ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4

     

Top 10 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 2 gồm đáp án

Với đứng top 10 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 2 có đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ Anh 4 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện tự đó lấy điểm cao trong những bài thi giờ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi unique Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. GoB. TravelC. PlaneD. Build

2. A. ToB. YouC. WithD. For

3. A. MonkeyB. LionC. TigerD. Zoo

4. A. HolidayB. SummerC. WinterD. Fall

Question 2: Đọc cùng tick vào tranh thích hợp

1. Her favourite food is fish.

*

2. I’d lượt thích some bread và milk.

*

3. We go fishing at weekends.

*

4. He goes swimming on Sundays.

*

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

It is Sunday today. Phong and Mai go to lớn four places. First, they go to lớn the bookshop because Mai wants lớn buy some books và pens. Then they go to the pharmacy because Phong wants lớn buy some medicine. After that, they go to lớn the zoo because they want to lớn see the animals. Finally, they go khổng lồ the bakery. They want khổng lồ buy something to lớn eat because they are hungry.

1. How many places vị Phong & Mai go?

__________________________________________________.

2. What vày they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. vày they go to lớn the post office?

__________________________________________________.

4. Why bởi they go to lớn the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: sắp tới xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho đưa ra Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: chọn từ không giống loại

1. C2. B3. D4. A

Question 2: Đọc cùng tick vào tranh phù hợp hợp

1. B2. C3. A4. B

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

1. They go to four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go lớn the zoo because they want to lớn see the animals.

Question 4: sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at home because I have to vì homework.

4. He is going to lớn Ho đưa ra Minh city.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. OldB. ShortC. TeacherD. Beautiful

2. A. FriendlyB. LovelyC. HappilyD. Pretty

3. A. ThickB. ThanC. ThinD. Slim

4. A. ChildhoodB. FootballerC. EngineerD. Writer

Exercise 2: Dịch các câu sau quý phái tiếng Anh

1. Bạn cũng muốn uống một ít nước chanh không?

_____________________________________________________?

2. Anh trai của tôi là một trong kỹ sư.

_____________________________________________________.

Exercise 3: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver and my mother is a housewife. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is older than me. She is slim but very sporty. She like playing football. She is lovely & cheerful. The smallest girl is me. I love family.

1. How many people are there in her family?

________________________________________________________.

2. Is her father tall?

________________________________________________________.

3. What is her sister’s name?

________________________________________________________.

4. What does her sister look like?

________________________________________________________.

Exercise 4: Chọn lời giải đúng

1. I ________ to lớn school late yesterday.

A. WentB. Go

C. GoesD. Going

2. His brother is ________ musician.

A. AB. An

C. TheD. X

3. Please tell me what time vị you ________ your homework?

A. GetB. Go

C. HaveD. Do

4. - What is their ________ drink? - They lượt thích chicken.

A. FavouriteB. Cheerful

C. KindD. Tall

5. My sister often ________ to music in her không tính tiền time.

A. CooksB. Listens

C. ReadsD. Goes

6. Her birthday is ________ February 25th.

A. AtB. In

C. OnD. For

7. People use ________ to see the time.

A. CarsB. Televisions

C. NewsD. Clocks

8. My teacher is tall ________ thin.

A. ButB. For

C. AndD. Or

Exercise 5: chuẩn bị xếp các từ để sản xuất thành câu hoàn chỉnh

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

____________________________________________________________

2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

____________________________________________________________

3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

____________________________________________________________

4. are/ their/ house/ decorating/ they/.

____________________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1. C2. C3. B4. A

Exercise 2: Dịch các câu sau thanh lịch tiếng Anh

1. Would you like some lemonade?

2. My brother is an engineer.

Exercise 3: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

1. There are 4 people in her family.

2. Yes, he is.

3. Her name is Linda.

4. She is slim but very sporty.

Exercise 4: Chọn lời giải đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu phân chia thời vượt khứ vì tất cả mốc thời hạn “yesterday”
Dịch: Tôi mang đến trường ngày hôm qua.
2AA + nguyên âm
Dịch: Anh trai của cậu ấy là một nhạc sĩ.

Xem thêm: Top 9 Download Tranh To Màu Thủy Thủ Mặt Trăng 2022, Thuy Thu Mat Trang Tap 141

3DCụm từ “do your homework”: làm bài tập về nhà
Dịch: làm ơn nói cho tôi biết chúng ta làm bài tập về nhà cơ hội mấy giờ.
4AFavourite: ưa thích
Dịch: thức uống ưa thích của bạn là gì?
5BListen to music: nghe nhạc
Dịch: Chị gái tôi thường xuyên nghe nhạc vào thời gian rảnh.
6COn + ngày tháng
Dịch: Sinh nhật của cô ấy ấy vào trong ngày 25/2.
7DDịch: Mọi tín đồ dùng đồng hồ đeo tay để xem giờ.
8CAnd: và
Dịch: gia sư mình cao cùng gầy.

