Đề thi tiếng anh lớp 4 mới nhất

     

Đề thi thân kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 4 gồm đáp án năm 2021 (12 đề)

ankhanhtech.com.vn biên soạn và xem tư vấn Đề thi giữa kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 4 có đáp án năm 2021 (12 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ Anh 4 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện tự đó lấy điểm cao trong các bài thi giờ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 mới nhất

Bạn vẫn xem: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng anh


*

*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Chọn từ khác loại.

1. A. Science

B. Vietnam

C. English

D. Vietnamese

2. A. Well

B. What

C. Who

D. Why

3. A. Map

B. Photo

C. Poster

D. Australia

4. A. Cook

B. Walk

C. Go

D. Does

5. A. Today

B. Monday

C. Friday

D. Thursday

II. Mang lại dạng đúng của những động tự sau

1. She cannot (climb) _________________ the wall.

2. When (be) _________________ her birthday?

3. I (visit) _________________ my grandparents yesterday.

4. What ______________ he (do) ______________ now?

5. She (play) _________________ the guitar now.

III. Nối thắc mắc ở cột A cùng với câu trả lời phù hợp ở cột B

A

B

1. What is Mrs. Lan doing?

2. Where are you from?

3. Can your sister cook meal?

4. What is Emma’s nationality?

5. What do they have on Monday?

a, No, she cann"t.

b, They have Math và PE.

c, She is English.

d, She is playing the piano.

Xem thêm: Học Sinh Có Được Mua Bhyt Theo Hộ Gia Đình Không ? Học Sinh Có Được Tham Gia Bhyt Theo Hộ Gia Đình

e, I am from Hanoi, Vietnam.

IV. Chấm dứt hội thoại phụ thuộc vào các từ đến trước.

Do; name; and; sing; meet;

Anna: Hi. I’m Anna. What’s your (1) ___________?

Tom: My name is Tom. Nice to meet you.

Anna: Nice khổng lồ (2)_______you, too.

Tom: What is your nationality?

Anna: I’m English. (3) ___________ you?

Tom: I’m American. Can you (4) _______ any English songs?

Anna: Yes, I can. I can sing & dance. Vị you lượt thích playing the piano?

Tom: Yes, I (5) ___________. I want to learn khổng lồ play it.

Anna: I can teach you.

Tom: That’s great.

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - D; 5 - A;

II. đến dạng đúng của các động trường đoản cú sau

1 - climb; 2 - is; 3 - visited; 4 - is he doing; 5 - is playing;

III. Nối thắc mắc ở cột A cùng với câu trả lời thích hợp ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

IV. Dứt hội thoại phụ thuộc vào các từ đến trước.

1 - name; 2 - meet; 3 - and; 4 - sing; 5 - do;

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Read và match.

1. Where are you from?

A. I"m in class 4A.

2. What class are you in?

B. She can dance.

3. What"s the date today?

C. I am from Vietnam.

4. What can she do?

D. It is 29th of October.

Xem thêm: Mua Thuốc Bắc Xông Cho Bà De Ở Đầu, Thuốc Tắm Cho Phụ Nữ Sau Khi Sinh Là Gì

II. Choose the right sentence.

1. A. Is they dancing?

B. Are they dancing?

2. A. My birthday is on the third of July.

B. My birthday is in the third of July.

3. A. Where vì you have English?

B. When bởi vì you have English?

4. A. I watched cartoon yesterday.

B. I watches cartoon yesterday.

III. Read và answer the questions.

I am Lisa. & this is my sister, Jennie. Her birthday is on the fourth of December. She likes singing. Her favorite subject is Science. She can skate, but she can"t ride a bike.