Cho hỗn hợp x gồm ch4 c2h4 c2h2

     

Câu hỏi: Cho các thành phần hỗn hợp X có CH4, C2H4, C2H2. Mang 8,6 gam X chức năng hết với dung dịch brom (dư) thì cân nặng brom làm phản ứng là 48 gam. Phương diện khác, nếu mang đến 13,44 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí X công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Xác suất thể tích của CH4 gồm trong X là

A. 50%

B. 20%

C. 25%

D. 40%

Lời giải:

Đáp án đúng: A. 50%

Hớng dẫn giải:

Trong 8,6g X chứa a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4

+) mhh X = PT(1)

+) nBr2 làm phản ứng = nπ trong X = nC2H4 + 2.nC2H2 => PT(2)

+) nC2Ag2 = nC2H2 => %nC2H2 trong X 

=> trong 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => PT(3)

Trong 8,6g X chứa a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4 

mhh X = 28a + 26b + 16c = 8,6 (1)

nBr2 bội nghịch ứng = nπ trong X = nC2H4 + 2.nC2H2 => a + 2b = 0,3 (2)

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3


nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 vào X = 0,15/0,6 = 25%

=> trong 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => b = 25%.(a + b + c) (3)

Từ (1), (2) và (3) => a = 0,1; b = 0,1; c = 0,2

Hãy để Top giải thuật ôn lại cho các bạn những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về những dạng bài tập của ankin nhé!


Mục lục câu chữ


1. Ankin + AgNo3/Nh3


2. Lấy ví dụ minh họa và bài tập về Ankin + AgNo3/NH3


1. Ankin + AgNo3/Nh3

- Chỉ có ank-1-in hoặc các chất có link ba đầu mạch mới tất cả phản ứng với AgNO3/NH3.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm ch4 c2h4 c2h2

- Tổng quát:

CnH2n-2 + xAgNO3 + xNH3 → CnH2n-2-xAgx↓ + xNH4NO3.

CxHy + aAgNO3 + aNH3 → CxHy-aAga↓ + aNH4NO3.

Chú ý:

+ nankin = n↓ ⇒ m↓ = mankin + 107.n↓.a.

+ trọng lượng bình đựng AgNO3/NH3 tăng bằng trọng lượng ankin bội nghịch ứng.

+ Để tái chế tạo lại ankin ta mang lại ↓ bội phản ứng với HCl.

+ Anken và ankan không có phản ứng này.

*

2. Lấy ví dụ minh họa và bài xích tập về Ankin + AgNo3/NH3

Ví dụ: Một tất cả hổn hợp khí (X) bao gồm 1 ankan, 1 anken và 1 ankin tất cả V =1,792 lít (ở đktc) được phân thành 2 phần bằng nhau:

+ Phần 1: cho qua dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo ra 0,735 g kết tủa cùng thể tích láo hợp giảm 12,5%

+ Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ thành phầm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy tất cả 12 gam kết tủa.

Xem thêm: Một Người Đứng Ở Sân Ga Thấy Toa Thứ Nhất Của Đoàn Tàu Đang Tiến Vào Ga Qua Trước Mặt Mình Trong 5S

Xác định CTPT của các hiđrocacbon và %V các chất trong X biết ankan và anken bao gồm cùng số C?

Hướng dẫn:

Số mol ba chất trong X: nX = 0,08 mol⇒ số mol X trong 1 phần là: n = 0,04 mol

Thể tích tất cả hổn hợp phần 1 sút 12,5% ⇒ Số mol ankin trong những phần là nankin = 0,04.0,125 = 0,005 mol. Trường hợp X là axetilen thì cân nặng kết tủa là 1,2 gam (trái với trả thiết)

+ Pư cùng với AgNO3/NH3 ta có:

CnH2n-2 + AgNO3 + NH3 → CnH2n-3Ag↓ + NH4NO3.

