Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh 11 Lần 1

     

Đề khám nghiệm 45 phút môn giờ đồng hồ Anh lớp 11

Đề soát sổ 45 phút lớp 11 môn tiếng Anh có đáp án bao gồm nhiều dạng bài bác tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 khác nhau là tài liệu xem thêm hữu ích dành cho chúng ta học sinh lớp 11, giúp các bạn ôn tập với làm bài thi 1 máu lần 1 môn giờ đồng hồ Anh 11 hiệu quả. Đề kiểm tra có đáp án kèm theo rất tiện nghi cho chúng ta đối chiếu sau khi thử sức làm cho bài.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh 11 lần 1

I. Lựa chọn phương án tốt nhất có thể để chấm dứt các câu sau.

Câu 1: I was delighted ------------- the result of the final exam.

A khổng lồ hear

B lớn be heard

C hearing

D hear

Câu 2: It was a(n) -----situation when I finished meal in a restaurant và I found out I left my purse at home.

A constant

B expensive

C embarrassing

D loyal

Câu 3: Don’t let your brothers ------------ the present.

A see

B lớn be seen

C lớn see

D seeing

Câu 4: My parents didn’t allow her daughter ------------ out last night.

A go

B to lớn go

C went

D going

Câu 5: It is ----------- of you to nội dung your food with me.

A calm

B generous

C clever

D modest

Câu 6: The “ ------------- ” is often celebrated on people’s 25th wedding anniversaries.

A Golden Anniversary

B diamond Anniversary

C cốt tông Anniversary

D Silver Anniversary

Câu 7: My mother ------------ lớn the grocery store on Sunday mornings.

A go

B goes

C had gone

D went

Câu 8: Your ---------is the aniversary of the date on which you were born.

A wedding

B birthday

C congratulations

D party

Câu 9: Over fifty --------- were invited khổng lồ Mr. And Mrs. Brown’s wedding anniversary party.

A witnesses

B guests

C customers

D clients

Câu 10: While I -------------- my room, my grandmother ---------- my younger sister.

A tidied/ was teaching

B was tidying/ was teaching

C was tidying/ taught

D tidy/ teaches

Câu 11: Does Dr. Johnson mind -----------at home if his patients need his help?

A being called

B to lớn call

C to be called

D calling

Câu 12: The plants want ------------------daily.

A watering

B being watered

C to lớn be watered

D lớn water

Câu 13: She wanted --------home but the quái dị made her -------until she finished -------those contracts

A lớn go/ stay/ typing

B lớn go/ staying/ type

C go/ stay/ typing

D to go/ to lớn stay/ to type

Câu 14: Please don’t --------------- . Everything will be all right.

A make mistakes

B make sure

C make it

D make a fuss

Câu 15: If you only care about your interests và feelings, you are very ---------------------.

A loyal

B friendly

C selfish

D happy

Câu 16: Could you tell me some of your personal ----------- in life?

A packages

B complaints

C cottages

D experiences

Câu 17: “He got quite a lot of nice presents from his family, and one of them was a beautiful big drum.”

The word “presents” in this sentence can be replaced by ----------.

A things

B gifts

C sweets

D books

Câu 18: He was watched ------------- my briefcase.

A open

B to open

C being open

D opening

Câu 19: In spite of many changes in her life, she always remains -----------------to her political principles

A selfish

B unselfishness

C sympathy

D loyal

Câu 20: When we ----------- home, our parents ---------- out for lunch.

Xem thêm: Mua Đèn Led Hào Quang Phật Hoa Sen, Đèn Hào Quang Neon Sign Led Tượng Phật

A arrived/ had gone

B arrived/ went

C had arrived/ went

D arrived/ have gone

II. Lựa chọn MỘT từ tất cả trọng âm chính nhấp vào âm tiết tất cả vị trí không giống với đều từ còn lại.

Câu 21: A eager B golden C idol D affair
Câu 22: A together B celebrate C experience D embarrass

III. Chọn lời giải đúng độc nhất để ngừng đoạn văn sau.

Linda is seven years old today, & her parents hold a (23)---------------- for her. On the table there is a birthday (24) -------- which there are seven colourful (25) ------------sitting in the middle of the cake. People sing “Happy birthday” khổng lồ Linda. When they finish singing, she blows (26) ------------ the candles on the cake then she cuts the cake to lớn serve the guests. After that, she happily opens her birthday cards and (27)----------that her relatives & friends give her.

