2 Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì 1 Năm 2021

     

TOP 5 đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022, tất cả đáp án kèm theo. Qua đó, góp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề kiểm soát cuối học tập kì 1 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: 2 bộ đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1 năm 2021

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 3 luyện giải đề, gắng chắc các dạng thắc mắc thường gặp mặt trong đề thi để ôn tập kết quả hơn. Bên cạnh ra, tất cả thể tìm hiểu thêm đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán, tiếng Việt với Tin học. Mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây:


Bộ đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 3

Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Đề thi giờ Anh lớp 3 kì 1 năm 2021 - 2022

I. Chọn từ không giống loại.

1. OneBookEraserMap
2. CircleStarWastebasketDiamond
3. YellowPurpleRulerOrange
4. DeskChairGlobeRed
5. CrayonBoardFinePoster
6. FineGreenGreatOk

II. Lựa chọn câu vấn đáp đúng vào ngoặc, sau đó viết vào nơi trống.

1. Is it a yellow pencil? Yes, it ____________. (is / isn’t)

2. _________ your hand down. (Raise/ Put)

3. _________ your desk. (Touch/ Close)

4. ________ up your pencil. (Put/ Pick)

5. Hello! _________ name is John. (I / My)

III. Thu xếp những từ tiếp sau đây thành câu hoàn chỉnh

1. Is/ this/ what/ ?

…………………...................................…

2. Cat/ it/ a/ is.

…………………………………………..

3. A/ bag/ is/ this/ ?

…………………………………………

4. Yes,/ is/ it.

…………………………………………..

5. Name/ your/ what/ is/ ?

……………………………………………..


6. Is/ name/ Thuy/ my.

……………………………………………..

7. Book/ a/ this/ is.

…………………………………………….

8. Is/ an/ eraser/ this/ ?

_ No,/ isn’t/ it. It/ a/ is/ ruler.

…………………………………………

Đáp án Đề thi tiếng Anh học kì lớp 3 năm 2021

I. 1. One; 2. Wastebasket; 3. Ruler; 4. Red; 5. Fine; 6. Green;

II.1. Is; 2. Put; 3. Touch; 4. Pick; 5. My

III.1. What is this?

2. It is a cat.

3. Is this a bag?

4. Yes, it is.

5. What is your name?

6. My name is Thuy.

7. This is a book.

8. Is this an eraser?

- No, it isn’t. It is a ruler

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giờ Anh lớp 3 kì một năm 2021 - 2022

I. Find the odd one out.

1. A. HowB. WhatC. Peter
2. A. MyB. NameC. Your
3. A. LindaB. MeetC. Tony
4. A. AmB. IsC. Spell
5. A. HowB. HelloC. Hi

II. Reorder the words to lớn make correct sentences.

1. My/ is/ name/ Nam./

2. Your/ what/ name/ is/ ?/

3. Later/ you/ Bye./ see/.

4. You/ are/ how/ ?/

5. Am/ I / fine/ you/ thank/,/./

6. Do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

8. Am/ I / in/ 3D/ class/./

III. Match the sentence In column A with the correct response in column B.

AB
1. What’s your name?A. Bye. See you later.

Xem thêm: Lời Bài Hát Chúng Ta Của Hiện Tại, Điều Anh Luôn Giữ Kín Trong Tim

2. How are you?B. My name is Nga.
3. Goodbye.C. I’m fine, thank you.
4. Hello, I am Linda.D. Nice lớn meet you, too.
5. Nice khổng lồ meet you.E. Hi. I’m Quan.
6. How bởi you spell Tony?F. T-O-N-Y
Your answer:
1. _________ 2. _________ 3. _________4. _________ 5. _________ 6. _________

Đáp án Đề soát sổ tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2021

I. 1. Peter; 2. Name; 3. Meet; 4. Spell; 5. How

II. 1. My name is Nam.

2. What is your name?

3. Bye, See you later.

4. How are you?

5. I am fine. Thank you.

6. How bởi you spell your name?

7. P-H-O-N-G

8. I am in class 3D.

III. 1. B; 2. C; 3. A; 4. E; 5. D; 6. F;

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 3

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 kì một năm 2021 - 2022

I. Reorder the letters to have the correct word then rewrite it.

WRONG WORDCORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order khổng lồ make correct sentence.

1. Is/ my/ This/ friend./ new/

2. Are/ How/ Linda?/ you,/

3. Is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

4. Spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? - No, _________.

3. This _________ my school.

4. The thể hình _________ old.

Đáp án Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 năm 2021

I. 1. School; 2. Library; 3. Name; 4. Spell; 5. What; 6. Class; 7. Take; 8. Dog;

II. 1. This is my new friend.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

Xem thêm: Đồng Hồ Hamilton Chính Hiệu Thuỵ Sỹ, Đồng Hồ Hamilton Chính Hãng

4. How bởi you spell your name?

III. 1. Yes; 2. It isn’t/ it is not.; 3. Is ;4. Is

....