Mol:0,005 0,005

⇒ 0,005(14n + 105 ) = 0,735 ⇒ n = 3 ⇒ ankin là propin

+ Số mol CaCO3 : nCaCO3 = 0,12 mol ⇒ Số Ctb = 3 ⇒ nhị chất còn lại là propan với propen.

Bài 1: Dẫn V lít (đktc) axetilen qua hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy thu được 60 gam kết tủa. Quý hiếm V là:

A. 5,6 lit B. 11,2 lit C. 2,8 lit D. 10,11 lit

Hướng dẫn giải:

n↓ = 60/240 = 0,25 mol ⇒ naxetilen = 0,25.22,4 = 5,6 lít

Bài 2: Dẫn 10,8 gam but-1-in qua dd AgNO3/NH3 dư, sau bội nghịch ứng thu x gam kết tủa. Quý hiếm của x là

A. 26,8g B. 16,1g C. 53,6g D. 32,2g

Hướng dẫn giải:

nankin = 10,8/54 = 0,2 mol; n↓ = 0,2 mol ⇒ x = 0,2 .161 = 32,2 g

Bài 3: Dẫn 6,72 lít một ankin X qua hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy thu được 44,1g kết tủa. CTPT của X là:

A. C2H2. B. C3H4.  C. C5H8. D. C4H6.

Hướng dẫn giải:

nX = 0,3 mol ⇒ Mkết tủa = 44,1/0,3 = 147 ⇒ ankin là C3H4.

Bài 4: Dẫn 11,2 lít hh khí X (gồm axetilen và propin) vào dd AgNO3/NH3 dư (các phản ứng xẩy ra hoàn toàn), sau bội phản ứng nhận được 92,1 gam kết tủa. % số mol của axetilen vào X là.

A.70% B. 30% C. 60% D. 40%

Hướng dẫn giải:

gọi số mol của axetilen cùng propin thứu tự là: x cùng y mol; x + y = 0,5 mol; 240x + 147y = 92,1 ⇒ x = 0,2 và y = 0,3 ; %naxetilen = 0,2.100%/0,5 = 40%

Bài 5: Hỗn thích hợp X có propin cùng ankin A gồm tỉ lệ mol 1:1. Mang 0,3 mol X tính năng với dd AgNO3/NH3 dư thu được 46,2 gam kết tủa. Vậy A là:

A. Axetilen B. But-2-in. C. But-1-in.  D. Pent-1-in.

Hướng dẫn giải:

npropin = nA = 0,15 mol; m↓ = 0,15.147 + m↓A ⇒ m↓A = 46,2 – 22,05 = 22,05 ⇒ M↓ = 22,05/0,15 = 161 ⇒ ankin A là: C4H6 (but-1-in)

Phản ứng cộng brom, clo

*

Bài 6: Khi mang đến brom hóa hoàn toàn 0,3 mol lếu láo hợp có một ankin và một anken đề nghị vừa đủ 0,4 mol Br2. Thành phần xác suất về số mol của ankin trong các thành phần hỗn hợp là:

A. 75% B. 25% C. 33,33% D. 66,67%

Lời giải

Gọi số mol anken là a,số mol ankin là b.

Xem thêm: Mặt Đối Lập Là Gì? Ví Dụ Về Mặt Đối Lập Của Mâu Thuẫn Ví Dụ Về Mặt Đối Lập

ta có: nanken = nbrom ; nankin = nbrom

a + b = 0,3 , a + 2b = 0,4

Giải hệ gồm 2 phương trình bên trên ta được:

a = 0,2 mol

b = 0,1 mol

=> % số mol ankin = 0,1.100/0.3 = 33,33%

Bài 7: cho 5,6 lit C2H4 tác dụng cùng với 7,84 lit H2, xt Ni, to thu được tất cả hổn hợp A. Mang lại A lội qua bình đựng hỗn hợp Brom toàn diện thấy tất cả m gam Brom thâm nhập phản ứng.Tính m biết hiệu suất phản ứng Hiđro hóa anken là 80%.