BÀI TẬP TIẾNG ANH NÂNG CAO LỚP 5

     

Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5mà ankhanhtech.com.vn ra mắt đến cha mẹ và những quý thầy cô dưới đấy là những đề thi thuộc cỗ sưu tậpđề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 giành cho trẻ có trình độ chuyên môn tiếng Anh từ tương đối trở lên.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh nâng cao lớp 5


Mặc dù có nhiều nguồn tìm hiểu thêm tiếng Anh dành cho bé bỏng khác nhau trong việc bồi dưỡng học sinh tốt tiếng Anh lớp 5 nhưng mọi tài liệu trên các trang web học tiếng Anh trẻ em online vẫn rất được yêu thích khá nhiều. .. Một số trong những mẫu đề thi bồi dưỡng tiếng Anh lớp 5 được rước từ sách giáo khoa, sách tư liệu từ trong thời gian trước trong khi không còn tương thích trong các cách thức dạy tiếng Anh lớp 5 trong thời hạn gần đây.

Trên thực tế, bài toán bồi chăm sóc học sinh tốt tiếng Anh lớp 5 bắt buộc phải đáp ứng một lượng kiến thức rất lớn, không đối chọi thuần là trường đoản cú vựng, ngữ pháp mà nhỏ bé còn đề xuất hiểu được chân thành và ý nghĩa của từng kết cấu câu vào các thắc mắc đó. Đặc biệt, bé xíu cũng phải nắm rõ cách chia động từ, biện pháp chia cấu tạo câu sao cho thật hòa hợp lý. Vì chưng thế, trong khi ôn luyện bồi dưỡng học sinh tốt tiếng Anh lớp 5, cha mẹ cần phải thật lưu ý đến từng kĩ năng sao cho vấn đề học của nhỏ xíu thật hiệu quả.

*

Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5

Đề thi tu dưỡng học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 5

Đề thi bồi dưỡng học sinh tốt tiếng Anh lớp 5 cho bé bỏng lần này, yêu cầu tất cả những năng lực nói trên,. Duy chỉ có tài năng Nghe và Nói sẽ được vận dụng trong số đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 không giống của ankhanhtech.com.vn. Trong mẫu đề thi học tập sinh xuất sắc tiếng Anh này, bé sẽ học tập những khả năng phản xạ bằng phương pháp khoanh tròn với lựa chọn những đáp án đúng, thu xếp và vấn đáp các thắc mắc sao mang đến hợp lý. Qua đó, việc tu dưỡng tiếng Anh lớp 5 đang được nâng cao đáng kể.

I . Lựa chọn đáp án thích hợp nhất (A,B,C,or D)để chấm dứt các câu sau . (Ghi đáp án vào ô trả lời bên dưới bài tập).( 2,0 ms)

1. Nam______English on Monday & Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

2. We go to lớn school at ______ in the morning.

A. A quarter to lớn seven B. Seven khổng lồ a quarter C. Seven quarter D. A quarter seven to

3. Vì children have math on Monday ? -……………….

A. Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have

4. Mr. Nam giới gets up at 7.00 và eats ______

A. A big breakfast B. The big breakfast C. Big breakfast D. A breakfast big

5. Is her school ______the park ?

A. In front of B. Next C. In front to D. Near to

6. Is this her______?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. Chảy likes ______ weather because he can go swimming.

A. Hot B. Cold C. Windy D. Foggy

8. ______straight across the road.

A. Don’t run B. Not run C. No run D. Can’t run

9. I hope the ______ can repair our car quickly.

A. Mechanic B. Reporter C. Architect D. Dentist

10. The Bakers ______ dinner at the moment.

A. Is having B. Are having C. Eating D. Is eating

YOUR ANSWERS

1. .................

2. .................

3. .................

4. .................

5. .................

6. .................

7. .................

8. .................

9. .................

10. ...............


II. Mang lại dạng đúng của từ, cồn từ trong ngoặc. (3ms)

Example: 0. Phong ( get ) up at 5 o’clock. getà gets

1. My brother (1)( not live) in Hanoi. He (2)(live) in Ho đưa ra Minh City.

2. Our school (3)( have) a small garden. There(4) ( be) many flowers in it.

3. What time your son(5) ( get up) every morning ?

4. Your parents(6) ( go ) khổng lồ work every day ?

5. Nam (7)( wash) his face at 6.15.

6. We (8)( not have) breakfast at 6.30 every morning.

7. She can (9)(speak)............. English.

8. He(10) (eat) ............... A lot of meat?

9. Where Mai (11)(be) ........... Now? She(12) (play) ......................... In the garden.

10. Look! She (13)(come)..................

11. What there (14)(be) (15)(drink) ............for dinner?

YOUR ANSWERS

1. .......................

2. …………

3. …………

4. …………

5. …………

6. …………

7. …………

8. …………

9. …………

10. ....................

11. ....................

12. ....................

13. ....................

14. ....................

15. ....................

Xem thêm: Giá Bồn Nước Inox 500 Lít Giá Rẻ Nhất Thị Trường, Bồn Nước 500 Lít


III. Đọc đoạn văn sau, chọn đáp án phù hợp nhất cho mỗi chỗ trống (2ms)

I live in a house near the sea. It is ...(1)... Old house, about 100 years old and...(2)... Very small. There are two bed rooms upstairs...(3)... No bathroom. The bathroom is down stairs ... (4)... The kitchen & there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(5)... The house. The garden...(6)... Down lớn the beach và in spring and summer...(7)... Flowers every where. I like alone...(8)... My dog, Rack, but we have a lot of visitors. My đô thị friends often stay with...(9)...

