå cuûng coá . B) Troø chôi : “Neùm truùng ñích”- GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi. - Neâu teân troø chôi. - GV giaûi ưa thích caùch chôi vaø phoå bieán luaät chôi. - GV toà mang lại moät toå ... C beït so vôùi goùc vuoâng nhö theá naøo? - Goùc nhoïn so vôùi goùc vuoâng nhö theá naøo?5. Daën doø:- GV toång keát giôø hoïc. - Chuaån trườn baøi: hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc- Caû lôùp thöïc hieän.- 2 HS neâu.- Goùc vuoâng.-HS nghe.- HS cuøng laøm.- HS neâu: goùc nhoïn.- Caû lôùp theo doõi.-Caû lôùp quan saùt.-HS neâu naèm trong goùc vuoâng eâ-ke.- Goùc nhoïn AOB beù hôn goùc vuoâng.- 2HS ñoïc.-1 HS veõ treân baûng, HS caû lôùp veõ vaøo giaáy nhaùp.- 3 HS ñoïc.- HS laàn löôït neâu.-HS quan saùt hình.-HS neâu: Goùc tuø MON.- HS quan tiền saùt.- HS ñoïc teân goùc , ñænh, caïnh.-1 HS veõ leân baûng kieåm tragoùc.HS caû lôùp theo doõi.- HS neâu.-Caû lôùp veõ goùc tuø vaøo baûng con.- HS neâu.- HS tìm caùc ví duï thöïc teá.- Caû lôùp quan saùt goùc tuø.- HS neâu.- Caû lôùp quan tiền saùt, theo doõi. -Thaúng haøng vôùi nhau.- 2 HS ñoïc.- 1 HS duøng eâ-ke kieåm tra goùc vaø neâu.Goùc beït baèng nhị goùc vuoâng.-1 HS veõ treân baûng, HS caû lôùp veõ vaøo giaáy nhaùp.- 1 HS ñoïc ñeà baøi.- HS thaûo luaän , ghi vaøo giaáy.- Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.- 1 HS ñoïc ñeà.- Nhoùm 6 thaûo luaän duøng eâ ke kieåm tra goùc vaø ghi keát quaû vaøo phieáu.- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.- Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.-HS traû lôøi theo yeâu caàu.- HS laàn löôït neâu.- Laéng nghe, ghi nhôù veà nhaø thöïc hieän.Tieát 40 hai ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙCI.MUÏC TIEÂU: - Giuùp HS: Nhaän bieát ñöôïc nhì ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi nhau. - Bieát ñöôïc nhị ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi nhau taïo ra boán goùc vuoâng coù phổ biến ñænh. - Bieát duøng eâ ke ñeå veõ vaø kieåm tra nhì ñöôøng thaúng vuoâng goùc.II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - EÂ ke, thöôùc thaúng (cho GV vaø HS).III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïyHoaït ñoäng hoïc1.OÅn ñònh:- Yeâu caàu HS bên cạnh ngay ngaén, chuaån trườn saùch vôû ñeå hoïc baøi.2.Kieåm tra baøi cuõ: - Neâu caùc loaïi goùc ñaõ hoïc vaø ñaëc ñieåm cuûa noù ?- GV nhaän xeùt 3.Baøi môùi : a.Giôùi thieäu baøi:- vào giôø hoïc toaùn hoâm nay caùc em seõ ñöôïc laøm quen vôùi hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc.b.Giôùi thieäu hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc :- GV veõ leân baûng hình chöõ nhaät ABCD yeâu caàu HS neâu 4 goùc.- GV keùo daøi caïnh DC, BC thaønh 2 ñöôøng thaúng, veõ phaán maøu 2 ñöôøng thaúng (ñaõ keùo daøi)- GV giôùi thieäu “ nhị ñöôøng thaúng DC vaø BC laø nhì ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi nhau.” - GV: duøng eâ ke veõ goùc vuoâng ñænh O, caïnh OM, ON roài keùo daøi 2 caïnh goùc vuoâng ñeå ñöôïc 2 ñöôøng thaúng OM vaø ON vuoâng goùc vôùi nhau ( SGK/50)- GV yeâu caàu HS quan lại saùt caùc ñoà duøng hoïc taäp cuûa mình, quan liêu saùt lôùp hoïc ñeå tìm hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc coù trong thöïc teá cuoäc soáng.- GV yeâu caàu HS caû lôùp thöïc haønh veõ ñöôøng thaúng NM vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng PQ taïi O.c.Luyeän taäp, thöïc haønh : * Baøi 1: SGK/50 : Hoaït ñoäng caù nhaân.- Goïi HS ñoïc ñeà.- Yeâu caàu duøng eâ ke kieàm tra xem nhì ñöôøng thaúng coù vuoâng goùc vôùí nhau khoâng ô1- GV yeâu caàu HS neâu yù kieán.- GV nhaän xeùt.* Baøi 2: SGK/50 : Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi.- GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi. - yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm ñoâi duøng eâ ke ñeå kieåm tra töøng caëp caïnh vuoâng goùc vôùi nhau.- GV nhaän xeùt vaø keát luaän veà ñaùp aùn ñuùng. * Baøi 3: SGK/50 : Hoaït ñoäng nhoùm baøn.- GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi- Yeâu caàu thaûo luaän nhoùm baøn, duøng eâ ke ñeå xaùc ñònh ñöôïc vào moãi hình goùc naøo laø goùc vuoâng ?- GV yeâu caàu HS trình baøy baøi laøm tröôùc lôùp.- GV nhaän xeùt choát yù.* Baøi 4: SGK/50 : Hoaït ñoäng nhoùm 6- GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi - Yeâu caàu caùc nhoùm duøng eâ ke kieåm tra goùc roài neâu caëp caïnh vuoâng goùc vaø caëp caïnh khoâng vuoâng goùc.- GV nhaän xeùt, choát yù.4.Cuûng coá- hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc taïo thaønh maáy goùc vuoâng ?5. Daën doø: - GV toång keát giôø hoïc, daën HS veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån trườn baøi: nhị ñöôøng thaúng song song- Caû lôùp thöïc hieän.-2 HS neâu, baïn nhaän xeùt.-HS nghe.- HS theo doõi.- HS neâu : 4 goùc A, B, C, D ñeàu laø goùc vuoâng.- HS kieåm tra baèng eâ ke vaø nhaän xeùt.- Caû lôùp cuøng quan lại saùt.- HS neâu nhaän xeùt - HS neâu.- HS theo doõi thao taùc cuûa GV vaø laøm theo vaøo vôû nhaùp.- 1 HS ñoïc deà.1 HS kieåm tra ôû baûng- Caû lôùp laøm vaøo vôû- 2 HS neâu keát quaû ñaõ laøm.-1 HS ñoïc- Nhoùm ñoâi thaûo luaän ghi keát quaû vaøo phieáu hoïc taäp.- Ñaïi dieän nhoùm neâu keát quaû.- 1 HS ñoïc ñeà.- Caùc nhoùm duøng eâ ke kieåm tra vaø neâu caùc caëp ñoaïn thaúng vuoâng goùc vôùi nhau trong moãi hình ñoù, vieát vaøo phieáu keát quaû- Daùn keát quaû vaø trình baøy- 1 HS ñoïc.- Caùc nhoùm duøng eâ ke ñeå kieåm tra goùc vaø ghi keát quaû vaøo phieáu hoïc taäp.- Daùn phieáu vaø trình baøy keát quaû.- Baïn nhaän xeùt- 2 HS neâu.- Laéng nghe, ghi nhôù veà nhaø thöïc hieän.HÁT - NHẠC : ngày tiết : 8 BÀI 8I - kim chỉ nam :- HS biết nội dung bài bác hát Trên con ngữa ta phi nhanh, cảm nhận đặc thù vui tươi, sinh động được diễn tả trong lời ca.- Hát đúng giai điệu với lời ca.- Qua bài bác hát, giáo dục HS lòng yêu thương quê hương, đất nước.II - Đồ sử dụng dạy học - Nhạc thay gõ quen thuộc thuộc. III - Các vận động dạy - học :A) Kiểm tra bài cũ : B) bài bác mới :HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH1. Phần mở đầu: - Ôn lại bài bác hát Em yêu thương hoà bình, chúng ta ơi lắng nghe..- Ôn bài bác TĐN số 1 - Son La Son.2. Phần hoạt động: a) câu chữ 1: Dạy bài xích hát Trên chiến mã ta phi nhanh+ chuyển động 1: dạy hát - HS phát âm lời ca theo sự HD của GV- GV dạy hát từng câu.+ hoạt động 2: Luyện tập- mang lại HS luyện tập theo tổ, theo nhóm, cá nhân.b) văn bản 2: + hoạt động : Hát kết hợp gõ đệm- Hát phối kết hợp gõ đệm theo máu tấu lời ca, theo phách3. Phần kết thúc: Củng cố gắng - dặn dò- cho cả lớp ôn lại bài bác hát.- HS hát - HS tập hát theo sự HD của GV- HS hát cả lớp, từng nhóm, cá nhân. - HS đọc, phối hợp gõ đệm theo máu tấu.- Tập vỗ tay theo máu tấu.- Hát cả lớp.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ñòa lyù: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊNI - phương châm : giúp HS biết:- trình bày được một số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của fan dân nghỉ ngơi Tây Nguyên: Trồng cây công nghiệp nhiều năm và chăn nuôi gia súc lớn.II - Đồ sử dụng dạy học :- Tranh, hình ảnh trong SGK.- bạn dạng đồ Địa lý thoải mái và tự nhiên Việt NamIII - Các hoạt động dạy - học tập :A) Kiểm tra bài xích cũ : bài bác “ một số dân tộc ngơi nghỉ Tây Nguyên ” và trả lời câu hỏi SGK.