Câu 23: A birthday party

B house-warming party

C farewell các buổi party D wedding pary
Câu 24: A bread B caddy C sandwich D cake
Câu 25: A gifts B rings C candles D flowers
Câu 26: A off B over C out D down
Câu 27: A presents B complaints C parents D helicopters

VI. Chọn câu hoàn hảo nhất trong số các phương án đã cho.

Câu 28: while/ I/ open/ letter/ telephone/ ring

A While I had opened the letter, the telephone rang

B While I was opening the letter, the telephone rang

C While I opened the letter, the telephone rang

D While I was opening the letter, the telephone was rung

Câu 29: they/ invite/ stay/ in Florida

A They invited me stay with them in Florida.

B They invited me staying with them in Florida.

C They invited lớn stay with them in Florida.

D They invited me to stay with them in Florida.

V. Lựa chọn MỘT từ bao gồm phần gạch men chân được phạt âm khác với phần lớn từ còn lại

Câu 30: A children B church C change D machine
Câu 31: A monitor B month C monkey D money
Câu 32: A husband B hold C happy D hour

VI. Hãy khẳng định một lỗi sai trong số các từ/cụm từ được gạch bên dưới chân làm việc mỗi câu sau.

Câu 33: I expected (A) lớn admit (B) to the (C) school, but I wasn’t (D).

Câu 34: After she buys (A) herself (B) a (C) new motorbike, she sold (D) her old one.

Câu 35: She said the (A) letter was personal (B) và wouldn’t (C) let me lớn read (D) it

VII. Đọc kỹ đoạn văn sau với chọn phương pháp đúng (ứng cùng với A hoặc B, C, D) cho 5 câu sau.

MISSING THE TRAIN

The train I was travelling on was already half an hour late. I had arranged to arrive in Vienna at 7.15 in time lớn catch the 7.25 train to Paris, but there was no hope of that now. I explained the situations to lớn the ticket collector who advised me to lớn get off two stops before Vienna Central Station and take a taxi. When the time came, he even helped me with my luggage. He wished me good luck as I jumped off, & a few minutes late I was racing towards the centre of the đô thị in a taxi. It was almost 7.25 when we stopped outside the station, paid the driver quickly, seized my bags and hurried inside. “Paris train?” was all I had time khổng lồ say khổng lồ the first official I saw. You could imagine my disappointment when he pointed lớn a train that was just moving out of the station at great speed!

Câu 36: What does the word “seized” in this passage mean?

A. Left

B. Threw

C. Took

D. Dragged

Câu 37: Who helped the writer with his luggage?

A. The taxi driver

B. The train driver

C. The ticket collector

D. A passenger

Câu 38: Which of the following sentences is NOT true?

A The writer got off the train before reaching Vienna Centre Station.

B The writer wanted khổng lồ catch the 7.25 train khổng lồ Paris.

C The train the writer was travelling lớn Vienna was thity minutes late.

D Finally, the writer caught the train to Paris at 7.25.

Xem thêm: Hội Tụ Những Tình Khúc Vượt Thời Gian "Đỉnh" Nhất, Hội Tụ Những Tình Khúc Vượt Thời Gian Đỉnh Nhất

Câu 39: How did the writer arrive at Vienna Centre Station?

A. By train

B. By bus

C. By car

D. By taxi

Câu 40: What time had the writer arranged to lớn arrive in Vienna?

A. At 7.30

B. At 7.00

C. At 7.15

D at 7.25

ĐÁP ÁN

1 - A 2 - C 3 - A 4 - B 5 - B 6 - D 7 - B 8 - B 9 - B 10 - B
11 - A 12 - C 13 - A 14 - D 15 - C 16 - D 17 - B 18 - B 19 - A 20 - A
21 - D 22 - B 23 -A 24 - D 24 - C 26 - C 27 - A 28 - A 29 - D 30 - D
31 - A 32 - D 33 - D 34 - A 35 - C 35 - C 37 - C 38 - C 39 - D 40 - C

Trên đó là Đề thi tiếng Anh lần 1 học kì 2 lớp 11 có đáp án. Mời thầy cô đọc thêm nhiều tư liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 cả năm không giống như: Để học giỏi Tiếng Anh lớp 11, bài xích tập giờ Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học tập kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên kiếm tìm Đáp Án.