CÂU GIÁN TIẾP ĐẶC BIỆT

     

Câu trực tiếp cùng câu con gián tiếp (Reported Speech) là một trong những kết cấu ngữ pháp cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh. Cách biến hóa từ câu trực tiếp quý phái câu loại gián tiếp và ngược lại khá phức tạp, yên cầu người học chuyên đề câu trực tiếp với câu loại gián tiếp bắt buộc mức độ triệu tập cao độ và kỹ năng vận dụng vào các bài tập để ghi nhớ xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Câu gián tiếp đặc biệt

Trong bài học này, với ankhanhtech.com.vn bọn họ sẽ được hệ thống hóa cụ thể về khái niệm, cách đổi khác sử dụng và các loại câu tường thuật phổ biến trong giờ Anh nhé.

A. Có mang câu tường thuật

Câu tường thuật là câu thuật lại tiếng nói trực tiếp.

Lời nói thẳng (direct speech): là mô tả lại đúng đúng chuẩn điều ai này đã nói (còn hotline là trích dẫn). Vẻ ngoài của câu khẩu ca trực tiếp sẽ tiến hành đặt trong vệt noặc kép.

Ví dụ: She said ” He is so handsome”. Theo đó, câu "He is so handsome" là tiếng nói trực tiếp tuyệt câu trực tiếp.

Lời nói con gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là tường thuật lại lời đang nói của một người khác bên dưới dạng loại gián tiếp, không sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Lylys said: ”I want khổng lồ go home” -> Lylys said she wanted to go trang chủ là câu con gián tiếp (indirect speech).

Khi bọn họ sử dụng câu con gián tiếp, họ thường nói đến quá khứ, vì vậy dạng tự của hễ từ vào câu cũng được chia ngơi nghỉ quá khứ.

IELTS Grammar: gắng trọn kiến thức câu con gián tiếp (Reported Speech)

B. Biến đổi câu trực tiếp quý phái câu con gián tiếp

Khi chuyển từ một khẩu ca trực tiếp sang loại gián tiếp khá 1-1 giản, họ chỉ cần thực hiện đúng ngôn từ tường thuật và hạ đụng từ xuống một cấp cho quá khứ, đại trường đoản cú được chuyển đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, cần xem xét một số sự việc sau:

Nếu hễ từ trần thuật (reporting verb) phân tách ở những thì hiện nay tại họ giữ nguyên thì (tense) của rượu cồn từ chính, đại từ chỉ định và hướng dẫn và những trạng từ bỏ chỉ vị trí chốn cũng như trạng tự chỉ thời gian cần được đưa theo các dạng khác khi chuyển từ câu trực tiếp lịch sự câu gián tiếp.Ví dụ:He says: “I’m going to lớn Quang Binh next week.”⇒ He says he is going khổng lồ Quang Binh next week.

Nếu cồn từ trần thuật (reporting verb) của một câu vẫn ở thì vượt khứ thì phải lùi cồn từ chính về thừa khứ một bậc khi chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang khẩu ca gián tiếp (indirect / reported speech) theo một số quy tắc bên dưới đây:

Rule (Quy tắc)

Direct speech (Trực tiếp)

Reported speech (Gián tiếp)

1. Tenses

(Thì)

Present simple (V/Vs/es)Hiện tại đơn

Past simple (Ved)Quá khứ đơn

Present progressive (is/am/are+Ving)Hiện tại tiếp diễn

Past progressive (was/were+Ving)Quá khứ tiếp diễn

Present perfect (have/has+VpII)Hiện tại hoàn thành

Past perfect (had+VPII)Quá khứ trả thành

Past simple (Ved)Quá khứ đơn

Past perfect (had +VpII)Quá khứ hoàn thành

Past progressive (was/were +Ving)Quá khứ tiếp diễn

Past progressive/Past perfect progressive (had +been +Ving)Quá khứ tiếp diễn / thừa khứ ngừng tiếp diễn

Past perfectQuá khứ hoàn thành

Past perfectQuá khứ hoàn thành

Future simple (will +V)Tương lai đơn

Future in the past (would +V)Tương lai trong vượt khứ

Near future (is/am/are +going to+V)Tương lai gần

Was/were +going to lớn +V

2. Modal verbs(Động tự khuyết thiếu)

CanMayMust

CouldMightMust/Had to

3. Adverb of place(Trạng tự chỉ khu vực chốn)

ThisThat

ThatThat

These

Those

Here

There

4. Adverb of time(Trạng tự chỉ thời gian)

Now

Then

Today

That day

Yesterday

The day before/ the previous day

The day before yesterday

Two days before

Tomorrow

The day after/the next (following) day

The day after tomorrow

Two days after/ in two days’ time

Ago

Before

This week

That week

Last week

The week before/ the previous week

Last night

The night before

Next week

The week after/ the following week

5.Subject/Object(Chủ ngữ/tân ngữ)

