ENGLISH 10

     

1. I know four scientists: Louis Pasteur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel, and Alexander Fleming.

Bạn đang xem: English 10

(Tôi biết tứ nhà khoa học: Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel cùng Alexander Fleming.)

a. Louis Pasteur (1822-1895) was a world-famous French chemist and biologist.

(Louis Pasteur (1822-1895) là 1 trong nhà hóa học với sinh vật học khét tiếng người Pháp.)

b. Michael Faraday (1791-1867) was an English chemist và physicist.

(Michacl Faraday (1791-1867) là 1 nhà hóa học với nhà trang bị lí fan Anh.)

c. Gregor Johann Mendel( 1822-1884) an Austrian botanist, known as “the Father of Genetics".

(Gregor Johann Mendel (1822-1884) là một trong nhà thực trang bị học tín đồ Áo, được call là "Cha đẻ của di truyền học".)

d. Alexander Fleming (1881-1955) was an English bacteriologist.

(Alexander Fleming (1881-1955) là 1 trong nhà vi trùng học fan Anh.)

2. Yes. I’ve read some books about her.

(Rồi. Tôi từng độc vài ba cuốn sách về bà.)

3. Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867. In 1891, she came to Paris & studied at the Sorbonne, a world-famous university in Paris at that time. She married Pierre Curie in 1895. In 1903, Marie received a Ph.D at Sorbonne and she was the first woman professor at the Sorbonne after her husband"s death. She was awarded the Nobel Prize in Chemistry. She died in 1934.

(Marie Curie sinh tại Warsaw, tía Lan, năm 1867. Năm 1891, bà mang đến Paris cùng học tại Sorbonne, một trường đh nổi tiếng quả đât ở Paris vào thời điểm đó. Bà kết thân với Pierre Curie năm 1895. Năm 1903, Marie dấn bằng tiến sĩ tại Sorbonne cùng bà là giáo sư nữ thứ nhất tại Sorbonne sau tử vong của ông chồng bà. Bà đã làm được trao giải Nobel Hóa học. Bà mất năm 1934.)


While

WHILE YOU READ 

Read the passage, & then do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, sau đỏ làm bài tập theo sau.)


Marie Curie was bom in Warsaw on November 7th, 1867. She received general education in local schools and some scientific training from her father.

As a brilliant & mature student, Marie harboured the dream of a scientific career, which was impossible for a woman at that time. To lớn save money for a study tour abroad, she had khổng lồ work as a private tutor, và her studies were interrupted.

Finally in 1891, Marie, with very little money khổng lồ live on, went to lớn Paris to lớn realise her dream at the Sorbonne. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard. She earned a degree in Physics with flying colours, & went on khổng lồ take another degree in Mathematics. She met Pierre Curie in the School of Physics in 1894 và a year later they got married. From then on, they worked together on their research. In 1903, Marie became the first woman khổng lồ receive a PhD from the Sorbonne.


After the tragic death of Pierre Curie in 1906, she took up the position which her husband had obtained at the Sorbonne. Thus, she was the first woman in France lớn be a university professor. Soon after, she was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium. But her real joy was ‘‘easing human suffering”. The founding of the Radium Institute in 1914 made her humanitarian wish come true.

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Marie Curie sinh sinh hoạt Warsaw vào trong ngày 7 tháng 11 năm 1867. Bà nhận được nền giáo dục và đào tạo phổ thông ở các trường địa phương và sự tập luyện về khoa học từ tín đồ cha.

Là một sinh viên lỗi lạc cùng trưởng thành, bà ủ ấp giấc mơ làm một nghề về khoa học, điều ấy không thể được mang đến một đàn bà vào thời của bà. Để dành tiền cho chuyến du học ở nước ngoài, bà đề xuất làm cô giáo dạy kèm riêng biệt và việc học của bà bị loại gián đoạn.

Cuối cùng vào khoảng thời gian 1891, cùng với số liền ít ỏi để sống. Marie cho Pa-ri để tiến hành giấc mơ của chính mình tại Đại học tập Sorbonne. Dù điều kiện sống khó khăn, bà thao tác làm việc vô cùng đề xuất cù. Bà đã có được một văn bởi Vật lý với điểm rất cao và thường xuyên một văn bởi nữa về Toán học. Bà chạm mặt Pierre Curie sống Trường trang bị lý năm 1894 và năm kế tiếp họ cưới nhau. Từ kia trở đi, họ thao tác làm việc chung với nhau trong quá trình nghiên cứu. Năm 1903, Marie trở thành người thanh nữ đầu tiên nhận bằng tiến sỹ ở Đại học tập Sorbonne.

Sau chiếc chết bi thiết của Pierre Curie năm 1906, bà đảm nhận vị trí ông chồng bà giành được ở Sorbonne. Như thế bà là đàn bà đầu tiên là giáo sư đại học ở Pháp. Chẳng bao lâu sau đó, bà được nhận Giải Nobel chất hóa học về xác minh trọng lượng nguyên tử của hóa học Ra-đi. Nhưng thú vui thật sự của bà là "làm giảm đi đau khổ của nhỏ người". Việc thành lập Viện Ra-đi năm 1914 làm cho giấc mơ nhân đạo của bà biến chuyển sự thật.


Task 1

Task 1: Match the words or phrases in A with their meanings in B.

(Ghép phần đa từ hay cụm từ ngơi nghỉ A với nghĩa của bọn chúng ở B.)

