Cách Tính Phần Trăm Để Vẽ Biểu Đồ Tròn

     
BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI thpt QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Vết hiệu nhận biết biểu đồ Tròn (địa lý)

 

b. Phương pháp vẽ biểu thiết bị Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-69)

" data-medium-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259" data-large-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=664" class="alignnone size-full wp-image-9817" src="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png" alt="T-69" width="664" height="768" srcset="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png 664w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=130&h=150 130w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259&h=300 259w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-69)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-58)

" data-medium-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300" data-large-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9723" src="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png" alt="T-58" width="796" height="760" srcset="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png 796w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=150&h=143 150w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300&h=286 300w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=768&h=733 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-58)" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-53)

" data-medium-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300" data-large-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9693" src="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png" alt="T-53" width="878" height="756" srcset="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png 878w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=150&h=129 150w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300&h=258 300w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=768&h=661 768w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-53)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300" data-large-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9676" src="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png" alt="T-50" width="798" height="760" srcset="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png 798w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=150&h=143 150w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300&h=286 300w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=768&h=731 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

c. Bí quyết nhận xét biểu đồ vật Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png" alt="T-57" width="760" height="758" srcset="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150&h=150 150w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

d. đa số lỗi thường gặp mặt khi vẽ biểu vật dụng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png" alt="T-34" width="932" height="768" srcset="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150&h=124 150w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300&h=247 300w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768&h=633 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-34)

e. đề xuất dùng thước đo % (không yêu cầu lấy % x 3,6o), tránh việc dùng thước đo độ

 

g. Ví dụ như minh họa rõ ràng biểu đồ gia dụng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-47)

" data-medium-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300" data-large-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9660" src="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png" alt="T-47" width="926" height="768" srcset="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png 926w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=150&h=124 150w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300&h=249 300w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=768&h=637 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-47)

" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-24)

" data-medium-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296" data-large-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9553" src="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png" alt="T-24" width="758" height="768" srcset="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png 758w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=148&h=150 148w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296&h=300 296w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-24)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-02)

" data-medium-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300" data-large-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9422" src="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png" alt="T-02" width="812" height="746" srcset="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png 812w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=150&h=138 150w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300&h=276 300w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=768&h=706 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-02)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-03)

" data-medium-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300" data-large-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9427" src="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png" alt="T-03" width="900" height="750" srcset="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png 900w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=150&h=125 150w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300&h=250 300w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=768&h=640 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-03)

 

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: ngàn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất bộc lộ cơ cấu diện tích s mặt nước ngọt với nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 và năm 2014.

Bạn đang xem: Cách tính phần trăm để vẽ biểu đồ tròn

Rút ra mọi nhận xét phải thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô bán kính nữa mặt đường tròn:

*Tính tổ chức cơ cấu (%):

Áp dụng cách tính như trên, ta được bảng kết quả đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích mặt nước ngọt với nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản

của Việt Nam, năm 2005 với năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng cơ cấu tổ chức 100% tương xứng nữa mặt đường tròn (1800).

-Do kia 1% tương ứng cung 1,80 của mặt đường tròn.

Xem thêm: Top 5 App Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề 4+, Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề 4+

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-21)

" data-medium-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300" data-large-file="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9536" src="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png" alt="T-21" width="1000" height="762" srcset="https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png 1000w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=150&h=114 150w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300&h=229 300w, https://ankhanhtech.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=768&h=585 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-21)

2.Nhận xét (và đối chiếu bảng số liệu):

Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản của việt nam từ 2005 – năm trước giảm từ bỏ 948,8 xuống 738,2 nghìn ha, năm năm trước giảm 1,3 lần năm 2005, cố kỉnh thể:

+Diện tích phương diện nước ngọt tăng: gấp 1,1 lần (308,5 ngàn ha đối với 288,2 nghìn ha)

+Diện tích khía cạnh nước mặn, lợ giảm: cấp 1,5 lần (660,6 ngàn ha so với 429,7 ngàn ha)

Về quy mô diện tích nước mặn, lợ luôn luôn cao hơn diện tích mặt nước ngọt, cố gắng thể:

+Năm 2005: vội vàng 2,3 lần (660,6 ngàn ha so với 288,2 nghìn ha)

+Năm 2014: vội vàng 1,4 lần (429,7 ngàn ha so với 308,5 nghìn ha)

Về cơ cấu:

+Đối với diện tích mặt nước ngọt:

-Nuôi cá chiếm phệ nhất: 97,7% cùng 98,2%, tăng 21,1 nghìn ha.

-Nuôi tôm (dưới 2%), nuôi láo hợp, thuỷ sản không giống (dưới 1%) chiếm rất nhỏ, ít đổi thay động.

+Đối với diện tích mặt mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm mập nhất: 80,0% và 84,5%, nhưng bớt 165,3 nghìn ha.

Xem thêm: Sữa Chua Hy Lạp Có Tác Dụng Gì, Những Lợi Ích Không Ngờ Tới Của Sữa Chua Hy Lạp

-Nuôi cá chiếm phần khá nhỏ, tăng nhanh: 26,8 ngàn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi lếu hợp, thuỷ sản khác chỉ chiếm khá, bớt nhanh: 92,4 nghìn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn chung, diện tích s mặt nước ngọt tăng khá, chiếm đa phần là diện tích s nuôi cá; đối với diện tích mặt nước mặn, lợ nhiều hơn thế nữa diện tích mặt nước ngọt, đã có xu hướng giảm và chiếm chủ yếu là diện tích s nuôi tôm.