Tiếng Anh 11

     

Exercise 1. Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first one has been done for you as an example, Exercise 2. Complete the sentences by putting the verbs into the past simple or past progressive.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11


E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation: /m/ - /n/ - /g/

Grammar:

Present simple indicating past time

Tense revision: the past simple, past progressive & past perfect

Tạm dịch: 

Ngữ âm: /m/ - /n/ - /g/

Ngữ pháp: 

- Thì lúc này đơn chỉ về quá khứ 

- Ôn tập về thì: quá khứ đơn, thừa khứ tiếp diễn và quá khứ trả thành

Pronunciation


(Nghe với lặp lại)

*

Practise reading aloud these sentences

(Thực hành hiểu to hầu hết câu này)

1. Good morning. I want an apartment in central London.

2. We have an inexpensive apartment in Northend Avenue.

3. I remember meeting him on a nice summer afternoon.

4. Mr. King is singing next door.

5. He’s holding a string in his fingers.

Tạm dịch: 

1. Chào buổi sáng. Tôi muốn 1 căn hộ ở trung tâm Luân Đôn. 

2. Chúng tôi có một căn hộ sang trọng trên đại lộ Northend.

3. Tôi nhớ đã chạm chán anh ấy vào một chiều hè thật đẹp. 

4. Ông King vẫn hát ở trong nhà bên cạnh. 

5. Anh ấy đang ráng một xâu chuối vào tay. 

He loves spending his holidays in his small summer house.

Exercise 1. Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first one has been done for you as an example.

(Sử dụng dạng thì bây giờ đơn đúng của những động từ vào ngoặc ở câu chuyện bên dưới. Động từ trước tiên đã được thiết kế sẵn làm ví dụ đến bạn.)

The story is about a girl called Little Red Riding Hood who (0. Live) lives with her mother. Little Red Riding Hood’s grandmother(1. Invite)______her to her cottage, so one fine day she (2. Set)______off khổng lồ visit her. The little girl (3. Get)______ready,(4. Wave)______goodbye lớn her mother and (5. Promise)______to be careful. On her arm she (6. Carry)______a basket which (7. Contain)______a cake her mother (8. Bake)______specially. It (9. Be)______a lovely spring morning, the sun (10. Shine)______and the birds (11. Sing)______feeling happy that the winter (12. Be)______over.

Hướng dẫn giải:

1. Invites2. Sets3. Gets4. Waves
5. Promises6. Carries7. Contains8. Has baked
9. Is10. Is shining11. Are singing12. Is

Tạm dịch: 

Câu chuyện nhắc về một cô nhỏ xíu được gọi là Cô nhỏ bé quàng khăn đỏ fan mà sống với mẹ. Bà của cô nhỏ nhắn quàng khăn đỏ mời cô nhỏ xíu đến công ty bà chơi, vày vậy một ngày rất đẹp trời cô nhỏ bé khởi hành đến thăm bà. Cô gái nhỏ tuổi sẵn sàng, chào thân ái mẹ với hứa đang cẩn thận. Bên trên tay cô bé bỏng mang mẫu giỏ đựng bánh mà chị em cô bé xíu đã nướng riêng cho bà. Đó là một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, mặt trời thắp sáng và chim hót vang cảm giác vui khi mùa đông đã qua đi. 

Exercise 2. Complete the sentences by putting the verbs into the past simple or past progressive.

(Hoàn thành câu bằng phương pháp chia những động từ sinh hoạt thì vượt khứ 1-1 hoặc vượt khứ tiếp diễn.

Xem thêm: Tiết Lộ Cách Xem Lại Nhật Ký Hoạt Động Của Bạn Trên Facebook Bằng Điện Thoại ?

)

Examples:

Do you like this picture? My uncle______it. (paint)

- vày you like this picture? My uncle painted it.

We______lunch when we______the news. (have, hear)

- We were having lunch when we heard the news.

