Giáo án anh 7 thí điểm

     
... Lesson 7: - Work in pairs to lớn write the health problem và Looking back the response - Remember - Listen and take lưu ý the assignments Period 15 Unit 2: HEALTH Lesson 7: Looking ... You: Why? Mai: Because we have khổng lồ sit still & make ? Report your partner"s answers to the class 7" 3" 2" III Further practice trò chơi (extension activity) - Divide the Ss into two big groups - Teacher ... That sth/doing sth is + adj V Homework - Learn by heart vocabulary & structures - Ex C1, C2 P6 -7 (Workbook) - Prepare next lesson Unit Lesson Skills things by hands You; Will you take up making...

Bạn đang xem: Giáo án anh 7 thí điểm


*

... Giáo án tiếng Anh 16 Giáo án giờ đồng hồ Anh 17 Week: 03 Period: 09 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… UNIT 1: MY HOBBIES Lesson 7: Looking ... (Communication) Experiments: Giáo án giờ Anh 46 Giáo án giờ Anh 47 Week: 07 Period: 20 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ... Giáo án tiếng Anh Giáo án giờ đồng hồ Anh Week: 02 Period:...
*

... Prepare for the next lesson: Unit 2: Closer look - bởi vì exercise A1, (p .10 ), B2, (P .11 ) workbook UNIT MY home Tiết 11 Ngày dạy: 10 /9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the end of the lesson, ss will be ... Talkative, friendly, creative * Scorpio <"skɔ:piou>: 21/ 10/20 /11 (cung Hổ Cáp) Careful, responsible, curious * Sagittarius <,sædʒi"teəriəs>: 21/ 11 – trăng tròn /12 (cung Nhân Mã - cung sản phẩm công nghệ Hoàng Đạo) Independent, ... Prepare for the next lesson: Unit 3: Closer look - vì chưng exercise A1, (p. 16 ) , B1, (P .17 ) workbook UNIT MY FRIENDS huyết 18 Ngày dạy: 27/9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the end of the lesson, ss will be...
*

... Play like listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án giờ đồng hồ Anh 6 - Ask Ss lớn give the rule và use of the present simple và the present continuous tense ... Favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án giờ đồng hồ Anh 16 school - Choose some Ss to present lớn the class about their writing - Tell Ss lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities content Not e Giáo án giờ đồng hồ Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss to lớn look at the picture and...
*

... Chun b v kin thc ó hc D Thời gian: 45 phút E Tiến trình: I định hình lớp: II Trả bài: III trị bài: ( công bố đáp án đúng) B B D D A 10 B 15 B 16 C 17 C 22 D 23 A 24 B 29 D 30 A D 11 A 18 C 25 C B ... October, 20th 2014 Date of testing: ngày tiết chữa kiểm soát Test 1-45 A Mục đích: - công bố đáp án, thang điểm cho học viên - Giúp học viên nhận biết sửa lỗi sai C S chun b ca giỏo viờn v hc sinh: ... Mainly communicative D Procedures: Time/Stages Homework minutes New lesson minutes minutes 10 minutes 10 minutes * Checking Activities - Collect some homework books khổng lồ mark writing - Give marks...
*

... Play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án giờ Anh 6 - Ask Ss lớn give the rule and use of the present simple and the present continuous tense ... Favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án giờ đồng hồ Anh 16 school - Choose some Ss to lớn present to the class about their writing - Tell Ss to pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities nội dung Not e Giáo án tiếng Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss to look at the picture and...
... Corrects their answers No, there weren"t Olympic Games in 20 11 ( They were held in 20 04, 20 08, 20 12) A marathon is 42. 195 kilometers long ( 26 miles & 385yards) They were held in Olympia Boxing ... Next lesson: Unit 8: Communication - vị exercise B5, B6, B7(p. 12) (Workbook) 22 Unit Sports & games TiÕt 65 communication Ngµy d¹y: 10/ 02/ 2014 I Aims By the over of this lesson students will be ... Lesson: Unit 8: Closer look - bởi vì exercise A1, (p.10), B1, 2, 3, (P.10, 11) workbook 20 Unit Sports & games TiÕt 64 A closer look Ngµy d¹y: 24 /01 /20 14 I Aims By the kết thúc of the lesson, ss will be able...

Xem thêm: Các Món Ăn Gia Đình Miền Bắc Trong 1 Tháng, 30+ Thực Đơn Hàng Ngày Cho Gia Đình Miền Bắc