I / me

She, he /Her, him

We /our

They/ them

You/you

I, we/ me, us

NOTE: Khi hoạt động từ các bạn chỉ phải nhớ lấy đụng từ gần chủ ngữ nhất giảm đi 1 cột tức là:

Động từ sinh sống cột 1 thì giảm sút cột 2, ( lưu giữ thêm ed khi không hẳn là đông trường đoản cú bất quy tắc)Động từ cột 2 thì bớt thành cột 3Động từ cột 3 thêm had phía trước

Tuy nhiên, cần chăm chú một số trường hợp sau đây không giảm thì hễ từ:

Nói về chân lý, sự thật.Thì vượt khứ hoàn thành.Trong câu gồm năm xác định.Các câu có kết cấu sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF các loại 2, 3 .

*

Câu tường thuật là một trong những ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong giờ Anh

C. Các loại câu tường thuật thông dụng trong giờ đồng hồ Anh

1. Câu tường thuật sinh sống dạng câu đề cập

S + say(s)/said + (that) + S + V

says/say to + O -> tells/tell + Osaid lớn + O ->told+O

Eg: He said khổng lồ me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.

2. Câu tường thuật sống dạng câu hỏi

a.Yes/No questions:

S+asked/wanted to know/wondered+if/wether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.

b.Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted khổng lồ know/wondered + Wh-words + S + V.

says/say lớn + O -> asks/ask + Osaid to lớn + O -> asked + O

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

3. Câu tường thuật sinh hoạt dạng câu mệnh lệnh

a.Khẳng định: S + told + O + to-infinitive

Ex: "Please wait for me here, Mary".

Tom said -> Tom told Mary to lớn wait for him there.

b.Phủ định: : S + told + O + not to-infinitive

Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said lớn us. –>The teacher told us not khổng lồ talk in class.

D. Một số trong những dạng câu tường thuật sệt biệt

a.SHALL/ WOULD dùng để mô tả đề nghị, lời mời

Tom asked: "Shall I bring you some tea?"

-> Tom offered lớn bring me some tea.

Tom asked: "Shall we meet at the theatre?"

-> Tom suggested meeting at the theatre.

b.WILL/ WOULD/ CAN/ COULD cần sử dụng để diễn tả sự yêu thương cầu

Tom asked: "Will you help me, please?'"

-> Tom asked me khổng lồ help him.

Jane asked Tom: "Can you xuất hiện the door for me, Tom?"

-> Jane asked Tom to xuất hiện the door for her.

E. Các cấu trúc câu gián tiếp nâng cao

Trong phần này bắt buộc nhớ cách thực hiện của giới tự sau động từ, những dạng động từ Ving giỏi To V với nhận dạng những loại câu phụ thuộc vào sắc thái nghĩa.

1. Câu con gián tiếp cùng với WARN: Cảnh báo

S+ warned+ sb+ khổng lồ V/ not lớn V + O

Hoặc S + Warned sb against Ving: lưu ý ai làm (không làm) gì

Ex: “Don’t play ball near the restricted area.” I said khổng lồ the boy

--> I warned the boy not to play ball near the restricted area / against playing ball near the restricted area

2. Câu gián tiếp với ADVICE: Lời khuyên

S+ should/had better/ought lớn + V

If I were you, I would + V...

Why dont you + V.

-->S +advised+sb+to Vo/not to Vo khuyên nhủ ai kia nên( tránh việc ) có tác dụng gì

Ex: "You should drink more water" The doctor said khổng lồ her

--> The doctor advised her to drink more water

"If I were you, I wouldnt buy that book" my friend said

--> My friend advised me not khổng lồ buy that book

3. Câu gián tiếp với PROMISE : Lời hứa

S+ will/won't + V

-->S +promised+sb+to + V / not khổng lồ V: hứa có tác dụng gì

Ex: " I will never bởi this again " He said khổng lồ her

--> he promised her not to vị that again

4. Câu loại gián tiếp với INVITE: Lời mời

S+ invited sb+ to V/ to+danh từ/danh tự (địa điểm): mời ai đó làm cái gi hoặc mang đến đâu

Ex: Ann said: “Come to lớn my place whenever you are free.”

→ Ann invited me lớn come to her place whenever I was free.

