CÁCH DÙNG GIỚI TỪ IN ON AT

     

Cách dùng in on at thường xuyên gây nhiều nhầm lẫn với sự khó hiểu cho người học giờ đồng hồ Anh, nhất là những người mới bước đầu học về ngữ pháp tiếng Anh. Để thâu tóm cách cần sử dụng 3 giới trường đoản cú này một giải pháp thuần thục nhất, ankhanhtech.com.vn đã thiết kế trong nội dung bài viết này một bí quyết kĩ càng nhất tất cả thể. Mời bạn đọc tham khảo.

Bạn đang xem: Cách dùng giới từ in on at


In on at là gì?

Nghĩa của inTrong, ở, vị lẻ
Nghĩa của onTrên, gần
Nghĩa của atTại, ngơi nghỉ giữa, khi

Khi sử dụng tiếng Anh nói về thời hạn và địa điểm, có cha từ nhỏ thường xuất hiện: in, on với at. Những từ thịnh hành này được điện thoại tư vấn là giới trường đoản cú chỉ ra quan hệ giữa nhị từ vào câu hoặc những từ trong một câu. Một trong những giới trường đoản cú khá dễ dàng hiểu so với người học tập tiếng Anh lúc nó tất cả nghĩa trực quan như:

behind: phía sauover: trênunder: dướinext to: bên cạnh

Nhưng đều giới từ nhì chữ cái nhỏ này ngoài ra tạo ra sự nhầm lẫn về ngữ nghĩa trong quá trình sử dụng. Dưới đó là một vài quy tắc sẽ giúp đỡ bạn hiểu khi nào nên áp dụng in, on cùng at vào một câu. Để tế bào tả thời hạn và địa điểm, những giới từ trong, trên cùng đi từ phổ biến đến nắm thể.

*
*
*
*
*

Bài tập về cách dùng IN ON AT

Dạng 1: Điền in, on, at thứu tự vào các chổ trống thích hợp nhất 

Câu 1. ……. The morning/ afternoon/ evening.

Câu 2.……. January/ February/ March/ April/ May/ June/ July/ August/ September/ October/ November/ December.

Câu 3.……. Monday/ Tuesday/ Wednesday/ Thursday/ Friday/ Saturday/ Sunday.

Câu 4.……. Tet holiday.

Câu 5.……. Christmas.

Câu 6.……. 1990/1991/1992 (năm).

Câu 7.……. Monday afternoon.

Câu 8.……. The spring/ summer/ winter/ autumn.

Câu 9.……. The future.

Câu 10.……. Birthday party.

Câu 11.……. Noon/ breakfast.

Câu 12.……. 20th November 2000.

Câu 13. ……. 15th October.

Đáp án

Câu 1. InCâu 7. On
Câu 2. InCâu 8. In
Câu 3. OnCâu 9. In
Câu 4. OnCâu 10. At
Câu 5. AtCâu 11. At
Câu 6. InCâu 12. On
Câu 13. On 

Dạng 2: Điền in, on, at thứu tự vào những chổ trống thích hợp nhất

Câu 1. ……. The farm

Câu 2. ……. Airport

Câu 3. ……. The hospital

Câu 4. ……. The air

Câu 5. ……. Australia/ London/ France (đất nước).

Câu 6. ……. HaNoi/ Ho đưa ra Minh city

Câu 7. ……. School

Câu 8. ……. The sink/ bath.

Câu 9. ……. Work

Câu 10. ……. The concert

Đáp án

Câu 1. InCâu 6. In
Câu 2. AtCâu 7. At
Câu 3. InCâu 8. In
Câu 4. OnCâu 9. At
Câu 5. InCâu 10. At

Dạng 3: áp dụng in, on, at tương thích điền vào câu mang lại hoàn chỉnh

Câu 1. I currently live _____ 210 Ly Thai lớn Street, District 10, Ho chi Minh City.

√ Đáp án: At

Câu 2. Jane’s grandmother lives _____ a farm _____ Chicago và sometimes she goes there khổng lồ visit her.

√ Đáp án: On – in

Câu 3. Why did Luca move lớn work _____ our company?

