Đề thi tiếng anh lớp 3 cuối năm

     

Bộ đề bình chọn tiếng Anh học kì 2 lớp 3 bao gồm đáp án gồm nhiều dạng bài xích tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 3 mới khác nhau với nội dung kỹ năng và kiến thức bám gần cạnh Unit 11 – Unit trăng tròn SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới của cục GD&ĐT giúp các em học viên lớp 3 ôn tập kỹ năng Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trung tâm hiệu quả.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 3 cuối năm


Hỗ trợ thêm cho chúng ta học sinh tất cả thêm tư liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 cuối học tập kì hai năm 2019 – 2020, ankhanhtech.com.vn xin share đến các bạn bộ 15 đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 tất cả đáp án dưới đây. Hi vọng, trải qua việc giải trên từng đề thi ví dụ sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức và kỹ năng trọng tâm, có tác dụng quen với cấu trúc đề thi từ kia rút tay nghề cho bài bác thi của chính mình đồng thời tập luyện những khả năng làm bài xích thi hiệu quả. Chúc những em học viên lớp 3 ôn tập hiệu quả, với đạt điểm trên cao trong kì thi cuối kì 2 lớp 3 chuẩn bị tới.


Mục lục

A. Cỗ đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh bao gồm đáp án năm 2020 – 2021

A. Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh bao gồm đáp án năm 2020 – 2021

Bộ đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 2 bao gồm đáp án tổng hợp các dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 không giống nhau giúp những em ôn tập từ bỏ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh giữa trung tâm hiệu quả.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ Anh năm 2020 – 2021

Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart Start năm 2021

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2020 – 2021


Question 5 : Read & translate into Vietnamese: Đọc và dịch số đông câu dưới đây sang giờ đồng hồ Việt:

1) Linda & Nam lượt thích Cooking

……………………………………………………………………………………..

2) phái mạnh has three dogs.

………………………………………………………………………………………………

PART II. READING và WRITING (15 minutes)

Question 6. Look và read. Put a tick ( ) or cross (X) in the box. (1pt)

Đặt dấu vết (√) vào ô vuông ví như câu với hình như là nhau ngược lại hì điền vệt (X)

Question 7: Look at the pictures. Read and write the words as example:(1 point)

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

Nhìn tranh sửa hầu hết từ vẫn sai và làm lại vào đường nét gạch đến đúng

Question 9: Fill in each gap with a suitable words from the box as example: (1 point) Điền từ cho ở khung trên vào đoạn văn mang lại thích hợp

parrots cats dog goldfish dogs

Nam, Linda & Mai like pets. They have different pets. Nam giới has two (0) dogs và three (1) __________. Linda has three (2) __________ & one (3) __________. Mai has four (4) __________ .

ĐÁP ÁN

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen & number . (0,25 x 4 = 1pt)

1. D 2. C 3. A 4. B

Question 2. Listen và write T (true) or F (False). (0,25 x4 = 1 pt)

1. T 2. F 3. F 4. T

Question 3: Listen và draw the lines. (0,25 x 4 = 1pt)

1. A 2. E 3. D 4. C

Question 4: Listen và tick . (0,25 x 4 =1 pt)

1.B 2. A 3. B 4. B

Question 5: Listen và complete. (1 pt)

1. On 2. Two 3. Ship 4. Kite

PART 2. READING & WRITING ( 15 minutes)

Question 6: Look và read. Put a tick (V ) or a cross (X) in the box. (0,25 x 4 = 1 pt)

1. V 2.X 3. V 4. X

Question 7: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (0,25×4= 1pt)

1. Books 2. Cooking 3. Singing 4. Kites

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

1. Doll 2. Rabbits 3. Skipping 4. Robots

Question 9: Look at the pictures, choose the words in the box and complete. (0,25×4=1pt)

1. Parrots 2. Cats 3. Dog 4. Goldfish

Tape-script

I. Listen và number

1. That’s my sister.

How old is she?

She’s six years old.

2. That’s my grandfather.

How old is he?

He’s sixty eight.

3. Who’s that?

It’s my grandmother.

How old is she?

She’s sixty four.

4. Và who’s that?

It’s my brother.

How old is he?

He’s thirteen.