5. Câu gián tiếp với THREATEN: Đe dọa

S+ threatened (sb)+to V/ not to V : nạt doạ (ai) làm gì

Ex: He said " I will kill you if you dont vày that "-

--> He threatened to lớn kill me if I didnt vì chưng that

6. Câu gián tiếp cùng với SUGGEST: Lời đề nghị

Shall we+ V....

Let's+ V...

How/What about+ Ving....

Why dont we + V ..

-->S+ suggested+ Ving= S+ suggested+ that+ S+ should/shouldn't+ Vđề nghị làm gì hoặcd diều gì nên đc làm

Ex: " Why don’t we go out for a walk?” said the boy.

→ The boy suggested going out for a walk

7. Câu con gián tiếp với EXCLAIM: Câu cảm thán

How+adj+S+tobe!

What+a/an+adj+DT!

--->S+exclaimed + that+ S+ V(lùi thì) + O

Ex: He said, “What a lovely garden they have!"

--> He exclaimed that they had a lovely garden.

"How dreadful!" (Đáng hại quá!)

--> He exclaimed that it was dreadful.

8. Câu gián tiếp với WISH: mong chúc

S+ wished+ sb+ (a/a) + adj+DT: chúc ai đó có được điều gì

Ex: " Have a happy birthday" she said

-> she wished me a happy birthday

9. Câu con gián tiếp với CONGRATULATE: Chúc mừng

S+ congratulated+ sb + a/an+ adj+ DTOr S+ congratulated+ sb+ on+ Ving : chúc mừng ai vì điều gì

Ex: “I’m happy khổng lồ know that you win the game. Congratulations!”, Jim said lớn Mary.

--> Jim congratulated Mary on winning the game

*

Các kết cấu câu con gián tiếp nâng cao

10. Câu loại gián tiếp với WELCOME: kính chào mừng, kính chào đón

S + welcomed + sb/st + to + địa điểm: mừng đón ai cho với ..

Ex: " Welcome to lớn my house , my dear " she said to her friend--> She welcomed her friend to lớn her house

11. Câu gián tiếp với ACCUSE : kết tội ai

S+ accused+ sb+ of (not)+ Ving

Ex: " You stole my xe đạp ". He said

--> He accused me of stealing / having stolen his bike

12. Câu loại gián tiếp với AGREE : đồng ý

S+ agreed+ to lớn V: đồng ý làm gì

Ex: Ann: " Would you wait half an hour.? "Tom: " All right"

=> Tom agreed lớn wait.

13. Câu loại gián tiếp cùng với ADMIT : vượt nhận

S+ admitted+ Ving: thừa nhận đã làm gì

Ex: “I’ve made the wall dirty” said one student

.–> One student admitted making the wall dirty.

14. Câu con gián tiếp với DENY: đậy nhận

S+ denied+ Ving: từ chối đã làm gì

Ex: Peter said: “I didn’t steal the painting.”

-> Peter denied stealing the painting.

Xem thêm: Đến Tháng Có Được Gội Đầu Không, Đến Tháng Có Nên Gội Đầu Không

15. Câu con gián tiếp cùng với REFUSE : từ chối

S+ refused+ khổng lồ V : từ chối làm gì

Ex: Ann: "Would you lend me another £50? "Tom: " No, I won’t lend you any more money" .

=> Tom refused khổng lồ lend her any more money.

16. Câu con gián tiếp với INSIST: cố định , năn nỉ nỉ

S+ insisted+ on+ Ving khăng khăng, nài nỉ làm cho gì.

Ex: Tom said “ Let me pay for myself.

=> Tom insisted on paying.

17. Câu gián tiếp với APOLOGISE : xin lỗi

S+ apologized+ to+ sb+ for(not)+ Ving xin lỗi ai vày làm (không làm) gì.

Ex: Ann said to lớn her boss: “I’m sorry I’m late”.

=> Ann apologized to her quái nhân for being late.

18. Câu loại gián tiếp cùng với DREAM: mơ ước

S+ dreamed of+ Ving luôn mơ về điều gì.

Ex: Daisy said: “I want lớn be a famous singer in the world.”

-> Daisy dreamed of being a famous singer in the world.

19. Câu con gián tiếp với ENCOURAGE : cồn viên, khích lệ

S+ encouraged + sb + khổng lồ VEx: “Try again” she said.

=> She encouraged me to try again.

20. Câu gián tiếp với PREVENT : phòng chặn

S+ prevented+ sb/st+ from+ Ving chống ai làm cái gi ,cái gì xảy ra

Ex: My mother said: "I cant let you use the phone."

--> My mother prevented me from using the phone.