√ Đáp án: At

Câu 4. There are many excellent students _____ Harvard University. Và that is also the desire of many students around the world.

√ Đáp án: At

Câu 5. There aren’t any good channels _____ TV right now so I think we should go to lớn the cinema.

√ Đáp án: On

Câu 6. My brother is married & lives _____ France so we rarely have time to meet each other.

√ Đáp án: In

Câu 7. Berry had a oto accident yesterday so you can now meet her _____ the hospital. Please liên hệ Berry’s relatives in advance.

√ Đáp án: At

Câu 8. open the page _____ 110 và follow the information it provides khổng lồ answer the board questions.

√ Đáp án: On

Câu 9. Me and Jane are cooking lớn prepare for Kate’s birthday buổi tiệc ngọt tonight & she is _____ the bathroom.

√ Đáp án: In

Câu 10. My sister was born _____ November 11, 2001 and she is only 1 year younger than me.

√ Đáp án: On

Câu 11. _____ the morning, my parents used to cycle around the park near my home. I sometimes go to the gym with them và have breakfast together.

√ Đáp án: In

Câu 12. I was born _____ South Korea but when I was 10 I moved to France and since then I have rarely visited my homeland.

Xem thêm: Giáo Ánlĩnh Vực Phát Triển Ngôn Ngữchủ Đề Tài : Hai Anh Em, Giáo Án Truyện Hai Anh Em Hay Nhất

√ Đáp án: In

Câu 13. Kris often has khổng lồ work overtime hours _____ night so his wife often brings late night food lớn his office.

√ Đáp án: At

Câu 14. My quái thú had a meeting with his partner _____ 3pm this afternoon, but I still can’t tương tác him until now.

√ Đáp án: At 

Câu 15. My sister’s wedding will be held _____ September 25 so our family has started preparing everything right now.

√ Đáp án: On

Câu 16. _____ my town area, there are many poor households & sometimes sponsors come to lớn help, donate for example rice, instant noodles, …

√ Đáp án: In

Câu 17. Pay attention lớn be _____ time tomorrow because we plan lớn meet a great partner.

√ Đáp án: On

Câu 18. Kenny plans to go lớn the US lớn study _____ February next year and I think maybe she will settle there for a long time.

√ Đáp án: In

Câu 19. There are a lot of watchmen protecting the celebrities _____ the concert so I can’t get my idol’s autograph.

√ Đáp án: At

Câu 20. There was a fallen tree lying horizontally _____ the road so traffic through the area was jammed for several hours.

√ Đáp án: On 

Câu 21. Look _____ the sky! Dawn is about to lớn appear. This is a beautiful và peaceful sight.

√ Đáp án: At

Câu 22. I dreamed of my lover _____ my dream và this made me feel really happy.

√ Đáp án: In

Câu 23. We need khổng lồ implement the project as soon as possible because there are many competing brands emerging _____ the market.

√ Đáp án: In

Câu 24. _____ this year’s holiday, our family plans to lớn have a trip abroad khổng lồ travel, và maybe Thailand, Singapore

√ Đáp án: On

Câu 26. Why don’t you have regular checkups _____ the hospital? I think it will be very necessary và help you take better care of yourself.

√ Đáp án: At

Câu 27. Jack is always the warmest, brave, most sincere man _____ my mind. No matter how he is, I will still love him.

√ Đáp án: In 

Câu 28. Tonight I will be staying at Kate’s house to help decorate the house _____ preparation for her mother’s birthday party.

√ Đáp án: In

Câu 29. Please prepare some cakes và candies _____ the reception desk.

√ Đáp án: On

Câu 30. I like to play the piano _____ the evening because it is very quiet _____ the moment & I can easily enjoy the melody.

√ Đáp án: In – at 

Câu 31. There are lots of cartoons _____ TV tonight so our kids can watch them while we prepare dinner.

√ Đáp án: On

Dạng 4: Trắc nghiệm sử dụng in on at

Câu 1. My husband is very busy because he usually works from Monday khổng lồ Saturday và sometimes _____ Sundays.

