Giáo án dạy thêm tiếng anh 8

     

Giáo án dạy dỗ thêm môn tiếng Anh lớp 8 là tài liệu tham khảo giảng dạy nhằm giúp thầy cô giáo sẵn sàng tốt hơn cho tiết dạy của mình.

Bạn đang xem: Giáo án dạy thêm tiếng anh 8

Giáo án dạy dỗ thêm môn giờ đồng hồ Anh lớp 8 được biên soạn chi tiết theo từng bài bác học, từng tiết học. Mong muốn tài liệu này đã góp phần cung ứng các thầy thầy giáo giảng dạy giỏi hơn môn Anh lớp 8. Dường như quý thầy cô giáo tìm hiểu thêm giáo án dạy dỗ thêm môn giờ Anh lớp 6, giáo án dạy thêm môn giờ đồng hồ Anh lớp 7. Sau đó là nội dung chi tiết giáo án, mời chúng ta cùng tham khảo.

Giáo án dạy thêm môn giờ đồng hồ Anh lớp 8

Week 4: Date: 8/ 9/20.........

The USages OF TENSES(present tenses)

A. Aims:

Helping ss to lớn revise present tenses which they learnt

Do some exercises with them.


B. Procedure:

I./ Present : hiện nay Tại

1./ The present simple tense : thì lúc này đơn .

a,/ Usage (Cách dùng )

- We use the present simple to talk about repeated actions or habits.

(Chúng ta sử dụng thì bây giờ đơn để nói tới những hành vi lặp đi lặp lại hoặc mọi thói quen ).

Eg : Most evenings my parent stay at trang chủ and watch T.V

He always goes khổng lồ school at 6 o’clock.

- We use the present simple to talk about situations which are permanent (continuing for a long time).

Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói đến những tình huống cố định lâu dài ( liên tiếp trong thời gian dài).

Eg : she lives in Ha Noi .

- We use the present simple khổng lồ talk about general truths.

(Chúng ta sử dụng bây giờ đơn để nói về những sự thật hiển nhiên )

- Eg : yellow leaves fall in the autumn.

b,/ size (Hình thức) :

+ KĐ : S + V

S + V (s/es: ngôi sản phẩm 3 số ít)

Động tự thêm es: tận thuộc s,o, x, sh ch, sót lại thì thêm s + PĐ :


S + do/does + not + V. + NV:

....Do/does + S + V..?

*Trạng từ bỏ đi kèm:

Always( luôn luôn), often( thường),

usually/ generally( hay thường),

frequently( hay xuyên),

sometimes / occasionally, every( mọi, mỗi),

seldom / rarely (it khi, thảng hoặc khi)

Once, twice, three times a day ( a week, a month...)

c./Notes :

1./ V(es) hễ từ thêm es vào trường phù hợp sau rượu cồn từ tận thuộc là: O , S( sh ), X, Z, CH, Y.

2./ :một số trạng từ thường áp dụng ở lúc này đơn

Một, hai, hoặc tía lần trong một ngày, một tuần lễ hoặc 1 tháng.....

* cách phát âm.

- Tận cùng đầy đủ âm vô thanh : t, p, k.,f( gh,ph),th.... Thì phân phát âm / s/.

- Tận cùng đều âm : ch, s, x, sh, z,g,o,ce..... Thì phạt âm /iz/.

- phần đông âm sót lại thì phát âm /z/.

Bài tập.

* Chia các động trường đoản cú sau đây.

a. I (visit)……………….. Hue this summer vacation.

b. Viet and Long often (play)……………….. Video games.

Xem thêm: Sữa Bột Không Đường Cho Người Lớn, Sữa Bột Không Đường Cho Người Già Ansure Gold

c. How your father ( go ) lớn work every day?

- He ( go ) to lớn work by mo lớn bike.

d. She can ( ride ) a bike but she can’t ( drive).

e. My sister( have ) a nice cat. She ( not have ) a bird.

f. One with one ( be) two

g. The earth ( move) around the sun.

2./The Present Continuous : Thi hiện tại tiếp diễn .

a. Form:

KĐ: S + is/are/am + V- ing


PĐ : S + is/are/am + not + V- ing

NV : Is/are/am + S + V- ing..?

b. Usages: bọn họ sử dụng thì hiện tại tại tiếp diễn trong một vài trường phù hợp sau .

+ Một hành động ra mắt tại thời điểm ta sẽ nói.

Eg : I’m teaching English now.

+ sự giận dữ, sự phàn nàn .

Eg: He is always losing his keys.

My sister is always using my things.

c. Trạng trường đoản cú đi kèm:

At present ( hiện tại ),at the moment, now ( ngay khi này, hiện nay ), at the time ( hôm nay ), look!, be careful!

d. Notes: V- ing

- Tận thuộc là e thì bỏ e rồi thêm ing.

- Động từ là 1 vần tận cùng là một trong phụ âm trước gồm một nguyên âm thì ta gấp rất nhiều lần phụ âm cuối lên rồi thêm – ing

- Động từ bỏ 2 vần bao gồm dấu thừa nhận ở vần 2 tận cùng bởi 1 phụ âm thì ta gấp rất nhiều lần phụ âm cuối lên rồi thêm – ing (refer - > referring)

Bài tập.

* Chia các động từ bỏ sau đây.

a. Now I ……( not do) my homework.

b. She ………..( play) badminton at present

c. Be careful ! the bus…….( come).

3./ The Present Perfect: Thì hiện nay tại chấm dứt .

a. Form:

KĐ: S + have/has + Vpp.

PĐ : S + have/has + not + Vpp

NV : Have/has + S + Vpp ..?

b. Usages:

+ to lớn talk about the something that started in the past và continues up to lớn the present : nói tới điều gì này mà đã bắt đầu, xảy ra trong quá khứ và còn thêm tục cho tới hiện tại

- She has worked in London for six months ( she still works there now ).

+. To talk about action happening at an unspecified time in the past: nói về điều đang ra mắt tại một thời điểm ko xác định rõ ràng quá khứ.

- They have moved lớn the new apartment.

Xem thêm: Những Bài Thơ Bá Đạo Của Học Sinh Đi Học Hài Hước ❤️ Lười Học Hành Vui

+. To lớn talk about the result of a past kích hoạt connecting khổng lồ the present : Nói về kết quả của hành động trong quá khứ và vẫn còn đó liên quan đến hiện tại.


- Someone has broken the window.(the window is now broken )

c./Một số trạng từ thường dùng trong thì này :

Just,Already, not.......yet recently, lately ( sát đây, mới đây ), many/several times ( các lần ...),