Đề tiếng anh lớp 5

     

Bộ 10 Đề thi giờ Anh lớp 5 học kì 1 có đáp án

Với cỗ 10 Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 bao gồm đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 5 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm cao trong những bài thi tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: đề tiếng anh lớp 5

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Read & complete

lượt thích do TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast và then go to lớn school. After school, I (2) ____________ vì chưng homework with my classmates. Then I often go khổng lồ the thể thao centre & (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read và answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates lớn the party. They gave me presents like comic books, robots & a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit & ice cream. We drank fruit juice. We sang English và Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The các buổi party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went lớn Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong do at the party?

____________________________________

4.What did Linda bởi vì at the Party?

____________________________________

III. Read and tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes lớn bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a xe đạp to school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read & write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes to lớn the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang & happily.

*

V. Put the words in order to lớn make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án & Thang điểm

I.

1. Vày 2. Usually 3. Play 4. TV 5. Like

Dịch:

Xin chào, tôi thương hiệu là Nam. Tôi dậy nhanh chóng vào buổi sáng. Tôi bạn hữu dục, ăn sáng và sau đó đi học. Sau khoản thời gian tan học, tôi thường làm bài bác tập về bên với bạn cùng lớp. Kế tiếp tôi thường xuyên đi mang lại trung trọng tâm thể thao và chơi bóng đá. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi coi ti vi. Tôi mê thích xem phim sau giờ nạp năng lượng tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went khổng lồ his birthday party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Chủ nhật tuần trước là ngày sinh nhật của tôi. Tôi đang mời một vài bạn học của tôi mang đến tham tham dự các buổi tiệc sinh nhật. Chúng ta đã khuyến mãi tôi phần nhiều món tiến thưởng như truyện tranh, robot, cùng một bé gấu bông. Shop chúng tôi đã ăn uống bánh, kẹo, trái cây và kem. Công ty chúng tôi đã uống nước xay hoa quả. Chúng tôi đã hát nhiều bài xích hát giờ đồng hồ Anh cùng tiếng Việt. Và shop chúng tôi cũng đang nhảy nữa. Phong đã đùa ghi ta và Linda chơi đàn piano. Bữa tiệc kết thúc vào tầm khoảng 7 giờ tối. Shop chúng tôi đã hết sức thích bữa tiệc đó cực kỳ nhiều.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you vị on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always do morning exercise
2. What’s the village like? b. Twice a week
3. What bởi vì you vị in the morning? c. It’s small và quiet
4. How often vì chưng you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went lớn / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. vì / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go khổng lồ the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food và drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. Am b. Was c. Will be d. Stay

2. What did you bởi last night? – I ………….my homework.

a. Did b. Vày c. Does d. Will do

3. Last year, I went trang chủ …………..taxi.

a. By b. In c. At d. On

4. ………..will you do at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án và Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went to Phu Quoc island.

3. What will you vị tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read and complete.

1. Sunday 2. Did 3. Do 4. Had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. Flat B. Road C. Cottage D. Villa

2. A. Lane B. House C. Road D. Street

3. A. Quiet B. Bigger C. Pretty D. Crowed

4. A. Always B. Usually C. Early D. Often

5. A. Swimming B. Morning C. Fishing D. Surfing

6.

Xem thêm: Các Bài Toán Nâng Cao Lớp 2 Có Lời Giải, Một Số Bài Toán Nâng Cao Lớp 2 Có Lời Giải

A. Morning B. Afternoon C. Running D. Evening

7. A. Dance B. Activity C. Watch cartoon D. Have nice food

8. A. Watch B. Came C. Go D. Have

9. A. Did B. Went C. Played D. Had

10. A. Surfed B. Played C. Prepared D. Got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go khổng lồ the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How bởi you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin and the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai cha Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read và answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents lượt thích comic books, robots & teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We sang trọng English và Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar và Linda played the piano. The buổi tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went to Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong vì at the party?

________________________________

5. What did Linda bởi at the party?

__________________________________

6. What time did the tiệc ngọt end?

___________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers & the elephants.

IV. Read và answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday buổi tiệc nhỏ was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went to his birthday party.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read and match

*

Part 2: 7-12. Read và tick true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go to school every day except Saturday & Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music & English. I have Maths và Vietnamese every school day. I have Music once a week và English four times a week.

EXAMPLE. - His name is phái nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes to school from Monday to Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths & Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences khổng lồ make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy and crowded but the food was delicious.

15. I went to Ho đưa ra Minh city.

16. Yes, I will.

17. What vày you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What vày you vày last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read and complete.

four emails practise Monday Minh Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minh. I go to lớn school from (19)______ khổng lồ Friday. I have Maths and (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ to lớn my friend Ha lim in Malaysia. I learn English (24) __________ I want lớn watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words to lớn make sentences.

Example. Early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read và complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates lớn the party. They gave me presents lượt thích comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice-cream. We drank fruit juice. We quý phái English and Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar & Linda played the piano. The buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong vị at the party?

________________________________

17. What did Linda bởi vì at the party?

__________________________________

18. What time did the tiệc nhỏ end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where vì chưng you live? _________________________________

22. Who do you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How vị you learn English? ________________________________

25. How do you practice speaking English? ________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. READING

Part 1. Read and match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read và tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number lớn make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read và complete.

Xem thêm: Thông Tin Cơ Bản Về Thuế Ước Tính Dành Cho Cá Nhân ? Trúng Xổ Số Có Phải Đóng Thuế Thu Nhập Cá Nhân

19. Monday 20. Vietnamese 21. Four 22. Practice 23. Emails 24. Because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read & complete

1. Village 2. Motorbike 3. Boat 4. Peacock 5. Zoo 6. Countryside
Part 2. Reorder the words to lớn make sentences.