... Passages Help Ss lớn understand the meaning of the 16 Ex2 What the words mean boarding surrounded international creative Giáo án giờ Anh lớp Thí điểm words: explaining or examples or the Vietnamese ... ANTICIPATED PROBLEMS There may not be enough time for all the activities V PROCEDURE 26 Giáo án giờ Anh lớp Thí điểm Warmer - Greeting - Checking attendance - Asking for the teaching date Revision ... Topic "My friends" II OBJECTIVES - Vocab: toàn thân parts and appearance, personality 36 Giáo án giờ Anh lớp Thí điểm - Grammar: Present continuous for future, “Be”, “Have” for descriptions III MATERIALS...
... Questions to lớn guess the room T: What’s in the room? Oanh: A sofa and a television T: Is it the living room? Oanh: Yes */ PRONUNCIATION /Z/ ; /S/; /IZ/ EX5 +6 Listen và repeat the words Then put the words ... Hard-working III Grammar : - Elicits the use of the present simple and the present continuous Ex 6: - Asks Ss lớn ex6 - Calls one Ss to lớn the ex on the board, others it on their notebook - Checks Ss’ answers ... Two pairs act out the conversation IV Skills: Reading: - Ss ex1,2 individually 6- 1-7-2-3-5-8-4 Ex1: 1A 2C 3C 4B 5A 6B Ex : it’s in a quiet place not far from They’re hard-working & serious ...
... Key : / / : 1,2,4 / : / : 3,5 GIO N TING ANH LP TH yên (TRN B) Ngy Thỏng Nm năm trước BGH duyt T chuyờn nhọt duyt ====================== Date of teaching: _/ _2014 Week Period UNIT 1: MY HOBBIES Lesson ... Lesson: Unit Lesson 1: Getting started Ngy .thỏng nm 2014 BGH duyt T chuyờn mụn duyt GIO N TING ANH LP TH yên (TRN B) Date of teaching: / /2014 Week Period 16 UNIT COMMUNITY SERVICE Lesson 1: ... Born or declared its independence in 177 6) (4 Americans volunteer because they enjoy it, và not because they are forced or paid to lớn it) Key: 2/ 3/ 5/ GIO N TING ANH LP TH yên ổn (TRN B) 10" 3" 2" - Work...
... 13 Giáo án giờ đồng hồ Anh 14 Giáo án tiếng Anh Week: 02 Period: 05 Date of planning: ... 19 Giáo án giờ đồng hồ Anh Week: 03 Date of planning: ……/……/…… Period: 07 Date of teaching: ……/……/…… đôi mươi Giáo án giờ đồng hồ Anh UNIT 1: MY NEW SCHOOL Lesson ... Secondary School: a small school in a mountainous region in Son Dong Dist, Bac Giang Province 16 Giáo án giờ Anh - Divide the class into groups of or 5, let them discuss their answers to lớn the questions,...
... Extra-board listing Game: Making friends (P. 11) the question in (P 11) asks ss khổng lồ work in groups decide which questions should be used to lớn ask Key: 1,2,4 ,6, 7 a new friend T: - Explains that we should ... Closer look - bởi vì exercise B1(p.10), B5 (P. 11) (Workbook) Learn by heart all new words ngày tiết 10 I Aims trăng tròn Unit My home A closer look Ngày dạy: 06/ 9/2014 GIO N ANH TH yên By the end of the lesson, ss ... Nón - responsible (a): cú trỏch nhim 36 GIO N ANH TH yên - Checking: R0R - reliable (a): ỏng tin cy/ chc chn - firework: phỏo hoa - competition: cuc thi u/ tranh ti - racing: cuc chy thi - independent(a):...
... Phối chương trình - Cả năm: máu x 35 tuần = 105 - học kỳ I: huyết x 18 tuần = 54 tiết - học kỳ II: huyết x 17 tuần = 51 huyết III trình làng cách học tiếng Anh trên lớp: - đơn thân tự lắng tai giáo ... Lắng nghe giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu chủ kiến - Rèn luyện tiếp xúc tiếng Anh học giờ Anh, hạn chế sử dụng giờ đồng hồ Việt - bạo dạn phát âm chuẩn, thực hành nói các Học công ty - học cũ: ... Teacher(n) : giáo viên school(n) : trường học tập class(n) : lớp học classroom(n): phòng học tập desk(n) : bàn HS that(de-pro) : đó, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) to...

Xem thêm: Máy Hút Bụi Panasonic Mc Cl575Kn49 2000W, Máy Hút Bụi Panasonic Mc


... Exercise A1, (p. 16) , B1, (P.17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS phường 18 Date: 16/ 9/2014 A CLOSER LOOK I Aims By the end of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - đôi mươi 16 - Ss wil be ... Phân loại học viên Từ GV có giải pháp giảng dạy, giáo dục, hỗ trợ HS tương thích B Objectives:The nội dung of the kiểm tra 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - đôi mươi 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE test ENGLISH ... Lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words do Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - 20 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL P.04 Date: 21 /8/2015 A CLOSER LOOK I Aims By the end of...
từ khóa: giáo án tiếng anh lớp 6 thí điểm trọn cỗ ki 2giáo án giờ đồng hồ anh lớp 8 thí điểm trọn bộgiáo án giờ đồng hồ anh lớp 6 thí điểm trọn bộ unit 11giáo án giờ anh lớp 7 thử nghiệm soạn xem thêm bồi dưỡnggiao an tieng anh lop 7 thi diemgiáo án giờ anh lớp 6 thí điểm unit 8 sports và games lesson 7 looking backgiáo án giờ đồng hồ anh lớp 3 thí điểmgiáo án giờ anh lớp 4 thí điểmgiáo án giờ đồng hồ anh lớp 10 thí điểmgiao an tieng anh lop 6 thi diem unit 4giáo án giờ anh lớp 6 thí điểm soạn tìm hiểu thêm bồi dưỡnggiao an tieng anh lop 6 thi diem ki 2giao an tieng anh lop 6 thi diemgiáo án giờ anh lớp 6 thí điểm unit 10giáo án giờ đồng hồ anh lớp 6 thí điểm học kỳ iiBáo cáo quy trình mua sắm CT CP technology NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vớt vật liệu thay đổi (metamaterials) kêt nạp sóng năng lượng điện tử sinh sống vùng tần số THzGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hòa hợp giữa phòng văn hóa truyền thống và tin tức với phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo trong câu hỏi tuyên truyền, giáo dục, vận động tạo nông thôn new huyện thanh thủy, thức giấc phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tài năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo điều khoản tố tụng hình sự việt nam từ thực tế xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan lại quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện hô hấp sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện tại hô hấp làm việc thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động con gái theo pháp luật lao động nước ta từ thực tiễn những khu công nghiệp tại tp hcm (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới thống trị tài bao gồm trong chuyển động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm kỹ thuật xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu mới đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng chị em chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập đồ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài bác cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngây ngô van lop 8