Cách Dùng Thì Quá Khứ Hoàn Thành

     

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense) là một trong những thì quan trọng và mở ra nhiều trong số đề thi. Cùng 4Life English Center (ankhanhtech.com.vn) mày mò công thức và phương pháp dùng trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách dùng thì quá khứ hoàn thành

*
Thì quá khứ trả thành
3. Cách làm thì quá khứ kết thúc 4. Biện pháp dùng thì thừa khứ dứt 5. Biệt lập thì thừa khứ kết thúc và thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn 6. Một số trong những bài tập và đáp án về thì quá khứ ngừng

1. Định nghĩa thì quá khứ xong xuôi (Past Perfect Tense)

Thì vượt khứ hoàn thành (QKHT) sử dụng để diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành vi khác trong quá khứ. Hành động nào xẩy ra trước thì sử dụng thì QKHT. Hành động xảy ra sau thì cần sử dụng thì quá khứ đơn.

2. Dấu hiệu nhận thấy thì thừa khứ hoàn thành

Dấu hiệu nhận ra thì quá khứ hoàn thành là vào câu có những từ bên dưới đây:

Before, after, when by, by the time, by the kết thúc of + time in the past …Until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, …

Ví dụ: I had already seen the film but I decided to watch it again last night.

I was writing an thư điện tử when our computer broke down.

3. Bí quyết thì thừa khứ hoàn thành

*
Công thức thì thừa khứ trả thành

3.1. Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + had + V3

Trong đó: S (subject): chủ ngữ

Had: trợ động từ

V3: rượu cồn từ phân từ II (Quá khứ phân từ)

Ví dụ:

The storm destroyed the sandcastle that we had built.

The children collected the chestnuts that had fallen from the tree.

3.2. Thể che định

Cấu trúc: S + had not + VpII

Lưu ý: hadn’t = had not

Ví dụ:

The waiter brought a drink that I had not ordered.

She hadn’t ridden a horse before that day.

3.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Had + S + VpII?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

Xem thêm: Chỉnh Cấu Hình Bluestacks 4 Cho Máy Yếu, Cách Cài Đặt Bluestacks 4 Cho Máy Yêu

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + had + S + VpII +…?

Trả lời: S + had + VpII +…

Ví dụ:

Had she found a place lớn stay when she went lớn Boston?

Where had she lived before she moved lớn Chicago?

4. Phương pháp dùng thì vượt khứ trả thành

*
Cách sử dụng thì vượt khứ trả thành

4.1. Biểu đạt một hành động đã xảy ra và kéo dài đến một thời điểm cố định trong thừa khứ

By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.We had looked for her ring for two hours and then we found it in the bathroom.

4.2. Mô tả một hành động xảy ra trước 1 thời điểm một mực trong vượt khứ

He had never played football until last week.She had traveled around the world before 2010.

4.3. Miêu tả một chuyển động đã xảy ra và hoàn thành trước một hành vi khác trong quá khứ

When Hoa arrived at the theater, the film had started.Hoa hadn’t done her homework, so she was in trouble.

4.4. Mô tả sự thuyệt vọng về sự việc nào đó trong thừa khứ

I wish I hadn’t failed my exam last weekShe wishes she hadn’t punished her daughter.I wish I hadn’t spent so much money.

4.5. Thực hiện trong câu điều kiện loại 3 để miêu tả điều kiện không tồn tại thực trong quá khứ

If I had known my friend was in the hospital, I would have gone to see her.She would have come to the tiệc ngọt if she had been invited.

5. Riêng biệt thì quá khứ kết thúc và thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn

*
Phân biệt thì QKHT cùng thì QKHTTD

5.1. Về công thức

Quá khứ trả thành

S + had + V-3/ed +….S + hadn’t + V-3/ed +….Had + S + V-3/ed +….?How/ wh-… + had + S + V-3/ed +….?

Quá khứ xong tiếp diễn

S + had been + V-ing +….S + hadn’t been+ V-ing +….Had + S + been + V-ing +….?How/ wh-… + had + S + been + V-ing +….?

5.2. Về phong thái dùng

Quá khứ hoàn thành:

Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành vi khác trong thừa khứ.Dùng nhằm mô tả hành vi trước một thời gian xác minh trong thừa khứ.Được sử dụng trong câu đk loại 3 với câu điều ước diễn đạt ước muốn trái với thừa khứ.Trong câu có các từ: When, by the time, until, before, after.

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành vi khác trong vượt khứ (nhấn mạnh khỏe tính tiếp diễn).Diễn đạt một hành vi kéo dài thường xuyên đến một hành động khác trong vượt khứ.Trong câu có những từ: since, for, how long…

6. Một số trong những bài tập và đáp án về thì quá khứ hoàn thành

6.1. Bài tập 1

He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.They (come) …………….. Back home after they (finish) ………………… their work.When I came khổng lồ the stadium, the match (start) ………………………………….Last night, Peter (go) ………………….. Khổng lồ the supermarket before he (go) ………………… home.Before she (listen) ………………….. To music, she (do)……………………. Homework.

6.2. Bài tập 2

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before………………………………………………………………………………….David had gone home before we arrived. – After ……………………………………………………………………………….3.We had lunch then we took a look around the shops. – Before……………………………………………………………………………………………….After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….The light had gone out before we got out of the office. – When ……………………………………………………………………………………

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

hadn’t worn.had met.came – had finished.had startedhad gone – wentlistened – had done

Bài tập 2:

Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.After David had gone home, we arrived.Before we took a look around the shops, we had had lunch.By the time we started our work, she had explained everything clearly.When we got out of the office, the flight had gone out.

Xem thêm: An Khang Phú Quý Thái Thái Bình, Bách Lão Bá Niên Trường Trường Thọ

Hy vọng hồ hết điểm bao gồm trong thì vượt khứ hoàn thành vì chưng 4Life English Center (ankhanhtech.com.vn) tổng hợp sẽ giúp bạn chũm chắc ngữ pháp để áp dụng vào bài xích tập và trong những tình huống giao tiếp hằng ngày.