21. Câu loại gián tiếp cùng với REPROACH: trách mắng

S+ reproached+ sb+ for+ Ving

Ex: " You should have finished the report by now” John told his secretary.

--> John reproached his secretary for not having finished the report.

22. Câu con gián tiếp với BLAME: đổ lỗi

S + blamed sb + For + Ving : đổ lỗi ai làm gì

Ex: " It was your fault. You didnt tell the truth " She said.

--> She blamed me for not telling the truth.

23. Câu gián tiếp với SUSPECT: nghi ngờ

S+ suspected sb of Ving : nghi ngại ai làm cho gì.

Ex: " I think He stole that oto " My friend said.

--> My friend suspected him of stealing that car.

24. Câu gián tiếp với OFFER: Gợi ý

Shall I help you...Can I ...-> S+ offered khổng lồ + V lưu ý làm gì mang đến ai

Ex: " Can I carry the bag for you " He said

--> he offered khổng lồ carry the bag for me

25. Câu gián tiếp cùng với REGRET: ân hận tiếc

S+ regretted + Ving : tiếc nuối đã có tác dụng gì

Ex: " I wish I had visited her" said He

--> He regretted not having visited/ visiting her

26. Câu loại gián tiếp cùng với COMPLAIN: Phàn nàn

S+ complained about + ST: phàn nàn điều gì

Ex: "You are always getting up late" My mother said

--> My mother complained about my getting up late

27. Câu gián tiếp cùng với REMIND: đề cập nhở

S + reminded sb + to lớn V: nhắc nhở ai làm gì.

Ex: “Don’t forget to lớn phone me this afternoon,” he said.

→ He reminded me to lớn phone him that afternoon.

28. Câu loại gián tiếp với CRITICISE: Phê bình

S+ Criticized sb + For + Ving: phê bình ai bài toán gì.

Ex: " You shoudnt have made that mistake " the quái dị said to me ( bạn lẽ ra không nên tạo ra lỗi kia ).

--> The trùm cuối criticized me for having made that mistake.

29. Câu loại gián tiếp cùng với THANK: Cảm ơn

S + Thanked SB for ST: cảm ơn ai bởi điều gì.

Ex: "Thank you very for your help" She said khổng lồ him.

--> She thanked him for his help.

30. Câu gián tiếp với CALL: gọi

S+ Called SB Something: gọi ai chính là gì.

Ex: “Liar!”

--> He called me a liar.

31. Câu gián tiếp với những dạng câu ghép (có 2 câu nói trong 1 dấu ngoặc kép)

Đối với những trường hợp đề xuất dùng liên từ để nối chúng lại; các liên từ thường được sử dụng là :Nếu 2 câu là nguyên nhân, tác dụng (quan hệ nhân quả) của nhau thì dùng: Because/ So….

“Don’t tell me to vì chưng that. I don’t lượt thích it “--> He asked me not to tell him to do that because he did not lượt thích it.

Nếu 2 câu chính là câu nói tiếp tục nhau (quan hệ nối tiếp) thì dùng: and added that : Và cấp dưỡng rằng

Ex: “ I miss my mother. I will visit her tomorrow.”

--> She said that she missed her mother và added that she would visit her the next day.

- giả dụ 2 câu không giống dạng nhau (không thuộc là câu phạt biểu, câu mệnh lệnh hay câu nghi vấn,...) thì câu đầu vẫn làm bình thường sau đó thêm and và rượu cồn từ tường thuật riêng của câu sau.

Ex: “This is my book. Don’t take it away.”

--> She said that was her book and told me not lớn take it away.

“Tomorrow is my birthday. Vị you remember that?”

--> She said that the next day was her birthday and asked me if I remembered that

Như vậy, ankhanhtech.com.vn đã giúp đỡ bạn hệ thống lại những kỹ năng và kiến thức cần ráng được về câu trực tiếp gián tiếp trong giờ đồng hồ Anh từ bỏ cơ bản đến nâng cao. Hy vọng, qua nội dung bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Reported Speech và luyện tập thật các để thành thạo biện pháp chuyển câu thẳng sang gián tiếp.

Xem thêm: Bảo Vệ Tài Nguyên Môi Trường, Bảo Vệ Môi Trường Là Trách Nhiệm Của Toàn Xã Hội

Các chúng ta cũng có thể tham khảo nhiều nội dung bài viết hữu ích không giống về phương thức học giờ Anh từ ankhanhtech.com.vn nhằm cùng nâng cao trình độ tiếng Anh của chính mình nhé! Chúc các bạn học tập hiệu quả.