I love my house for... (10)... Reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

1.

A. A

B. An

C. The

D. Any

2.

A. It's

B. It

C. There's

D. They're

3.

A. And

B. Or

C. But

D. Too

4.

A. Between

B. Next

C. Near to

D. Next to

5.

A. In front

B. Front of

C. Of front in

D. In front of

6.

A. Go

B. Going

C. Goes

D. In goes

7.

A. These are

B. They are

C. There are

D. Those are

8.

A. For

B. Of

C. On

D. With

9.

A. Me

B. I

C. My

D. I'm

10.

A. A

B. Any

C. Many

D. A lot

YOUR ANSWERS

1. .......................

2. …………

3. …………

4. …………

5. …………

6. ……………

7. …………

8. …………

9. …………

10. …………


IV. Điền một từ tương thích vào mỗi chỗ trống trong khúc văn sau: (2ms)

My brother lives in HCMC. He -(1)- a teacher of math. He goes khổng lồ work ...(2)... Monday to lớn Saturday. The school starts ...(3)...7.00 in the morning and ...(4)...at eleven fifty. After work, he comes back ...(5)...and has lunch at ...(6)...quarter past twelve. In the afternoon, he ...(7)...the housework và plays games. In the ...(8)...after dinner he watches T.V or...(9)...books. He goes to lớn bed at half ...(10)... Eleven.

YOUR ANSWERS

1. .......................

2. ……………

3. ……………

4. ……………

5. ……………

6. ……………

7. ……………

8. ……………

9. ……………

10. ……………


V. Đọc đoạn văn sau, ngừng bảng tóm tắt tin tức bên dưới: (2ms)

I’m Linh, Pham Thuy Linh. I am a new student of 7A class in Nguyen Du Secondary School. I am thirteen và I come from Hoa Binh. I have a brother và a sister. They are 500 students at a high school in Hoa Binh. I live with my aunt at trăng tròn Le Loi Street. She often brings me khổng lồ school by motorbike every day. It is more than two kilometers from my aunt’s house to lớn my school. It takes us ten minutes to go there. My telephone number is 5871374.

SURVERY FORM

Family name: ………...…………

Name(s): ………………………………

Age: ……………………………

Grade: ..................……………………

School: ......……………………………

Brothers & sister:………..………

Address……………………………

Telephone number: ……….......…

Distance…………………..………

How khổng lồ travel: ...............……

Time: ten minutes


VI. Đoạn văn sau bao gồm 10 lỗi sai. Tìm và sửa lỗi sai: (2ms)

Example: live à lives

Miss Lien live in a small house on Hanoi. She teaches English at a school there. She usually is breakfast in seven in the morning và she has dinner at twelve o'clock in the canteen of the school. She teaches his students in the morning. She teaches them dialogues on Wednesdays to lớn Fridays. On Mondays, she teach them grammar. On the evening, she usually stays at home and listens books. She sometimes goes to lớn the movie theatre. She always go lớn bed at ten o'clock.

YOUR ANSWERS

1. .......................

2. …………

3. …………

4. …………

5. …………

6. …………

7. …………

8. …………

9. …………

10. ....................

11. ....................

12. ....................

13. ....................

14. ....................

15. ....................


VII. Viết lại những câu sau sao cho ý nghĩa sâu sắc không đổi bắt đầu với từ đã cho:(2ms)

1. Does Phong’s school have forty classrooms ?

→ Are …………………………………………………………...

2. Phuong has a brother, Nam.

→Phuong is …………………………………………….………

3. My father usually drives khổng lồ work.

→My father usually goes ………………………………….…

4. This house is small.

→ It is ............................................................................................

5. The bookstore is to lớn the right of the toystore.

→ The toystore .............................................................................

VIII. Thu xếp những từ bỏ sau thành câu trả chỉnh:(2ms)

1. House/ a/ Minh/ lake/ a/ lives/ in/ near.

………………………………………………………………………

2. Yard/ front/ school/There/ big/ of/ is/ our/ in/ a.

………………………………………………………………………

3. Many/ right/ the/ museum/ Are/ flowers/ the/ there/ to/ of/?

………………………………………………………………………

4. Next/ photocopy/ What/ store/ there/ the/ is/ to /?

………………………………………………………………………

5. Hospital/ father/ in/ the/ city/ My/ a/ works/ in.

………………………………………………………………………

6. There/ family/ many/ in/ are/ How/ Linh’s/ people/ ?

………………………………………………………………………

7. His/ friend/ in/ family/ My/ Hanoi/ doesn’t/ with/ live.

………………………………………………………………………

8. Brushes/ six/ gets/ her/ o’clock/ Hoa/ at/ up/ teeth/ and.

………………………………………………………………………

9. On/ floor/ classroom/ the/ is/ Our/ first.

………………………………………………………………………

10. Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.

Xem thêm: Top Phần Mềm Giảm Ping Khi Chơi Game Nước Ngoài, Trang Chủ Vietpn

………………………………………………………………………

IX. Viết một quãng văn ngắn (khoảng 80 cho 100 từ ) kể về mái ấm gia đình của em: (3ms)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nếu có bất kể câu hỏi làm sao về đề thi bồi chăm sóc học sinh tốt tiếng Anh lớp 5 trên đây, phụ huynh với thầy cô hoàn toàn có thể liên hệ tại ankhanhtech.com.vn để được tư vấn và xem thêm tận tình nhất. Việc học tập của tiếng Anh con trẻ em không thật khó giả dụ như người kim chỉ nan cho nhỏ nhắn chọn đúng luồng tài liệu.