Cho 21g hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic

     
*Bạn đang xem: Cho 21g hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học 12 tiếng Anh 12
vật dụng lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12


Xem thêm: Phân Tích Khổ Cuối Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính (10 Mẫu)

Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ Anh 11 vật dụng lí 11

Câu hỏi mang đến 21 gam lếu láo hợp có glyxin với axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X đựng 27,6 gam muối. Mang lại X tính năng với hỗn hợp HNO3 dư, nhận được dung dịch chứa m gam muối. Cực hiếm của m là:

A 44,65B 53,10C 33,50D 52,8

Phương pháp giải:

1 mol –COOH phản bội ứng chuyển thành 1 mol –COONa thì tăng 22 gam

→ nCOOH = (27,6 - 21) : 22 = 0,3 mol

Ta có: nNaOH = n-COOH = 0,3 mol

Ta tất cả hệ: 75.nGly + 60.naxit axetic = 21

nGly + naxit axetic = 0,3 mol

Giải hệ ta có: nGly; naxit axetic

→ mmuối = mHOOCCH2NH3NO3 + mNaNO3
Xem thêm: So Sánh Thị Tộc Và Bộ Lạc ? So Sánh Bầy Người Nguyên Thủy Thị Tộc Và Bộ Lạc

Lời giải bỏ ra tiết:

1 mol –COOH phản ứng gửi thành 1 mol –COONa thì tăng 22 gam

→ nCOOH = (27,6 - 21) : 22 = 0,3 mol

Ta có: nNaOH = n-COOH = 0,3 mol

Ta bao gồm hệ: 75.nGly + 60.naxit axetic = 21

nGly + naxit axetic = 0,3 mol

Giải hệ ta có: nGly = 0,2 mol; naxit axetic = 0,1 mol

→ mmuối = mHOOCCH2NH3NO3 + mNaNO3 = 0,2.138 + 0,3.85 = 53,1 gam

Đáp án B


Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép ankhanhtech.com.vn giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.