An Ninh Trật Tự Tiếng Anh Là Gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vankhanhtech.com.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) bình yên
*
noun
*
Security cơ quan an toàn Security service bình an chung, bình yên công cùng public security hội đồng bình an quốc gia national security council an toàn quân team military security xâm hại bình yên quốc gia to make an attack on national security phạm một tội xâm hại an toàn quốc gia to commit a crime prejudicial to lớn national security security Cơ quan an toàn Security service/agency Lực lượng bình yên nhân dân People"s security forces bình an chung, an ninh công cộng Public security bình yên quân nhóm Military security Bảo đảm bình yên nghiêm ngặt cho một nhân vật quan trọng To assure tight security for a very important person (VIP) Giữ bơ vơ tự an ninh, bảo trì trật tự bình an To keep the peace Tăng cường bình yên To tighten security Để bảo đảm an toàn và bình yên (cho...) khổng lồ ensure security và safety (of...) secure Vùng không đảm bảo an toàn an ninh, vùng mất an ninh Insecure zone Nước nào thì cũng phải bảo đảm an toàn biên giới của mình bình yên Any country must ensure its borders are secure

*