II. Listen & write T(true) or F(false)

1. How old is your brother? He’s seven.

2. My grandfather is sixty three years old.

3. This is the living room.

Wow! It’s nice! Is there a garden?

Yes, there is. Come và see it.

4. Where are the chairs?

They are near the table.

III. Listen and draw

1. Living room

2. Dining room

3. Bedroom

4. Bathroom

IV. Listen & tick

1. Vì you have any pets?

Yes, I do. I have three birds.

2. Bởi vì you have any dogs?

No, I don’t. But I have a bird.

3. Do you have any cats?

No, I don’t. But I have a dog.

4. Vị you have a yo-yo?

No, I don’t. I have a robot.

V. Listen và complete

1. Where are my books?

They are there, on the chair.

2. How many fans are there?

There are two.

3. Linda has a ship.

4. I have a new kite

V. Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 2 có đáp án số 5

Part I. Listening

I. Listen & match (1pt)

II. Listen và circle (1pt)

1. A. Living room.b. Dining room.c. Bathroom
2. A. Five dogsb. Five parrotsc. Nine parrots
3. A. Cyclingb. Dancingc. Singing
4. A. Trainsb. Kitesc. Planes
5. A. A puzzleb. A yo-yoc. A robot

III. Listen and number (1pt)

IV. Listen và tick (1pt)


V. Listen và complete (1pt)

bathroom; rainy; reading; on; kite.

1. The bathroom is large.

2. I have a new _____________.

3. My sister is _____________.

4. I like _____________ days.

5. The book is _____________ the chair.

Part II. Reading

Hi. My name is Nam. I have a lot of toys. I have a red plane, a xanh car, a green ship và a yellow ball. Dong is my brother. He also has many toys. He has two robots. They are black & red. He has a red ship, a green car và a yellow yo-yo. We always play together. We have much fun.

Xem thêm: Bầu 3 Tháng Đầu Ăn Măng Tây Được Không, Cách Chế BiếN MäƒNg Tây An Toàn

I. Tick Yes or No:

1. Nam and Dong have many toys.

2. Phái mạnh has a yellow ball và a blue car.

3. Dong is Nam’s friend.

4. They always play together.

II. Read the passage again & answer the questions:

1. How many toys does nam have?

He has four toys.

2. How many toys does Dong have?

He has __________________________________.

3. What màu sắc is Nam’s ship?

It is _____________________________________.

4. What màu sắc are Dong’s robots?

They are _________________________________.

PART III: Writing

I. Look at the picture and the letters. Write the words as example:

II. Complete sentences:

ĐÁP ÁN

Part I. Listening

I. Listen and match (1pt)

1. A; 2. B; 3. D; 4. E; 5. C

II. Listen và circle (1pt)

1. A; 2. B; 3. A; 4. C; 5. C

III. Listen and number (1pt)

a. 2; b. 5; c. 3; d. 1; e. 4

IV. Listen và tick (1pt)

1. A; 2. A; 3. B; 4. A; 5. B

V. Listen và complete (1pt)

1. Bathroom; 2. Kite; 3. Reading; 4. Rainy; 5. On

Part II. Reading

I. Tick Yes or No

1. Yes; 2. Yes; 3. No; 4. Yes

II. Read the passage again & answer the questions:

1. He has four toys.

2. He has five toys.

3. It is green.

4. They are black và red.

PART III: Writing

I. Look at the picture and the letters.

1. House; 2. Gate; 3. Fence; 4. Drawing

II. Complete sentences:

1. Flying; 2. Under; 3. Two; 4. Skipping

VI. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 kì 2 gồm đáp án số 6

I/ Listen và tick the correct pictures

1. A.

B.

2. A.

B.

3. A.

B.

4. A.

B.

II/ Choose the odd one out

1. A. Car

B. Play

C. Draw

D. Write

2. A. In

B. Behind

C. Sing

D. Under

3. A. Parrot

B. Donkey

C. Rabbit

D. Clean

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Where are you? – I ______________ khổng lồ music in my room.

