Các bài tập về thì

     

Thì vượt khứ đối chọi trong giờ anh được học tập và luyện tập trong suốt công tác từ lớp 4 - lớp 8 và cả những kỳ thi quốc gia, chứng chỉ. Vày đó, các bạn cần luyện tiếp tục để nắm rõ ngữ pháp thì này. Bài viết hôm nay ankhanhtech.com.vn tổng hòa hợp 100+ câu có bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm online, tìm lỗi sai, wh question,... Gồm lời giải giúp đỡ bạn học tốt.

Bạn đang xem: Các bài tập về thì

Tóm tắt ngữ pháp thì quá khứ đơn

Định nghĩa: Thì vượt khứ đơn biểu đạt 1 sự việc, hành vi xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Công thức:


Khẳng định

S + V2/ed + …

I met Hoa yesterday. (Hôm qua tôi đã gặp Hoa).

S + was/were + …

I was happy on my birthday yesterday. (Tôi cảm giác hạnh phúc vào trong ngày sinh nhật của chính bản thân mình hôm qua).

Phủ định

S + didn’t + V_inf + …

She didn’t go to lớn school yesterday.

(Hôm qua cô ấy chưa đến trường).

S + was/were + not + …

The road was not crowded yesterday.

(Đường phố ngày ngày qua không đông).

Nghi vấn

Did + S + V_inf + …?

Did you visit Hoa 2 days ago? (Bạn đã đến thăm Hoa vào 2 hôm trước phải không?)

Was/were + S + …?

Were you absent yesterday? (Hôm qua bạn vắng mặt nên không?)

Wh-question

Wh-question word + did + S + V_inf + ….?

What did you vì yesterday?

(Hôm qua chúng ta đã có tác dụng gì?)

Wh-question word + was/ were + S + V_inf + …?

How was that party?

(Bữa tiệc đó nắm nào?)


Cách dùng:


STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn tả hành động đã xảy ra và xong trong vượt khứ.

I made a plan yesterday. (Tôi vẫn làm planer hôm qua).

2

Diễn tả hành vi xảy ra liên tục trong thừa khứ.

I had lunch then I came back to work.

(Tôi đã ăn trưa, tiếp nối trở lại làm việc).

3

Diễn tả thói quen trong thừa khứ.

I used lớn play hopscotch with my friend when I was a child.

(Tôi thường đùa nhảy lò cò cùng chúng ta khi tôi còn bé).

4

Diễn tả 1 hành vi xen vào 1 hành động đang xảy ra trong quá khứ.

Nam came when I was doing housework. (Nam đến khi tôi đang thao tác nhà).

5

Dùng trong câu điều kiện loại 2

If you tried hard, you could pass round 2. (Nếu các bạn cố gắng, bạn cũng có thể vượt qua vòng 2).


Dấu hiệu thừa nhận biết:

Trong câu có những từ: ago (cách đây), yesterday (hôm qua), last day/ month/ year (hôm trước, mon trước, năm ngoái), v.v…

Bài tập giờ anh thì quá khứ đối kháng CÓ ĐÁP ÁN đưa ra tiết

Tổng hòa hợp 100 câu gồm bài xích tập trắc nghiệm online, tìm kiếm lỗi sai, wh question,... Bao gồm lời giải cụ thể dưới đây sẽ giúp bạn ghi ghi nhớ ngữ pháp thì thừa khứ 1-1 dễ dàng.

Bài tập thì quá khứ dễ dàng cơ bản

*

Bài 1: Was or Were? - xong xuôi câu với was hoặc were

1. I _____ happy.

2. You ____ angry.

3. She ______ in London last week.

4. He ______ on holiday.

5. It _____ cold.

6. We ______ at school.

7. You _____ at the cinema.

8. They _____ at home.

9. The cat ____ on the roof.

10. The children _____in the garden.

Bài 2: Viết dạng quá khứ của những động từ nguyên thể sau:

1. Go →

2. Come →

3. Buy →

4. Have →

5. Bởi vì →

Bài 3: Chuyển những câu lịch sự thì thừa khứ đơn

1. We open the door. →

2. You write poems. →

3. Richard plays in the garden. →

4. Kerry does not speak English. →

5. Vị you see the bird? →

Bài 4: chia động từ sinh sống thì vượt khứ đơn

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say), "No, my secretary forgets to make them."