Exercise 5: sắp tới xếp những từ để tạo nên thành câu hoàn chỉnh

1 - What does your mother look like?

2 - My brother is older than me.

3 - What vì your grandparents look like?

4 - They are decorating their house.

5 - My father is big và strong.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới trường đoản cú (in, on, at) phù hợp vào chỗ trống

1. He goes to school ___________ seven o’clock.

2. ___________ Sunday, we will go camping.

3. Teacher’s day is ___________ November 20th.

4. They play volleyball ___________ the afternoon.

5. She stayed ___________ home all day.

6. They live ___________ a big house.

7. The táo bị cắn dở is ___________ the table.

8. I don’t know what is ___________ the box.

Exercise 4: Chọn lời giải đúng

1. – __________ does your sister do? – She is a nurse.

A. WhatB. When

C. HowD. Why

2. His brother is tall __________ he is short.

A. AndB. But

C. SoD. To

3. - Would you like some orange juice? - __________?

A. HelloB. It’s good.

C. Yes, please.D. Sorry.

4. I __________ hungry. Vì you have something to lớn eat?

A. AmB. Is

C. BeD. Are

5. My uncle is __________ bus driver.

A. TheB. A

C. AnD. X

6. She often __________ her homework at 8 p.m.

A. HasB. Makes

C. GetsD. Does

7. It’s time ________ lunch. Let’s go to lớn the cafeteria.

A. Of B. To

C. With D. For

8. A doctor works in a ________ together with a nurse.

A. FactoryB. Office

C. HospitalD. House

Exercise 5: sắp đến xếp các chữ mẫu để được tự đúng

*
*
*

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1. C2. B3. A4. B

Exercise 2: Nối cột A với cột B

1. B2. H3. D4. A5. F6. G7. C8. E

Exercise 3: Điền giới từ bỏ (in, on, at) phù hợp vào chỗ trống

1. at

2. On

3. on

4. in

5. at

6. in

7. on

8. in

Exercise 4: Chọn câu trả lời đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu hỏi nghề nghiệp: “What does + S + do?”
Dịch: – Chị gái bạn làm nghề gì thế? – Chị ấy là y tá.
2BBut nối 2 vế câu tương phản nghịch về nghĩa.
Dịch: Anh trai cậu ấy cao to, nhưng mà cậu ấy thì thấp.
3CĐáp lại lời mời ăn/ uống
Dịch: – bạn muốn một chút nước cam không? – Ừ, có.
4A“I” đi cùng với tobe là “am”
Dịch: Tôi đói, các bạn có gì ăn được không?
5BCấu trúc chỉ nghề nghiệp: S + be + a/ an + N.
Dịch: Chú tôi là 1 trong lái xe pháo buýt.
6DDo one’s homework: làm bài xích tập về nhà
Dịch: Cô ấy thường làm bài bác tập về nhà vào khoảng 8h.
7DIt’s time for st: đã đi vào giờ làm cho gì
Dịch: Đã mang lại giờ nạp năng lượng trưa rồi. Đi ra căng tin đi.
8CHospital: dịch viện
Dịch: Một chưng sĩ thao tác ở bệnh viện với một y tá.

Exercise 5: sắp đến xếp những chữ cái để được từ bỏ đúng

1. student

2. teeth

3. fifteen

4. lemonade

5. market

6. firework

*

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: chọn từ không giống loại

1. A. Old B. Young C. Fish D. Slim

2. A. Chicken B. Lemonade C. Pork D. Beef

3. A. Bread B. Táo bị cắn dở C. Noodles D. Rice

4. A. Banana B. Strong C. Thin D. Thick

Question 2: Viết các từ đúng theo chủ thể vào cột bên phải

monkeyszoo climbtigers elephants bearsswing subject danceEnglandred blousecolourjump cinema
ANIMALSABILITIES

Question 3: kết thúc các câu sau phụ thuộc tranh gợi ý

*

1. I go lớn bed at ___________

*

2. I enjoy ___________.

*

3. A ___________ works in a hospital.

*

4. This is a ___________.

Question 4: phụ thuộc từ nhắc nhở viết thành câu hoàn chỉnh

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

Xem thêm: Cấu Trúc Và Cách Dùng So Và Such, Khi Nào Dùng So, Lúc Nào Dùng Such

________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. C2. B3. B4. A

Question 2:

AnimalAbility
MonkeysClimb
TigersSwing
ElephantsJump
Bears Dance

Question 3: chấm dứt các câu sau dựa vào tranh gợi ý

1. A quarter lớn ten2. Táo bị cắn juice3. Doctor4. Monkey

Question 4: nhờ vào từ nhắc nhở viết thành câu trả chỉnh