- nhận xét ghi điểm cho từng hS.- dấn xét chung.B) bài bác mới :HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HS1. Chuyển động 1: giới thiệu bài.2. Hoạt động 2: Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan . Thao tác theo nhóm phụ thuộc kênh chữ với kênh hình nghỉ ngơi mục 1 thảo luận: - nhắc tên những cây trồng chính ở Tây Nguyên?- nguyên nhân ở Tây Nguyên lại phù hợp cho vấn đề trồng cây công nghiệp?- GV ra mắt tranh, ảnh vùng trồng cây cafe ở Buôn Ma Thuột.+ KL: Tây Nguyên bao hàm vùng đất bố dan rộng lớn lớn, có những vùng chăm trồng cây lâu năm lâu năm. Đó là những cây cỏ có cực hiếm xuất khẩu cao. 3. Vận động 3: Chăn nuôi trên đồng cỏ. - Yêu mong HS đọc mục 2 và bảng số liệu trong SGK và vấn đáp câu hỏi: - kể tên phần nhiều vật nuôi chính ở Tây Nguyên?- nhờ vào bảng số liệu, hãy cho biết thêm con đồ dùng nào được nuôi các ở Tây Nguyên?+ KL: Tây Nguyên gồm có đồng cỏ xanh tốt, thuận tiện để cải cách và phát triển chăn nuôi trâu, bò. Trong khi ở đây còn nuôi với thuần dưỡng voi để siêng chở người, sản phẩm hoá4. Hoạt động 4: Củng cố.- Đặt câu hỏi để rút ra kết luận như phần ghi nhớ Sgk trang 89- HS tự đọc trong Sgk và trao đổi trả lời các thắc mắc . Đại diện những nhóm trình diễn kết quả thảo luận trước lớp.- HS đọc- HS tìm hiểu và trình diễn trước lớp. HS khác dìm xét, bổ sung .- HS đọc- Trả lời, ghi nội dung vào vở.----------------------------------------------------------------------------------------------------Lòch söû: ÔN TẬPI- phương châm : Sau bài học, HS biết:- Từ bài 1 đến bài bác 5 học về 2 tiến trình lịch sử: ban đầu dựng nước và giữ nướ ; rộng một nghìn năm chống chọi giành lại độc lập.- kể tên đông đảo sự kiện lịch sử tiêu biểu.II - Đồ cần sử dụng dạy học tập : - Phiếu học tập.III- Các vận động dạy - học tập :A) Kiểm tra bài bác cũ: Bài: chiến thắng Bạch đằng bởi ngô Quyền lãnh đạo và trả lời thắc mắc SGK.- dìm xét ăn điểm cho từng HS.- nhấn xét chung.B) Dạy bài bác mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HS1) vận động 1 : trình làng bài.2) vận động 2 : làm việc theo nhóm- Giao nhiệm vụ cho các nhóm ghi văn bản của mỗi quy trình tiến độ theo thời gian.+ KL: tiến trình 1 bước đầu từ khoảng tầm 700 năm TCN cho đến 179 TCN ; tiến trình 2 từ 179 TCN cho đến năm 938.3) hoạt động 3 : thao tác cả lớp - Yêu cầu HS phát âm SGK và câu chữ của bài bác để ghi các sự kiện tương ứng với thời gian.- GV nhận xét.4) chuyển động 4 : thao tác cá nhân. - HS phát âm và làm theo yêu cầu của mục 3 vào SGK 5) hoạt động 5 : Tổng kết- HS bàn luận .Đại diện nhóm trình bày kết quả. Kế tiếp các team khác té xung- HS mày mò và trình diễn kết quả. Sau đó các team khác bửa xung.- HS tự phát âm trong SGK với trình bày. Những em khác vấp ngã xung-----------------------------------------------------------Tieáng vieät : CUÛNG COÁ I/ Muïc tieâu : Hs cuûng coá veà khaû naêng phaùt trieån caâu chuyeän saép xeáp vaø keå laïi caâu chuyeän theotrình töï thôøi gianII/ Chuaån bò : noäi dung baøi daïy III/ Leân lôùp :1. Oån ñònh toå chöùc 2. Baøi cuõ.3. Baøi môùiHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSCaùc hoaït ñoäng :Gv neâu yeâu caàu cuûa baøi : Keå laïi moät caâu chuyeän con ñaõ hoïc ( qua caùc baøi taäp ñoïc, keå chuyeän , taäp laøm vaên ), trong ñoù caùc söï vieäc ñöôïc saép xeáp theo trình töï thôøi gian- Gv goïi moät soá hs ñoïc laïi baøi vieát cuûa bản thân - Lôùp vaø gv nhaän xeùt 4. Cuûng coá : HTND5. Nhaän xeùt daën doø - Hs xaùc ñònh troïng taâm ñeà baøi - Hs neâu caâu chuyeän bản thân choïn keå- Hs laøm vaøo vôû- Moät soá hoïc sinh ñoïc baøi - Caû lôùp nhaän xeùt-----------------------------------------------------