A. Is listening

B. Listen

C. Am listening

D. Listen

2. How vì chưng ________ spell ________ name? – L – I – N – H

A. You – your

B. My – my

C. You – you

D. You – your

3. How many __________ does Tony have? – He has four.

A. Goldfishes

B. A goldfish

C. Goldfishs

D. Goldfish

4. My name is Tony. I am ten ____________.

A. Year old

B. Year olds

C. Old year

D. Years old

5. What toys does she like? – She __________ dolls

A. Like

B. Likes

C. Liking

D. Is liking

IV/ Circle the mistake in each sentence

1. What (A) are your parents (B) doing? – They are clean (C) the floor.

2. Where (A) are your friend (B)? – They are (C) in the living room.

V/ Read the text và answer the questions

My name is Thang. I am in the park with my friends: Thanh, Chung, Manh, Linda & James. Thanh is listening lớn music. Manh anh bình thường are playing football. They lượt thích playing football very much. Linda is riding a bike. James is walking. I am drawing pictures.

1. Where are Thang and his friends?

_______________________________________________

2. What is Thanh doing?

_______________________________________________

3. What are Manh và Chung doing?

_______________________________________________

4. What is Linda doing?

_______________________________________________

5. Bởi they lượt thích playing in the park?

_______________________________________________

VI/ Reorder these words lớn have correct sentences

1. I/ four/ in/ have/ the/ birds/ cage/ ./

_______________________________________________

2. Toys/ What/ she/ like/ does/ ?/

_______________________________________________

3. How/ have/ pets/ do/ many/ you/ ?/

_______________________________________________

Xem lời giải cụ thể tại: Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2021 – Đề 2

VII. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh – Đề 7

I/ Choose the odd one out

1. A. Pet

B. Parrot

C. Bird

D. Snake

2. A. Doll

B. Teddy bear

C. Car

D. Flower

3. A. On

B. Under

C. In

D. Ship

4. A. Cook

B. Song

C. Climb

D. Sing

5. A. Bedroom

B. House

C. Kitchen

D. Garden

II/ Read và match

1. How old is your father?

A. It’s on the shelf

2. Where is the book?

B. It’s sunny today

3. How many pens are there in the box?

C. He is forty- five years old

4. Bởi you have any pets?

D. There are four pens in the box

5. What’s the weather like?

E. Yes, I have a xinh tươi cat

III/ Look at the picture and complete the words

1. R _ i n y

2. _ r _ i n

3. R _ b b _ t

4. S _ e e _

IV/ Choose the correct answer A, B or C

1. What __________ are your trucks?

A. Colour

B. Game

C. Sport

2. I have _________ cars. They are green.

A. Tow

B. Two

C. Otw

3. The dogs và the rabbits ____________ in the garden.

A. Are

B. Is

C. On

4. _________ are the parrots? – They are in the cage.

A. When

B. Where

C. What

5. Linda has two birds. They can _________ very well.

A. Sings

B. Sing

C. Singing

6. It’s very cold ______ our country

A. With

B. At

C. In

V/ Read the text & answer these following questions

It’s Sunday morning. Jamie is at home. He isn’t doing his homework. He is watching TV. His brother is in the living room. He is playing the piano. His mom isn’t working today. She is cooking in the kitchen.

1. What day is it today?

______________________________________________

2. Where is Jamie?

______________________________________________

3. What is he doing now?

______________________________________________

4. What is his brother doing in the living room?

______________________________________________

5. Is his mom working today?

______________________________________________

VI/ Make questions for the underlined parts

1. It is stormy in Hue today.

______________________________________________

2. The gate of my house is brown .

Xem thêm: Tìm Bài Hát " Chiều Biên Giới Anh Thầm Nhớ Về, Lời Thương Ta Ngỏ Cùng Nhau (Đức Miêng)

______________________________________________

VII/ Reorder these words to lớn make meaningful sentence

1. My/ a/ big/ room/ has/ poster/ ./

______________________________________________

2. The/ rabbis/ Are/ the/ garden/ in/?/

______________________________________________

3. Hanoi/ is/ Where/ ?/

______________________________________________

Xem lời giải tại: Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 năm 2022 – Đề 7

Ngoài cỗ 15 đề thi cuối kì 2 giờ Anh lớp 3 kèm đáp án, mời bạn đọc bài viết liên quan nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 cả năm không giống như: Giải bài tập tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học tập kì 2 lớp 3, Đề thi thân kì 2 lớp 3… được cập nhật liên tục bên trên ankhanhtech.com.vn.