1. He______his arm when he______football. (break, play)

2. Julia______her first novel when she______19 years old. (write, be)

3. I______on the computer when the fire______out. (work, break)

4. When it______to rain, they______through the forest. (start, walk)

5. He______us about his marriage when we……afternoon tea. (tell, have)

6. Sorry, I_____to you. I______ about something else. (not listen, think)

7. I______you last night, but you______. What______you? (phone, not answer, do)

8. Mary______her glasses at the time, so she______what kind of oto the man______. (not wear, not notice, drive)

Hướng dẫn giải:

1. Broke/ was painting

2. Wrote/ was

3. Was working/ broke

4. Started/ were walking

5. Told/ were having

6. Didn"t listen/ was thinking

7. Phoned/didn"t answer/ were... Doing

8. Was not wearing/ didn"t notice/ was driving

Tạm dịch: 

Ví dụ: 

- các bạn có thích bức ảnh này không? Chú mình đã vẽ nó. 

- chúng tôi đang ăn trưa thì nghe được tin. 

1. Anh ấy gãy tay khi đang chơi bóng đá. 

2. Julia đã viết quyển tiểu thuyết đầu tay năm 19 tuổi. 

3. Tôi đang thao tác trên máy vi tính thì lửa bùng cháy. 

4. Khi trời mưa bọn họ đang quốc bộ qua cánh rừng. 

5. Anh ấy nói cho công ty chúng tôi nghe về hôn nhân gia đình của anh ấy khi công ty chúng tôi đang uống trà chiều. 

6. Xin lỗi. Tôi đã không nghe bạn. Tôi đã nghĩ về bài toán khác. 

7. Tôi qua tôi gọi cho chính mình nhưng bạn đang không trả lời. Ai đang làm gì?

8. Mary đang không đeo kính đề xuất đã không chú ý đến loại xe ô tô nhưng mà người lũ ông đang lái. 

Exercise 3. Write the sentences, putting the verbs in each sentence into the past simple or the past perfect.

(Viết câu, chia động từ trong những câu sống thì thừa khứ đối chọi hoặc vượt khứ hoàn thành.)

Example:

When the police (arrive), the oto (go).

- When the police arrived, the oto had gone.

1. They (eat) everything by the time I (arrive) at the party.

2. When I (find) my purse, someone (take) the money out of it.

3. By the time I (get) into town, the shops (close).

4. When they (get) khổng lồ the station, the train (leave).

5. By the time you (get) her letter, she (arrive) in Paris.

6. The police (pay) no attention khổng lồ Clare’s complaint because she (phone) them so many times before.

7. I (go) to lớn the post office to ask about my package, but they (say) that it (not arrive) yet.

Xem thêm: Trung Tâm Chuyên Sửa Bình Thủy Điện Không Bơm Được Nước, Motor Bom Nuoc Binh Thuy Dien

8. When I (look) at the new dress for half an hour, I (ask) how much it (cost).

Hướng dẫn giải:

1. Had been/ arrived

2. Found/ had taken

3. Got/ had closed

4. Got/ had left

5. Got/ had arrived

6. Paid/ had phoned

7. Went/ said/ hadn"t arrived

8. Had looked/ asked/ cost

Tạm dịch: 

Ví dụ: 

- Khi cảnh sát đến ô tô đã đi rồi. 

1. Họ đã ăn uống hết đều thứ lúc tôi đến bữa tiệc. 

2. Lúc tôi kiếm tìm thấy ví, ai này đã lấy không còn tiền trong đó. 

3. Khi tôi đến thị trấn, siêu thị đã đóng cửa. 

4. Khi tôi cho nhà ga, tàu hỏa đã từng đi rồi. 

5. Khi bạn nhận được bức thư, cô ấy đã đi đến Pari rồi. 

6. Cảnh sát chú ý đến phàn nàn của Clare vì chưng cô ấy đã call cho họ nhiều lần trước đây.