CHO 3 SỐ CÓ TỔNG BẰNG 210

     

cho 3 so co tong la 210 biet rang 6/7do thu nhat bang 9/11 so thứ 2 và bằng 2/3 số thứ 3 vậy số lớn nhat trong 3 so là


*

cho 3 so co tong la 210, biet rang 6/7 so thu nhat bang 9/11 so thu nhì va bang 2/3 so thu ba, tim so lon nhat trong cha so


*

cho 3 số có tổng là 210. 6/7 số thứ nhất thì bằng 9/11 số thứ nhị và bằng 2/3 số thứ ba. Tìm số thứ nhất

Ta gồm : 6/7 số trước tiên = 9/11 số đồ vật hai = 2/3 số thứ tía hay

18/21 số thứ nhất = 18/22 số vật dụng hai = 18/27 số thứ ba hay

1/21 số đầu tiên = 1/22 số thiết bị hai = 1/27 số trang bị ba

Ta bao gồm sơ thiết bị :

ST1 : |---|---|---| 21 phần |---|

ST2 : |---|---|---| 22 phần |---|---|

ST3 : |---|---|---| 27 phần |---|---|---|---|---|---|---|

Số thứ nhất là :

210 : ( 21 + 22 + 27 ) x 21 = 63

Số máy hai là :

210 : ( 22 + 21 + 27 ) x 22 = 66

Số thứ ba là :

210 - 63 - 66 = 81

Đáp số : .......Bạn đã xem: mang đến 3 so co tong la 210 biet rang 6/7do thu nhat bang 9/11 so thứ 2 và bằng 2/3 số thứ 3 vậy số lớn nhat vào 3 so là

Trọn tửsố bình thường , ta tất cả :

6/7 = 18/21

9/11 = 18/22

2/3 = 18/27

Vậy 18/21 số thứ nhất bằng18/22 số máy hai cùng bằng18/27 số thứ bố .

Bạn đang xem: Cho 3 số có tổng bằng 210

Theo bài ra ta gồm sơđồ:

Số đầu tiên : 21phần bằng nhau

Số thứ hai : 22 phần bằng nhau

Số máy 3 : 27 phần bằng nhau

Theo sơđồ , tổng thể phần đều bằng nhau là :

21 + 22 + 27 = 70 ( phần )

Số đầu tiên là :

210 : 70 x 21 = 63

Số sản phẩm công nghệ hai là :

210 : 70 x 22 = 66

Số thứ tía là :

210 - ( 63 + 66 ) = 81

Tìm 3 số có tổng bằng 210,biết 6/7 số thứ nhất bằng 9/11 số thứ hai và bằng 2/3 số thứ ba.

Xem thêm: Vật Lý 7 Bài 25: Hiệu Điện The Là Gì Vật Lý 7, Hiệu Điện The Là Gì Vật Lý 7

=> 18/21 số đầu tiên = 18/22 số thứ hai = 18/27 số máy ba

=> Số trước tiên là 21 phần , số vật dụng hai là 22 phần , số thứ ba là 27 phần như thế

Tổng số phần cân nhau là : 21 + 22 + 27 = 70 ( phần )

Số trước tiên là : 210 : 70 x 21 = 63

Số thứ hai là : 210 : 70 x 22 = 66

Số thứ tía là : 210 : 70 x 27 = 81

Đáp số : 63 , 66 , 81

Gọi a là số trang bị nhất, b là số đồ vật 2, c là số trang bị 3. Theo đề bài bác ta có:a + b + c = 210 (1)và 6/7.a = 9/11.b = 2/3.c6/7.a = 2/3.c => a = 7c/9 (2)9/11.b = 2/3.c => b = 22c/27 (3)Thế (2), (3) vào (1) ta được: 7c/9 + 22c/27 + c = 210=> 21c + 22c + 27c = 5670=> 70c = 5670=> c = 81

Tim 3 so co tong bang 210 , biet rang (frac67)so thu nhat bang(frac911)so thu 2 va bang(frac23)so thu 3

Đổi 6/7=18/21;9/11=18/22;2/3=18/27

Ta bao gồm sơ đồ:

Số sản phẩm công nghệ nhất:/-----------/ 21 phần

Số thứ hai:/------------/ 22 phần } 210

Số máy ba:/-----------------/ 27 phần

Tổng số phần bởi nhau:

21+22+27=70 phần

Số trước tiên là:

210:70x21=63

Số thứ hai là:

210:70x22=66

Số thứ cha là:

Đáp/Số: Số thứ nhất là 63

Số vật dụng hai là 66

Số thứ cha là 81

 

doi 6/7=18/21 9/11=18/22 2/3=18/27

so thu 1 la

210:(21+22+27)x21=63

so thu 2 la

210:(21+22+27)x22=66

so thu 3 la

k nha

câu 4 Tìm 3 số có tổng là 210, biết rằng(frac67)số thứ nhất bằng(frac911)số thứ nhị và bằng(frac23)số thứ ba.

Xem thêm: Web So Sánh Giá Giữa Các Siêu Thị Mắc Hơn Hàng Chợ, 'Loạn' Giá Hàng Hóa Tại Các Siêu Thị

trọn tử số thông thường là 18 ta có:

6/7=18/21,, 9/11=18/22;2/3=18/27

vậy ta gồm :18/21bawngf 18/22 số thứ 2 và bằng 18/27 số thiết bị ba

Tổng số phần đều bằng nhau là:21+22+27=70

Số thứ nhất là:210:70 x 21=63

Số trang bị hai là:210:70 x22= 66

Số thứ cha là:210-(63+66)=81

đáp số :...................

1,Tìm tía số có tổng là 210,biết 6 phần 7số thứ nhất= 9 phần 11 số thứ nhì và= 2 phần 3 số thứ 3

6/7 = 18/21 ; 9/11 = 18/22 ; 2/3 = 18/27

Tổng số phần đều bằng nhau là:

21 + 22 + 27 = 70 phần

Số đầu tiên là:

210 : 70 x 21 = 63

Số sản phẩm hai là:

210 : 70 x 22 = 66

Số thứ cha là:

210 - 63 - 66 = 81

Đáp số : 63 ; 66 ; 81

Ta có:

6/7 số trước tiên = 9/11 số sản phẩm hai = 2/3 số sản phẩm công nghệ ba

=> số thứ nhất = 2/3 : 6/7 = 7/9 số sản phẩm ba; số lắp thêm hai = 2/3 : 9/11 = 22/27

Lại có: số thứ nhất + số sản phẩm công nghệ hai + số thứ ba = 210

=> 7/9 số thứ ba + 22/27 số thứ cha + số thứ cha = 210

=> số thứ ba x (7/9 + 22/27 + 1) = 210

=> số thứ ba x 70/27 = 210

=> số thứ cha = 210 : 70/27 = 81

=> số đầu tiên = 81 x 7/9 = 63

=> số trang bị hai = 81 x 22/27 = 66

6/7 = 18/21 ; 9/11 = 18/22 ; 2/3 = 18/27

Tổng số phần đều bằng nhau là:

21 + 22 + 27 = 70 phần

Số đầu tiên là:

210 : 70 x 21 = 63

Số sản phẩm công nghệ hai là:

210 : 70 x 22 = 66

Số thứ bố là:

210 - 63 - 66 = 81

Đáp số : 63 ; 66 ; 81

Tim so teo 2 chu so biet rang tong hai chu so cua so vị bang 9 va neu lay chu so thu nhat chia cho chu so thu nhì thi duoc thuong la 3 va so du la 1