A. In

B. On

C. At

Câu 2. This building is expected lớn be built within 7 years and will start construction _____ September 22 next year.

A. On

B. In

C. At

Câu 3. I think everyone should write down their ideas on paper because it’s hard lớn hear people talking _____ the same time.

A. On

B. In

C. At

Câu 4. Every day after a tiring day, I would ride my bike around the lake khổng lồ relax and sip some coffee _____ the lake.

A. In

B. On

C. At

Câu 5. I completed the report myself _____ about 5 hours and then sent an thư điện tử to the leadership.

A. In

B. On

C. At

Câu 6. _____ 2003 Katy graduated with a bachelor’s degree from Harvard University & after about a year she was admitted lớn the Amazon company.

A. On

B.in

C. At

Câu 7. Pay attention lớn the dress code & attendance _____ work. This will shape your accountability and discipline.

A. On

B. In

C. At

Câu 8. _____ weekends, I used lớn play chess with my grandfather on the porch while my grandmother would prepare cake & tea.

A. In

B. On

C. At

Câu 9. My mother is 50 years old this year. She plans lớn retire for 3 years lớn go _____ vacation with my dad.

A. On

B. In

C. At

Câu 10. I can’t see you _____ 7 o’clock because I have an urgent meeting right now.

A. In

B. On

C. At

Câu 11. I think this book is quite easy to understand & has common words so I can read it _____ a day.

A. In

B. On

C. At

Câu 12. Because of the stormy weather, our flight to France will be delayed for 3 hours. I am expected to lớn be there _____ October 11.

A. On

B. In

C. At

Câu 13. Please type all this data into the file & send it khổng lồ Jack _____ 30 minutes because he is in urgent need of it.

A. On

B. In

C. At

Câu 14. Our company will have a tour in Vung Tau _____ September, so everyone should take advantage of finishing all tasks as soon as possible.

A. In

B. On

C. At

Câu 15. My younger sister excelled _____ the đứng top 1 of the English speaking contest and was awarded a full scholarship khổng lồ study in the Netherlands.

A. In

B. On

C. At

Câu 16. Jane lives _____ that building và sometimes I visit her house sometimes.

A. On

B. In

C. At

Câu 17. I have a dinner meeting with my girlfriend _____ 7pm tonight so if you have any questions please contact me after 9pm.

A. In

B. On

C. At

Câu 18. I just moved into London, so there is a lot to do and decorate. I have hung a picture which bought at auction _____ the wall.

A. On

B. In

C. At

Câu 19. Present these foods _____ the living room and add a bit of flowers or champagne.

A. On

B. In

C. At

Câu 20. There were two alarm clocks that rang _____ the same time so my whole family was awake.

A. In

B. On

C. At

Câu 21. Amit is too short to reach the book _____ the shelf over there. I think he should have the staff help him.

A. On

B. In

C. At

Câu 22. You’ve been drinking too much alcohol tonight so you shouldn’t drive _____ night. Because I’m không tính phí now, I’ll drive you home first.

A. In

B. On

C. At

Câu 23. We can buy some milk và flour khổng lồ make cakes _____ the supermarket, which is about 3 km away.

A. On

B. In

C. At

Câu 24. After a full meal, the mèo will lie down _____ the sofa & enjoy a restful sleep.

A. On

B. In

C. At

Câu 25. We have a proposal contract with the partner _____ the moment so you prepare some documents and follow me lớn meet them.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Hóa 9 Bài 4 : Một Số Axit Quan Trọng Sgk Trang 19

A. In

B. On

C. At

Hy vọng với bài hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng in on at làm việc trên đã giúp cho bạn có được những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản nhất về 3 giới từ thịnh hành này. Rất có thể phần giới tự trong giờ anh khá đa dạng chủng loại và phức tạp, nhưng nếu như bạn cần mày mò kĩ lưỡng hơn nữa thì các bài ở mức độ cơ phiên bản như cố này đề nghị nắm thật chắc. Chúc chúng ta học tốt, nhớ rằng để lại comment dưới bài viết để ankhanhtech.com.vn giúp cho bạn nhé.