A

B

1. With flying colours

2. Determine

3. Mature

4. Ease

5. Harbour

a. Having a fully developed mind

b. Keep in the mind

c. Very well, with a very high mark/grade

d. Make less severe

e. Find out exactly by making calculations

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - e

3 - a

4 - d

5 – b

1. With flying colours = very well, with a very high mark/grade

(rất tốt, cùng với số điểm cao)

2. determine = find out exactly by making calculations

(xác định = tò mò chính xác bằng phương pháp tính toán)

3. mature = having a fully developed mind

(trưởng thành = gồm một trọng điểm trí cải cách và phát triển đầy đủ)

4. ease = make less severe

(xoa vơi = có tác dụng ít nghiêm trọng hơn)

5. harbour = keep in the mind

(ấp ủ ước mơ = nhớ trong đầu)


Task 2

Task 2: Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information.

(Xác định phần đông câu nói này đúng (T) tuyệt sai (F). Sửa lại câu sai).

 TF
1. Marie went to school in Warsaw.  
2. Her dream was to become a private tutor.  
3. At the Sorbonne, she studied very well.

Xem thêm: Chủ Đề 2 : Em Tập Vẽ Sách Hướng Dẫn Học Tin Học 4, Linksys Velop Intelligent Mesh Wifi System, Tri

  
4. She married Pierre Curie in 1894.  
5. She was the first woman professor at the Sorbonne.  

Lời giải đưa ra tiết:

 

T

(Đúng)

F

(Sai)

1. Marie went khổng lồ school in Warsaw.

(Marie tới trường ở Warsaw.)

 ✓ 

2. Her dream was to become a private tutor.

(Ước mơ của bà là đổi thay một thầy giáo riêng.)

   ✓

3. At the Sorbonne, she studied very well.

(Tại Sorbonne, bà học khôn cùng tốt.)

 ✓ 

4. She married Pierre Curie in 1894.

(Bà kết hôn với Pierre Curie năm 1894.)

   ✓

5. She was the first woman professor at the Sorbonne.

(Bà là giáo sư nữ đầu tiên tại Sorbonne.)

  ✓ 

Sửa câu sai:

2. Her dream was to lớn become a private tutor.

⟶ Her dream was khổng lồ become a scientist.

4. She married Pierre Curie in 1894.

⟶ She married Pierre Curie in 1895.


Task 3

Task 3: Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi).

1. When and where was Marie Curie born?

(Marie Curie sinh ra khi nào và ngơi nghỉ đâu?)

2. What kind of student was she?

(Bà là xếp một số loại sinh viên gì?)

3. Why did she work as a private tutor?

(Tại sao bà thao tác như một gia sư riêng?)

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry?

(Bà được trao giải Nobel chất hóa học về cái gì?)

5. Was the prize her real joy? Why/Why not?

 (Đó bao gồm phải là thú vui thực sự của bà? lý do / nguyên nhân không?)

Lời giải chi tiết:

1. Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867.

(Marie Curie sinh tại Warsaw, cha Lan, năm 1867.)

2. She was a brilliant and mature student.

(Bà là một sinh viên xuất sắc với trưởng thành.)

3. She worked as a private tutor to earn money for her study abroad.

(Bà thao tác như một thầy giáo riêng nhằm kiếm chi phí cho câu hỏi học tập làm việc nước ngoài.)

4. She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium.

(Bà được trao giải Nobel hóa học về việc xác minh trọng lượng nguyên tử của radium.)

5. No. It wasn’t. Her real joy was “easing human suffering”.

(Không. Nụ cười thực sự của bà là “xoa vơi nỗi đau của nhỏ người”.)


After

AFTER YOU READ 

Work in groups. Below are five adjectives we may use lớn describe Marie Curie. Find the evidence from the passage to lớn prove each of them.

(Làm việc theo nhóm. Dưới đó là năm tính từ bọn họ cỏ thể dùng làm mô tả Marie Curie. Tìm những hội chứng cứ từ bỏ đoạn văn để chứng tỏ từng từ trong chúng.)

strong-willed

ambitious

hard-working

intelligent

humane

Lời giải bỏ ra tiết:

- strong-willed: With a little money lớn live on, Marie Curie came khổng lồ Paris to lớn realize her dream. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

(ý chí khỏe mạnh mẽ: với một ít tiền nhằm sống, Marie Curie đã đi vào Paris để tiến hành ước mơ của mình. Mặc dù điều khiếu nại sống cực nhọc khăn, bà đã làm cho việc cực kì chăm chỉ.) 

- ambitious: Marie harboured the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

Xem thêm: Mới Có Bầu An Trứng Vịt Lộn Được Không Và Nên Ăn Bao Nhiêu Là Tốt?

(đầy tham vọng: Marie nuôi chăm sóc giấc mơ về một sự nghiệp khoa học cơ mà không thể giành riêng cho một người đàn bà vào thời khắc đó.)

- hard-working: In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard; lớn save money for a study tour abroad, she worked as a private tutor; she earned a Physics degree... & went on lớn take another degree in Mathematics

(làm vấn đề chăm chỉ: tuy vậy điều kiện sống khó khăn khăn, bà đã có tác dụng việc rất là chăm chỉ; để tiết kiệm tiền cho việc học tập ở nước ngoài, bà thao tác làm việc như một cô giáo riêng; bà nhấn được bởi Cử nhân trang bị lý ... Và tiếp tục lấy bởi Cử nhân Toán học)

- intelligent: As a brilliant & mature student; she earned a Physics degree with flying colours; the first woman to lớn receive a Ph.D from the Sorbonne; the first woman university professor in France; awarded a Nobel Prize in Chemistry.

(thông minh: là một sinh viên xuất sắc với trưởng thành; bà dìm được bằng Vật lý cùng với điểm cao; người thiếu nữ đầu tiên nhấn bằng ts từ Sorbonne; giáo sư đh nữ thứ nhất ở Pháp; được trao giải Nobel Hóa học.)