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.

7. My client và I slowly (walk) ______ back to lớn the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store & (buy) ______ some sandwiches.

10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

Đáp án bài bác tập cơ bản

Bài 1:


1. Was

2. Were

3. Was

4. Was

5. Was

6. Were

7. Were

8. Were

9. Was

10. Were


Bài 2:

1. Go → went

2. Come → came

3. Buy → bought

4. Have → had

5. Vị → did

Bài 3:

1. We opened the door.

2. You wrote poems.

3. Richard played in the garden.

4. Kerry did not speak English.

5. Did you see the bird?

Bài 4:

1. Yesterday, I went lớn the restaurant with a client.

2. We drove around the parking lot for 20 mins khổng lồ find a parking space.

3. When we arrived at the restaurant, the place was full.

4. The waitress asked us if we had reservations.

5. I said, "No, my secretary forgets to lớn make them."

6. The waitress told us to come back in two hours.

7. My client and I slowly walked back khổng lồ the car.

8. Then we saw a small grocery store.

9. We stopped in the grocery store và bought some sandwiches.

Xem thêm: Nên Ghép Mai Tháng Nào Hiệu Quả Nhất, Ngày 13/06/2020, Thời Điểm Ghép Mai Vàng Tốt Nhất Là Cuối Năm

10. That was better than waiting for two hours.

Bài tập thì vượt khứ đơn nâng cao

*

Bài 1: dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh ở thì thừa khứ đơn

1. I/ go swimming/ yesterday.

=> ________________________________

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=> ________________________________

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=> ________________________________

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=> ________________________________

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=> ________________________________

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=> ________________________________

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=> ________________________________

8. They/ have/ nice/ weekend.

=> ________________________________

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=> ________________________________

10. We/ not go/ school last week.

=> ________________________________

Bài 2: áp dụng thì thừa khứ đơn: khẳng định, đậy định và nghi hoặc cho những câu sau

1. I (not/drink) any beer last night.

2. She (get on) the bus in the centre of the city.

3. What time (he/get up) yesterday?

4. Where (you/get off) the train?

5. I (not/change) trains at Victoria.

6. We (wake up) very late.

7. What (he/give) his mother for Christmas?

8. I (receive) £300 when my uncle died.

9. We (not/use) the computer last night.

10. (she/make) good coffee?

11. They (live) in Paris.

12. She (read) the newspaper yesterday.

13. I (not/watch) TV.

14.He (not/study) for the exam.

15. (he/call) you?

16. (I/forget) something?

17. What time (the film/start)?

18. He (have) a shower.

19. Why (you/come)?

20. (he/go) to lớn the party?

Bài 3: chọn động từ tương thích trong list để xong câu

1. My father ……….. A new car last week.

2. I ....... Miho yesterday Was she in school? < go play live eat see >

3. I ....... My homework. The teacher will be mad! < bởi play run come mở cửa >

4. What time ....... Home yesterday? < need buy eat get sit >

5. I ....... Toast for breakfast this morning. < speak play have eat drink >

6. I ....... Time to play after school. I was too busy. < speak play have eat drink >

7. Why ....... That? - I don"t know. < say cost come fall sit >

8. ....... You with your homework? - No I did it by myself. < have help lượt thích run close >

9. Miho ....... A dress khổng lồ school yesterday. < love play run wear cook >

10. I ....... My homework on the bus. < break have run win vì >

11. ....... That whales are not fish? - Of course! < know drink go drive play >

12. We ....... To lớn Germany in 2006. < vì play run come mở cửa >

13. I ....... Football after school yesterday. < go play live eat lượt thích >

14. We ....... On holiday last year.< need buy run go sit >

15. ....... The football on TV last night? < work walk watch wear win >

16. ....... Your tennis match? < open answer run win stand >

17. We ....... A vocabulary kiểm tra in ESL last lesson. < see play cut have fall >

18. I ....... Only 2 mistakes in my writing test.< eat make put love feel >

Lời giải bài xích tập nâng cao

Bài 1:

1. I went swimming yesterday.

2. Mrs. Nhung washes the dishes.

3. My mother went shopping with her friends in the park.

4. Lan cooked chicken noodles for dinner.

5. Nam and I studied hard last week.

6. My father played golf yesterday.

7. Last night, Phong listened lớn music for two hours.

8. The had a nice weekend.

9. She went to lớn the supermarket yesterday.

10. We didn"t go khổng lồ school last week.

Bài 2:


1. Didn’t drink

2. Got on

3. Did he get up

4. Did you get off

5. Didn’t change

6. Woke up

7. Did he give

8. Received

9. Didn"t use

10. Did she make

11. Lived

12. Read

13. Didn"t watch

14. Didn"t study

15. Did he call

16. Did I forget

17. Did the film start

18. Had

19. Did you come

20. Did he go


1. Bought

2. Didn’t see

3. Didn’t do

4. Did you get

5. Ate

6. Didn’t have

7. Did he say

8. Did anyone help

9. Wore

10. Did

11. Did you know

12. Came

13. Played

14. Didn’t go

15. Did you watch

16. Did you win

17. Had

18. Made


Bài tập trắc nghiệm tổng hợp

*

1. Mozart ___________ more than 600 pieces of music.

A. Writes

B. Wrote

C. Writed

D. Was wrote

2. We _______ David in town a few days ago.

A. Did see

B. Was saw

C. Did saw

D. Saw

3. It was cold, so I _____________ the window.

A. Shut

B. Was shut

C. Am shut

D. Shutted

4. I ___________ to lớn the cinema three times last week.

A. Was go

B. Went

C. Did go

D. Goed

5. What __________ you _________ last weekend?

A. Were / do

B. Did / did

C. Did / do

D. Do / did

6. The police ___________ me on my way home last night.

A. Was stop

B. Stopped

C. Stops

D. Stopping

7. The film wasn"t very good. I _____________ it very much.

A. Enjoyed

B. Wasn"t enjoy

C. Didn"t enjoyed

D. Didn"t enjoy

8. The bed was very uncomfortable. I ____________ sleep very well.

A. Didn"t

B. Did

C. Wasn"t

D. Not

9. The window was open and a bird ___________ into the room.

A. Fly

B. Flew

C. Was flew

D. Did fly

10. I __________ a lot of money yesterday. I __________ an expensive dress.

A. Spend / buy

B. Spent / buy

C. Spent / bought

D. Was spent / bought

11. I ___________ about a yellow unicorn last night.

A. Dreamed

B. Slept

C. Think

12. Anna ___________ khổng lồ class yesterday because she was at the hospital.

A. Didn"t come

B. Didn"t take

C. Didn"t arrive

13. It was snowing last night. It ___________ so cold!

A. Touched

B. Felt

C. Happened

14. Lucy ___________ her mother"s watch, so she bought a new one.

A. Broke

B. Crashed

C. Forgot

15. We ___________ at the library for three hours yesterday.

A. Learnt

B. Studied

C. Reviewed

16. I ___________ an email to the company but they never answered.

A. Published

B. Read

C. Sent

17. The two cousins ___________ at the airport for the first time.

Xem thêm: Công Dụng Của Lá Sâm Ngọc Linh Có Tác Dụng Gì, Mùa Thu Hoạch Lá Sâm Ngọc Linh

A. Met

B. Welcomed

C. Saw

18. The dog ___________ in the middle of the kitchen floor, looking at the door.

A. Put

B. Ran

C. Stood

Đáp án bài bác tập trắc nghiệm


Bài tập thì quá khứ đơn trên đây được ankhanhtech.com.vn tổng hợp kèm đáp án giúp cho bạn học luyện tập thành thạo. Hãy ôn kỹ lý thuyết và thực hành từng ngày bạn nhé!


https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/past-simple

https://open.books4languages.com/english-a2-grammar/chapter/wh-questions-in-past-form/